• Úvod
 • Fakulta zemědělská a technologická - FZT

21. setkání absolventů fakulty

Dne 26. 8. 2022 proběhlo již 21. setkání absolventů fakulty. Akce se konala v prostorách univerzitní menzy a těšila se hojné účasti. Již tradičně byla součástí setkání zlatá promoce, která se uskutečňuje pro absolventy po padesáti letech od promování. Tento rok byli dekorováni nejen absolventi roku 1972, ale i ti z let 1970 a 1971, díky dvouroční odmlce uskutečněné pandemií covidu. 

Klub absolventů byl založen při tehdejší Agronomické fakultě v Českých Budějovicích Vysoké školy zemědělské již v roce 1985 a je otevřený všem absolventům pozdější zemědělské fakulty a nyní Fakulty zemědělské a technologické. Online přihláška je stále přístupná na webových stránkách – https://www.fzt.jcu.cz/cz/fakulta/absolventi

58. ročník krajského kola Chemické olympiády

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2022-04-21-chemicka-olympiada/cho-2022.jpg,
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2022-04-21-chemicka-olympiada/cho-2022-1.jpg,
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2022-04-21-chemicka-olympiada/spolecna.jpg,

Ve středu 20. dubna se na katedře aplikované chemie konal 58. ročník krajského kola Chemické olympiády.

Katedra aplikované chemie již několik let spolupracuje s panem RNDr. Karlem Lichtenbergem, CSc., který byl u vzniku této soutěže, a DDM, který je jejím spoluorganizátorem. Krajského kola chemické olympiády (kategorie B)  se zúčastnilo celkem 14 vybraných studentů z jihočeských středních škol. Soutěž zahrnovala teoretickou i praktickou část.

Vítězem se stal Tadeáš Grabic – gymnázium Jírovcova (České Budějovice), na druhém místě se umístil  Dominik Sloup – Biskupské gymnázium J. N. Neumanna (České Budějovice). Třetí místo získala Klára Mládková – gymnázium Jírovcova (České Budějovice).

Výhercům gratulujeme!

59. ročník krajského kola chemické olympiády

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2023-04-26-chemicka-olympiada/chemicka-olympiada-1.jpg,
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2023-04-26-chemicka-olympiada/chemicka-olympiada-2.jpg,
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2023-04-26-chemicka-olympiada/chemicka-olympiada-3.jpg,
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2023-04-26-chemicka-olympiada/chemicka-olympiada-4.jpg,

Ve středu 19.4.2023 přivítala katedra aplikované chemie již 59. ročník krajského kola chemické olympiády. Tentokrát se soutěžilo v kategorii B.

Chemického klání se letos zúčastnilo šestnáct nadaných a nadšených studentů z jihočeských gymnázií a středních škol. Chemické vavříny si odnesl Filip Holeček z Gymnázia Strakonice, druhé místo obsadil Jakub Savula z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích a bronz převzal Václav Krásnický z Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.

Přípravu a realizaci teoretické části zajišťoval jako již mnohokrát RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. ve spolupráci s Ing. Miroslavou Čermákovou z DDM České Budějovice. Organizace praktické části se bezchybně zhostila Ing. Beránková z katedry aplikované chemie. S vyhodnocením výsledků laskavě vypomohl dlouholetý emeritní organizátor Ing. Jiří Špička CSc., bývalý zaměstnanec katedry aplikované chemie. 

Výsledky

 1. Filip Holeček; Gymnázium Strakonice
 2. Jakub Savula; Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích
 3. Václav Krásnický; Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Administrativa studia

Organizace studia
Administrativa studia

Přerušení studia

 • řídí se článkem 26 Studijní a zkušebního řádu JU
 • student žádá o přerušení studia písemnou žádostí, kterou doručí na studijní oddělení fakulty
 • nejdelší celková doba přerušení studia činí 2 roky

rozlišuje se:

 • standardní přerušení studia: přerušení studia ve druhém, či vyšším ročníku studia
  • děkan žádosti vyhoví, pokud student splnil podmínky pro postup do dalšího semestru, resp. ročníku a úspěšně ukončil alespoň jeden semestr studia
 • nestandardní přerušení studia: přerušení v průběhu prvního semestru
  • děkan vyhoví žádosti jen ze závažných důvodů, které byly studentem řádně doloženy, zejména pak z důvodů zdravotních nebo z důvodu realizace práva na přerušení studia v uznané době rodičovství

 • doba přerušení se nezapočítává do standardní doby studia
 • v době přerušení studia není osoba studentem

Nahoru

Zanechání studia

 • řídí se článkem 30 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student může kdykoli v průběhu studia, a to i v době přerušení studia podle článku 26 nebo po zahájení řízení ve věci ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., zanechat svého studia doručením písemného prohlášení o zanechání studia příslušné fakultě
 • za den ukončení studia se považuje den, kdy bylo písemné prohlášení (žádost) o zanechání studia doručeno fakultě

Nahoru

Úspěšné dokončení studia

 • studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část (§55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
 • absolvent/ka FZT JU uhradí administrativní poplatek za služby spojené s konáním akademického obřadu (promoce)
 • vysokoškolský diplom obdrží absolvent/ka na slavnostní promoci (v případě, že se promoce neúčastní, obdrží diplom náhradním způsobem – osobním převzetím na studijním oddělení, resp. zasláním doporučenou cestou prostřednictvím České pošty)

Nahoru

Prodloužení studia

 • řídí se článkem 7 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student/ka o prodloužení nežádá, neoznamuje jej, stává se automaticky tzv. čekatelem/lkou (ten/ta, který/á studuje déle než je standardní doba studia)
 • celková maximální doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen navazující magisterský studijní program), je o 2 roky delší než doba standardní
  • standardní doba bakalářského oboru = 3 roky
  • standardní doba navazujícího magisterského oboru = 2 roky
 • student/ka, který/á v daném akademickém roce splnil/a všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto zkoušku složit nejpozději v následujícím akademickém roce

Nahoru

Uznání předmětů

 • řídí se článkem 25 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatřením děkana č. 10/2019
 • pro uznání předmětů je potřeba podat písemnou žádost a zaplatit administrativní poplatek
 • pokud student/ka žádá o uznání předmětů z předchozího studia (mimo FZT JU), musí tak učinit nejpozději do 31. 10. daného akademického roku, v němž studuje v prvním ročníku
 • v ostaních případech je student/ka povinen/a podat žádost do konce semestru, v němž si předmět, o jehož uznání žádá, zapsal/a
 • Uznat nelze:
  • vysokoškolskou kvalifikační práci nebo jinou část státní závěrečné zkoušky,
  • předmět, již jednou uznaný,
  • předmět, od jehož absolvování uplynulo více než pět let,
  • zkoušku hodnocenou hůře než stupněm „velmi dobře“ (2),
  • ucelenou část studia, od jejíhož absolvování nebo dokončení uplynuly více než dva roky.

Nahoru

Změna formy studia, studijního programu či specializace

 • řídí se článkem 29 Studijního a zkušebního řádu JU

Nahoru

Uznaná doba rodičovství

 • řídí se článkem 11 Studijního a zkušebního řádu JU
 • detailní infromace jsou uvedeny v Opatření rektora R246
 • student/ka má právo na prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností, podmínek postupu do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené
 • student/ka má právo uplatnit odečet uznané doby rodičovství od celkové doby studia z hlediska poplatkové povinnosti, tuto skutečnost musí oznámit písemným sdělením
 • v průběhu uznaní doby rodičovství má student/ka právo studovat podle individuálního studijního plánu

Nahoru

Zpět na: Organizace studia

Agrokonference – Science for smart and sustainable agriculture

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-29-agrokonferce/science_meets_regions_foto.jpg,

Moderní a udržitelné zemědělství - jak společně pomoci budou řešit vědci i politici na odborné konferenci

Podpora a rozvoj moderních technologií v zemědělství, jeho digitalizace za účelem zefektivnění výnosů, kvalita zemědělských produktů a udržitelnost - to jsou hlavní témata odborné konference Science for smart and sustainable agriculture, kterou pořádá Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje. Konat se bude 26. srpna 2022 v rámci agrosalonu Země Živitelka na Výstavišti České Budějovice a to u příležitosti českého předsednictví v Radě EU.

Zemědělství 21. století čelí mnoha výzvám. Hlavním cílem je dodávat na trh kvalitní a bezpečné produkty a také šetrné biotechnologie. Zároveň je ale potřeba čelit mnoha problémům, a tak jsou velkým tématem vedle bio produktů také geneticky modifikované plodiny, které lépe odolávají suchu nebo škůdcům a pomáhají tak zvýšit produkci. Kromě toho vstupují do tak tradičního oboru, jakým zemědělství bezesporu je, stále častěji moderní technologie a digitalizace, které umožňují precizovat postupy, a tak i maximalizovat výnosy - tzv. zemědělství 4.0.

Ve všech těchto oblastech je nezbytná spolupráce odborné veřejnosti a vědeckých institucí. Právě proto jsme na konferenci pozvali zástupce univerzity, výzkumných center a firem, které nabízejí progresivní postupy v oblasti tzv. chytrého a udržitelného zemědělství. O novinkách a možnostech spolupráce včetně jejích limitů promluví vědci z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity a z Biologického centra AV ČR, zástupci DG Joint Research Centre Evropské komise, Ministerstva zemědělství, Jihočeského kraje, ale také zemědělských sdružení a odbornýchfirem,” vyjmenovává ředitel Regionální rozvojové agentury jižních Čech Tomáš Cílek.

Česko se prostřednictvím této odborné konference zapojuje do celoevropské iniciativy Společného výzkumného centra Evropské komise. Jejím cílem je podpořit moderní zemědělství strategickými politickými opatřeními. Záštitu nad konferencí přijal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

“Chceme posílit spolupráci regionálních politiků s odbornou veřejností a vědci, ale také zapojit podnikatelská sdružení a občany, aby společně pojmenovali vize, priority a cíle zemědělství a hledali nástroje potřebné k jejich řešení,”doplňuje Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje.

Podrobný program a seznam přednášejících je na stránkách www.agrokonference2022.cz, kde je právě otevřena také možnost registrace. Kapacita je omezena na maximálně 100 účastníků. Na místě bude v případě potřeby zajištěno tlumočení z a do anglického jazyka. Účast na konferenci je zdarma.

Kontakt:

Veronika Kobližková, M.A.
projektový manažer
RERA a.s. – Regionální rozvojová agentura jižních Čech
B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: +420 720 028 967
tel.: +420 387 878 457
www.rera.cz

Aktualita na fakultu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet fringilla nunc, a aliquet odio. Quisque euismod varius gravida. Pellentesque gravida laoreet sapien vel tempor.

Aktualita na fakultu home

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet fringilla nunc, a aliquet odio. Quisque euismod varius gravida. Pellentesque gravida laoreet sapien vel tempor.

Aktuální výzvy a hrozby pro (jiho)české zemědělství

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-04-28-agrarni-komora/tiskova-konference-agrarni-komora-03.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-04-28-agrarni-komora/tiskova-konference-agrarni-komora-04.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-04-28-agrarni-komora/tiskova-konference-agrarni-komora-05.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-04-28-agrarni-komora/tiskova-konference-agrarni-komora-01.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-04-28-agrarni-komora/tiskova-konference-agrarni-komora-06.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-04-28-agrarni-komora/tiskova-konference-agrarni-komora-07.jpg,

Z povědomí lidí se v dnešním konzumním blahobytu vytratilo jak těžké a náročné je zemědělství, nejenom z každodenního pohledu, v průběhu celého roku a vegetačního období ale samozřejmě také pod tlakem stále se zvyšujících nároků národní a evropské zemědělské politiky. „Na to, kde má být na prvním místě odbornost, zkušenosti, láska k Zemi a zdravý selský rozum, dnes máme tisíce a tisíce stran nařízení a úřednických výkladů odtržených od každodenní praxe, které definují prakticky veškerou činnost. Do toho často vstupují až nesmyslná a populistická rozhodnutí politiků, která jsou dělána ad hoc a bez rozmyslu, natož pak ekonomických rozvah,“ konstatuje prezident Agrární komory České republiky (AK ČR) Jan Doležal a uvádí další, zemědělcům škodící souvislosti: „Když se dnes podíváme na administrativní nároky na pěstování plodin, chov zvířat, péče o krajinu či výrobu potravin, tak je až s podivem, že se celý agrární systém ještě nezhroutil. K tomu se přidává také nepochopení naší práce a rozsahu všech provázaných činností ze strany většiny naší společnosti.“

„Je logické, že nedostatečné finanční i společenské ohodnocení a nestabilní dotační pravidla pro zemědělství, vedou k omezování náročných a dlouhodobě prodělečných odvětví, jako je třeba živočišná výroba. Například v Jihočeském kraji za posledních dvacet let ubylo 80 procent prasat a téměř třetina pracovníků ze zemědělské prvovýroby odešla,“ doplňuje Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje (RAK JK). Ze stejných důvodů podle jejích slov dochází v celé republice k likvidaci tisíců hektarů zeleniny, ovoce, brambor i celých ovocných sadů! O to větší ocenění a respekt podle ní zasluhují ti, kteří u zemědělství zůstali.

Farmářka JUDr. Jan Marečková uvádí, že (jiho)české zemědělce oslabuje stát s jeho nestabilní agrární a energetickou politikou. Zvyšuje se politický tlak na plnění stále nových a stále více omezujících požadavků, jejichž odborná důvodnost je diskutabilní.„Jako zemědělec a právník v jednom jsem zděšena z nedůvodné eskalace averze části veřejnosti, některých politiků a ekologických aktivistů vůči těm, kteří ve stále složitějších podmínkách zajišťují výrobu potravin, což je odvětví stejně důležité jako energetika. Každý útok na zemědělce jde proti zájmům občanů České republiky, toto říkám se vší odpovědností a vážností. Dokud jsou obdělaná pole, mohou si být lidé jistí, že v případě jakéhokoliv konfliktu, jakékoliv nenadálé události, zde potraviny budou, a že jsou zde lidé, kteří to umí. To, že na poli vzejde zaseté zrno není samozřejmostí! Práce v zemědělství je těžká, fyzicky náročná, prováděná v jakýchkoliv klimatických podmínkách na denní bázi, kterou zvládne pouze ten, který v ní našel smysl a je na ni zvyklý. Nyní čelíme rozbouřeným emocím ohledně cen potravin. Kde byl, ale zájem veřejnosti o naši existenci například v letech 2015-2019, kdy jarní sucha způsobovala zkázu na polích, kdy se sklízelo v noci, neboť žár byl tak velký, že sklízet ve dne bylo příliš rizikové pro pracovníky samotné, ale především z hlediska požáru, výkupní ceny obilovin byly v částkách kolem 3 500 korun za jednu tunu? Rentabilita zemědělství totiž funguje v dlouhodobých cyklech a vliv zemědělců na ceny komodit není žádný. Vždy věříme, že letos to už bude lepší,“ konstatuje hospodařící advokátka. Zásadně nesouhlasí s obviňováním zemědělských a dalších oborů lidské činnosti za původce globálního oteplování. Jeho hlavní příčinu spatřuje v celosvětovém masivním odlesňování.

Aktuální selhání státu vidím v neřešení a přehlížení největších problémů zemědělství, jako jsou dlouhodobě vysoké ceny vstupů, tedy energií, hnojiv i lidské práce, špatně nastavená zemědělská politika, která nerespektuje povahu a strukturu sektoru, náš marný boj s obchodními řetězci, které si tu nastavily vlastní pravidla, na která doplácejí jak spotřebitelé, tak především dodavatelé z řad našich zemědělců a potravinářů. Trhy východních zemí EU jsou momentálně zaplaveny ukrajinskou pšenicí a dalšími komoditami, u nichž nejsou zajištěny stejné parametry kvality a nezávadnosti, jaké musí plnit české potraviny a krmiva,“ vyjmenovává Jan Doležal další překážky pro udržitelné fungování agropotravinářského komplexu v České republice a poukazuje na další aktuální hrozby: „V mnoha regionech nám řádí přemnožení hraboši a dotčená ministerstva se chovají alibisticky a ustrašeně. Do toho se dozvíme, že politické sliby neplatí a členové vlády nejsou nejenom schopni dodržet veřejně prezentovanou pomoc, ale naopak, ještě chtějí do zemědělců dále kopnout tím, že jim seberou už i tak krácené podpory. Přitom na to, že účinnou a rychlou pomoc vlastním zemědělcům zařídit lze, se můžeme podívat třeba hned za jihočeské hranice. Bohužel musím podotknout, že ani média nám v mnoha případech nepomáhají a vytváří zkreslený a zkratkovitý obraz.“

Momentálně dělá (jiho)českým zemědělcům vrásky na čele souběh vysokých nákladů na přípravu na sklizeň 2023 (pohonné hmoty, minerální hnojiva) a nízké realizační ceny, které jsou ve střední Evropě o cca 50-100 € nižší, než uvádí MATIF, tedy pod 200 € za tunu. Agrární komora rozhodně neviní z problému ukrajinské zemědělce. „Máme informace, že již zhruba od poloviny minulého roku docházelo k porušování pravidel především na polské straně. Na unijní trh se tak dostávala pod "ukrajinskou vlajkou" dokonce ruská nebo běloruská produkce a také docházelo k míchání technického obilí (určeného na energetické účely) s obilím potravinářským! Je proto nutné před obnovením bezcelní dohody stanovit jasná pravidla a kontrolní systém, který ochrání jak místní producenty, tak spotřebitele,“ říká prezident AK ČR, požadující po Evropské komisi místo pouhého odškodnění polských zemědělců komplexní řešení pro letošní rok tak, aby se obiloviny na trhu dále nehromadily a aby byly před novou sklizní volné skladovací kapacity a běžný stav zásob. „Co nejdříve potřebujeme funkční kontrolní systém pro tranzit (zaplombování nákladu a GPS tracking) a výhledově také uvolnit evropský trh pomocí všech dostupných nástrojů (intervenční nákupy) či exportní subvence pro evropskou a/nebo ukrajinskou produkci s cílem zásobit třetí trhy, pro které byla ukrajinská zemědělská produkce původní destinací,“ uzavírá Doležal.

Agrární komora České republiky považuje za prioritní nástroj pro zachování konkurenceschopnosti českého zemědělství moderní odborné školství a jeho přizpůsobování požadavkům praxe. Příkladný směr udává Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FZT JU).

„Snažíme se ve spolupráci s podniky aktivně reagovat na současný vývoj v zemědělství a potravinářství. Inovujeme například skladbu studijních programů tak, aby absolventi disponovali znalostmi v nových oblastech, jako je robotizace, umělá inteligence nebo vytěžování komplexních dat. Cílem je připravit mladé odborníky, kteří budou schopni naplno využít potenciál nových technologií, tj. v konečném důsledku provozům umožní do praxe implementovat systémy, které napomohou řešit problémy nedostatkem pracovní síly,“ popisuje aktuální zaměření fakulty FZT JU její děkan doc. Petr Bartoš.

Fakulta se zároveň snaží podpořit podniky při zavádění i vývoji nových technologií prakticky ve všech oblastech zemědělské činnosti, a to formou společně realizovaného výzkumu a inovací. Do budoucna chce fakulta posílit roli celoživotního vzdělávání, což by mělo umožnit zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří mají potřebu získat nové kompetence ve vybraných oblastech. Zároveň podnikům nabízí realizaci kvalifikačních prací na jimi definovaná odborná témata, která jsou pro rozvoj podniku důležitá.

V Českých Budějovicích 28.dubna 2023


Tisková konference v médiích

Aplikované výsledky

Výsledky VaV na FZT
Aplikované výsledky

Results of S&R
Applied results

 • Cisar et al., 2021

  Císař, P, Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Cormorant detection – island system, 2021. Software.

 • Duffkova et al., 2021

  Duffková, R., Haberle, J., Brom, J., Lukas, V., Vaněček, M., Raimanová, I., Fučík, P., Nedbal, V., Svoboda, P., Neudert, L., Zajíček, A. a Š. Marval. Metody optického a termálního dálkového průzkumu Země pro hodnocení půdní prostorové variability v precizním zemědělství. Certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2021. ISBN 978–80–88323–40–2 (tištěná verze), 978–80–88323–41–9 (online pdf).

 • Hlavac et al., 2021

  Hlaváč, V., Chobot, K., Pešout, P., Havlíček, J., Jeřábková, L., Lacina, D., Matoušová, J., Muška, M., Pavlíčko, A. a M. Strnad. Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování. Metodika. Praha: AOPK ČR, 2021. ISBN 978-80-7620-084-5.

 • Lukas et al., 2021

  Lukas, V., Neudert, L., Duffková, R., Haberle, J., Brom, J., Horniaček, I. a M. Vaněček. Variabilní přihnojení dusíkem pomocí nástrojů GIS a vyhodnocení efektivity využití živin v rozdílných vláhových podmínkách. 2021. Ověřená technologie.

 • Policar et al., 2021

  Policar, T., Lepič, P., Pěnka, T., Hajíček, J. a I. Šetlíková. Chov a reprodukce parmy obecné (Barbus barbus) pro produkci násadových ryb. Ověřená technologie. České Budějovice: FROV JU v ČB, 2021. ISBN 978-80-7514-140-8.

 • Soucek et al., 2021a

  Souček, P., Císař, P., Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Wat – otter, 2021. Software.

 • Soucek et al., 2021b

  Souček, P., Císař, P., Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Wat – cormorant, 2021. Software.

Archiv – Mzdový předpis

Biologie a ochrana zájmových organismů

Na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích byl nově akreditován bakalářský studijní program Biologie a chov zájmových organismů (BOZOb). Informace o přijímacím řízení a studiu v prvním ročníku BOZOb v akademickém roce 2023/2024 získáte na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích

Bosch Fridays 2022

Jsi nadšený/á pro techniku a chceš si rozšířit své obzory?

Tak právě pro tebe je akce Bosch Fridays jako stvořená!

Zvol si sám/sama přednášky, které tě zajímají, zúčastni se soutěže o atraktivní ceny a podívej se na místa, která jsou veřejnosti běžně skryta.

bosch-fridays2022

Budoucnost v zemědělství poodhalí odborná konference

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-29-agrokonferce/science_meets_regions_foto.jpg,

V pátek 26. 8. 2022 se na Výstavišti v Českých Budějovicích koná odborná konference Science for Smart and Sustainable Agriculture. Cílem konference je debata nad budoucností zemědělství – jeho udržitelností a vývojem v souladu s měnícím se světem.

Těšit se můžete na prezentace odborníků z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity, z Biologického centra AV ČR či progresivních firem jako například Syngenta. Konference je rozdělena do čtyř bloků a mezi témata patří například využití umělé inteligence, přínosy a rizika biotechnologií, vliv změny klimatu na vývoj zemědělských půd, digitalizace v zemědělství či nové trendy v rostlinné výrobě.

Konferenci organizuje Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje v rámci projektu Evropské komise Science meets Regions. Nad konferencí převzal záštitu ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Akce je spolufinancována Evropskou unií, Ministerstvem zemědělství a Jihočeským krajem.

Konference proběhne v českém jazyce s tlumočením do angličtiny a vstup je zdarma. Z důvodu omezené kapacity sálu je však nutná registrace a to do 22. 8. 2022. Registrovaní účastníci obdrží vstupenku do areálu Výstaviště na den konání konference

Kompletní program, registrace a další informace jsou dostupné na webu www.agrokonference2022.cz.

Čestné uznání za účast v soutěži JU Innovation

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2023-03-cestne-uznani/cestne-uznani.jpg,

Prof. Samková a doc. Dadáková převzaly z rukou prof. Jirouška, rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a doc. Berce, prorektora pro vědu a výzkum Čestné uznání za účast v soutěži JU Innovation za období 2020–2021 za inovaci „Obohacený jogurt se zvýšeným obsahem proteinu a s rostlinnými antioxidanty“. Výrobek vznikl ve spolupráci Katedry potravinářských biotechnologií a kvality produktů a Katedry aplikované chemie. Na vývoji tohoto produktu se podílel tým obou kateder a mlékárenská společnost AGRO-LA, spol. s r.o.

Receptura výrobku je chráněna užitným vzorem a v současné době se jedná o jeho komercionalizaci s využitím služeb Kanceláře transferu technologií.


OBOHACENÝ JOGURT SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM PROTEINŮ A S ROSTLINNÝMI ANTIOXIDANTY

 • Původci: Ing. Hedvika Bártová, doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D., Ing. Jan Bedrníček, Ph.D., Ing. Karolína Hálová, Ing. Kristina Hradilová, doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D., Bc. Simona Honesová, Ing. Hana Leherová
 • ODV: udělený UV 39486 (17. 12. 2021)

Jedná se o jogurt se zvýšeným obsahem bílkovin a s přídavkem ovocné složky bohaté na rostlinné antioxidanty, zejména vitamin C a anthokyany, které inaktivují volné radikály a napomáhají omezování tzv. civilizačních onemocnění. Tato inovace získala v roce 2022 1. cenu Potravinářské komory ČR v rámci již 3. ročníku soutěže v kategorii Studenti pro kvalitu potravin. 

CIT oddělení

Pracoviště
CIT oddělení

Division
Centre of Information Technologies

Oddělení CIT FZT JU zajišťuje

 1. z hlediska síťové infrastruktury
  1. správu a realizaci počítačových sítí uvnitř budov
  2. správu aktivních prvků
 2. z hlediska serverů
  1. správu webových serverů www.fzt.jcu.cz a technickou podporu katedrovým webům
  2. správu serverů Fakulty zemdělské a technologické
  3. správa počítačových učeben Fakulty zemdělské a technologické
 3. z hlediska pracovních stanic a jejich periférií
  1. opravy, údržbu hardware a software na fakultě (instalaci, správu a konfiguraci)
  2. nákup hardware a software
  3. podporu uživatelů při řešení problémů
  4. správu a provoz počítačových učeben
  5. správu účtů pro studenty a zaměstnance
 4. z hlediska ostatních činností
  1. lokální kontrolu a inventarizaci HW a SW na fakultě

The CIT FAT USB is in charge of:

 1. in terms of network infrastructure
  • administration and implementation of computer networks inside the buildings
  • management of active elements
 2. in terms of servers
  • administration of the web servers zf.jcu.cz and technical support for departmental websites
  • administration of servers of the Faculty of Agriculture and Technology
  • management and operation of IT rooms
 3. in terms of workstations and their peripherals
  • repair and maintenance of hardware and software at the Faculty (installation, administration and configuration)
  • purchase of hardware and software
  • user support in solving problems
  • management and operation of IT rooms
  • account administration for students and staff
 4. in terms of other activities
  • local control and inventory of hardware and software at the Faculty

Důležité odkazy

Návody a doporučení

Personální složení

Staff

 • Ing. Mgr. Roman Bumbálek

 • vedoucí pracoviště

 • head of Office

 • +420 387 772 929

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Michael Fuksa

 • technická podpora
  objednávky výpočetní techniky

 • technical support
  orders of computer equipment

 • +420 387 772 637

 • +420 776 306 475

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Jan Kresan

 • technická podpora

 • technical support

 • +420 387 772 637

 • +420 604 720 345

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Radek Černý

 • správa e-mailových účtů

 • management of e-mail accounts

 • +420 608 224 368

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

 • správa webových stránek
  správa sociálních sítí

 • website management
  social media management

 • +420 387 772 927

 • +420 778 000 959

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Články v časopisech s IF

Výsledky VaV na FZT
Články v časopisech s impakt faktorem

Results of S&R
Papers in journals with impact factor
Výstupy za rok 2023

Papers in 2023

Niedzielski et al., 2023

Journal of Food Composition and Alanysis

Niedzielski, P., Szostek, M., Budka, A., Budzynska, S., Siwulski, M., Proch, J.E., Kalac, P. and M.L. Mleczek. Lactarius and Russula mushroom genera - Similarities/differences in mineral composition within the Russulaceae family. Journal of Food Composition and Alanysis.2023, 115, 104970.

DOI

Výstupy za rok 2022

Papers in 2022

 • Ali et al., 2022

  Agronomy

  Ali, S., Wang, D., Kaleri, A.R., Baloch, S.B., Brtnický, M., Kučeřík, J. and A. Mustafa. Physiological Responses and Phytoremediation Abilities of Cucumber (Cucumis sativus L.) under Cesium and Strontium Contaminated Soils. Agronomy. 2022, 12(6), 1311.

  DOI

 • Alimohammadi et al., 2022

  International Agrophysics

  Alimohammadi, F., Rasekh, M., Sayyah, A.H.A., Abbaspour-Gilandeh, Y., Karami, H., Sharabiani, V.R., Fioravanti, A., Gancarz, M., Findura, P. and D. Kwasniewski. Hyperspectral Imaging Coupled with Multivariate Analysis and Artificial Intelligence to the Classification of Maize Kernels. International Agrophysics.2022, 36(2), 83–91.

  DOI

 • Bedrnicek et al., 2022a

  Antioxidants

  Bedrníček, J., Lorenc, F., Jarošová, M., Bártová, V., Smetana, P., Kadlec, J., Jirotková, D., Kyselka, J., Petrášková, E., Bjelková, M., Konvalina, P., Hoang, T.N. and J. Bárta. Milk Thistle Oilseed Cake Flour Fractions: A Source of Silymarin and Macronutrients for Gluten-Free Bread. Antioxidants. 2022, 11(10),2022.

  DOI

 • Budzynska et al., 2022a

  Molecules

  Budzynska, S., Siwulski, M., Gasecka, M., Magdziak, Z., Kalac, P., Niedzielski, P. and M. Mleczek. Biofortification of Three Cultivated Mushroom Species with Three Iron Salts-Potential for a New Iron-Rich Superfood. Molecules.2022, 27(7), 2328.

  DOI

 • Budzynska et al., 2022b

  Journal of Fungi

  Budzyńska, S., Siwulski, M., Budka, A., Kalač, P., Niedzielski, P., Gąsecka, M. and M. Mleczek. Mycoremediation of flotation tailings with Agaricus bisporus. Journal of Fungi. 2022, 8(8), 883.

  DOI

 • Citek et al., 2022

  Animal Bioscience

  Čítek, J., Brzáková, M., Hanusová, L., Hanus, O., Večerek, L., Samková, E., Jozová, E., Hoštičková, I., Trávníček, J., Klojda, M. and L. Hasoňová. Somatic cell score: gene polymorphisms and other effects in Holstein and Simmental cows. Animal Bioscience.2022, 35(1), 13–21.

  DOI

 • Coudkova et al., 2022

  Livestock Science

  Coudkova, V., Vrbova, A., Civisova, H., Papouskova, Z. and M. Marsalek. The Growth Curves for Some Biometric Traits in Czech Warmblood Stallions. Livestock Science.2022, 255, 104782.

  DOI

 • Dadakova et al., 2022

  Czech Journal of Food Sciences

  Dadáková, E., Pelikánová, T., Wolfová, P. and P. Kalač. Can biogenic amines cause ailments following the intake of edible mushroom meals? Czech Journal of Food Sciences.2022, 40(6), 407–413.

  DOI

 • Dragoun et al., 2022

  Journal of Agricultural and Food Chemistry

  Dragoun, M., Klausová, K., Šimicová, P., Honzíková, T., Stejskal, J. Navrátilová, K., Hajšlová, J., Bárta, J., Bártová, V., Jarošová, M., Bjelková, M., Filip, V. and J. Kyselka. Formation of Previously Undescribed Δ7-Phytosterol Oxidation Products and Tocopherylquinone Adducts in Pumpkin Seed Oil during Roasting, Screw-Pressing, and Simulated Culinary Processing at Elevated Temperatures. Journal of Agricultural and Food Chemistry.2022, 70(37), 11689–11703.

  DOI

 • Folorunsko et al., 2022

  Frontiers in Marine Science

  Folorunso, E.A., Bohatá, A., Kavková, M., Gebauer, R. and J. Mráz. Potential use of entomopathogenic and mycoparasitic fungi against powdery mildew in aquaponics. Frontiers in Marine Science.2022, 9, 992715.

  DOI

 • Ghorbani et al., 2022a

  Plants

  Ghorbani, M., Konvalina, P., Neugschwandtner, R. W., Kopecký, M., Amirahmadi, E., Moudrý Jr, J. and L.  Menšík. Preliminary Findings on Cadmium Bioaccumulation and Photosynthesis in Rice (Oryza sativa L.) and Maize (Zea mays L.) Using Biochar Made from C3-and C4-Originated Straw. Plants. 2022, 11(11), 1424.

  DOI

 • Ghorbani et al., 2022b

  Agronomy

  Ghorbani, M., Konvalina, P., Neugschwandtner, R. W., Kopecký, M., Amirahmadi, E., Bucur, D. and A. Walkiewicz. Interaction of Biochar with Chemical, Green and Biological Nitrogen Fertilizers on Nitrogen Use Efficiency Indices. Agronomy. 2022, 12(9), 2106.

  DOI

 • Ghorbani et al., 2022c

  Water

  Ghorbani, M., Amirahmadi, E., Konvalina, P., Moudrý, J., Bárta, J., Kopecký, M., Teodorescu, R.I. and R.D. Bucur. Comparative Influence of Biochar and Zeolite on Soil Hydrological Indices and Growth Characteristics of Corn (Zea mays L.). Water.2022, 14(21), 3506.

  DOI

 • Ghorbani et al., 2022d

  Land Degradation & Development

  Ghorbani, M., Konvalina, P., Kopecký, M. and L. Kolář. A meta-analysis on the impacts of different oxidation methods on the surface area properties of biochar. Land Degradation & Development.2022.

  DOI

 • Ghorbani et al., 2022e

  International Journal of Environmental Research and Public Health

  Ghorbani, M., Konvalina, P., Walkiewicz, A., Neugschwandtner, R. W., Kopecký, M., Zamanian, K., Chen, W.H. and D. Bucur. Feasibility of Biochar Derived from Sewage Sludge to Promote Sustainable Agriculture and Mitigate GHG Emissions—A Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022, 19(19), 12983.

  DOI

 • Havelka et al., 2022

  Agriculture

  Havelka, Z., Kuneš, R., Kononets, Y., Stokes, J.E., Smutný, L., Olšan, P., Kresan, J., Stehlík, R., Bartoš, P., Xiao, M., Kříž, P., Findura, P. and D. Roztočil. Technology of Microclimate Regulation in Organic and Energy-Sustainable Livestock Production. Agriculture.2022, 12(10), 1563.

  DOI

 • Havlíček et al., 2022

  IBIS

  Havlíček, J., Riegert, J. and R. Fuchs. A comparison of foraging-range sizes, flight distances and foraging habitat preferences in urban and rural House Sparrow (Passer domesticus) populations. IBIS.2022, 164(4), 1227–1242.

  DOI

 • Hoque et al., 2022

  Microorganisms

  Hoque, S., Mavrides, D.E., Pinto, P., Costas, S., Begum, N., Azevedo-Ribeiro, C., Liapi, M., Kváč, M., Malas, S., Gentekaki, E. and A.D. Tsaousis. High occurrence of zoonotic subtypes of Cryptosporidium parvum in cypriot dairy farms. Microorganisms. 2022, 10(3), 531.

  DOI

 • Hybl et al., 2022

  Agronomy-basel

  Hybl, M., Sipos, J., Krejcova, A:, Sodomova, K., Polak, O., Kolackova, I. and P. Mraz. Preference of Pollinators over Various Forage Mixtures and Microelement Treatments. Agronomy-basel.2022, 12(2), 370.

  DOI

 • Kalinova et al., 2022

  Journal of Food Composition and Analysis

  Kalinová, J.P., Marešová, I., Tříska, J. and N. Vrchotová. Distribution of lignans in Panicum miliaceum, Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tataricum, and Amaranthus hypochondriacus. Journal of Food Composition and Analysis.2022, 106, 104283.

  DOI

 • Kicia et al., 2022

  Emerging Infectious Diseases

  Kicia, M., Zajączkowska, Ž., Kváč, M., Cebulski, K., Holubová, N., Wencel, P., Mayer, L., Wesołowska, M. and B. Sak. Encephalitozoon cuniculi and extraintestinal microsporidiosis in bird owners. Emerging Infectious Diseases. 2022, 28(3), 705–708.

  DOI

 • Kocira et al., 2022

  Sustainability

  Kocira, S., Perez-Piza, M.C., Bohata, A., Bartos, P. and A. Szparaga. Cold Plasma as a Potential Activator of Plant Biostimulants. Sustainability2022, 14(1), 495.

  DOI

 • Konopicka et al., 2022

  Journal of Plant Diseases and Protection

  Konopicka, J., Bohata, A., Palevsky, E., Nermut, J., Puza, V. and R. Zemek. Survey of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi in the Soil of Onion and Garlic Fields in the Czech Republic and Israel. Journal of Plant Diseases and Protection.2022, 129(2), 271–281.

  DOI

 • Kopecky et al., 2022

  Agronomy

  Kopecký, M., Kolář, L., Perná, K., Váchalová, R., Mráz, P., Konvalina, P., Murindangabo, Y.T., Ghorbani, M. Menšík, L. and M. Dumbrovský. Fractionation of Soil Organic Matter into Labile and Stable Fractions. Agronomy. 2022, 12(1), 73.

  DOI

 • Koppensteiner et al., 2022

  European Journal of Agronomy

  Koppensteiner, L.J., Kaul, H.P., Piepho, H.P., Bárta, N., Euteneuer, P., Bernas, J., Klimek-Kopyra, A., Gronauer, A. and R.W. Neugschwandtner. Yield and yield components of facultative wheat are affected by sowing time, nitrogen fertilization and environment. European Journal of Agronomy. 2022, 140, 126591.

  DOI

 • Koval et al., 2022

  European Food Research and Technology

  Koval, D., Alishevich, K., Sasinova, K., Ramesova, A., Marhons, S., Nesporova, T., Curda, L., Kumherova, M., Barta, J., Filip, V. and J. Kyselka. Formation fo Dihydrophenolic Acids and Aroma-Active Volatile Phenols by New Strains of Limosilactobacillus fermentum. European Food Research and Technology.2022, 248(2), 599–611.

  DOI

 • Lacko-Bartosova et al., 2022

  Agriculture

  Lacko-Bartošová, M., Lacko-Bartošová, L., Kaur, A. and J. Moudrý. Comparative Assessment of Agro-Morphological and Quality Traits of Ancient Wheat Cultivars Grown under Organic Farming. Agriculture. 2022, 12(9), 1476.

  DOI

 • Liu et al., 2022

  Fuel

  Liu, Y.C., Meenakshi, V., Karthikeyan, L., Maroušek, J., Krishnamoorthy, N.R., Sekar, M., Nasif, O., Alharbi, S.A., Wu, Y.J. and C.L. Xia. Machine learning based predictive modelling of micro gas turbine engine fuelled with microalgae blends on using LSTM networks: An experimental approach. Fuel.2022, 322, 124183.

  DOI

 • Lorenc et al., 2022

  Foods

  Lorenc, F., Jarošová, M., Bedrníček, J., Smetana, P. and J. Bárta. Structural Characterization and Functional Properties of Flaxseed Hydrocolloids and Their Application. Foods.2022, 11(15), 2304.

  DOI

 • Marousek, 2022

  Clean Technologies and Environmental Policy

  Maroušek, J. Aluminum nanoparticles from liquid packaging board improve the competitiveness of (bio)diesel. Clean Technologies and Environmental Policy. 2022.

  DOI

 • Marousek, 2022a

  Fuel

  Maroušek, J. Review: Nanoparticles can change (bio)hydrogen competitiveness. Fuel.2022, 328, 125318.

  DOI

 • Marousek et al., 2022a

  Polymers

  Marousek, J., Marouskova, A., Periakaruppan, R., Gokul, G.M., Anbukumaran, A., Bohata, A., Kriz, P., Barta, J., Cerny, P. and P. Olsan. Silica Nanoparticles from Coir Pith Synthesized by Acidic Sol-Gel Method Improve Germination Economics. Polymers. 2022, 14(2), 266.

  DOI

 • Marousek et al., 2022b

  Chemosphere

  Marousek, J. and L. Trakal. Techno-economic Analysis Reveals the Untapped Potential of Wood Biochar. Chemosphere. 2022, 291(1), 133000.

  DOI

 • Marousek et al., 2022c

  Environment Development and Sustainability

  Marousek, J., Marouskova, A., Zoubek, T. and P. Bartos. Economic Impacts of Soil Fertility Degradation by Traces of Iron from Drinking Water Treatment. Environment Development and Sustainability.2022, 24(4), 4835–4844.

  DOI

 • Marousek et al., 2022d

  Fuel

  Maroušek, J., Strunecký, O., Bartoš, V. and M. Vochozka. Revisiting competitiveness of hydrogen and algae biodiesel. Fuel.2022, 328, 125317.

  DOI

 • Mleczek et al., 2022a

  Science of the Total Environment

  Mleczek, M., Budka, A., Siwulski, M., Budzynska, S., Kalac, P., Karolewski, Z., Lisiak-Zielinska, M., Kuczynska-Kippen, N. and P. Niedzielski. Anthropogenic Contamination Leads to Changes in Mineral Composition of Soil- and Tree-Growing Mushroom Species: A case Study of Urban vs. Rural Environments and Dietary Implications. Science of the Total Environment.2022, 809, 151162.

  DOI

 • Mleczek et al., 2022b

  Chemosphere

  Mleczek, M., Szostek, M., Siwulski, M., Budka, A., Kalač, P., Budzyńska, S., Kuczyńska-Kippen, N. and P. Niedzielski. Road traffic and abiotic parameters of underlying soils determine the mineral composition and nutritive value of the mushroom Macrolepiota procera (Scop.) Singer. Chemosphere. 2022, 303(3), 135213.

  DOI

 • Mleczek et al., 2022c

  Jerzy

  Mleczek, M., Budka, A., Kalac, P., Siwulski, M. and P. Niedzielski. Answer to "Comments on "Family and species as determinants modulating mineral composition of selected wild-growing mushroom species" by Falandysz, Jerzy (DOI:10.1007/s11356-020-10508-6)". 2022, 29(59), 89801-–89802.

  DOI

 • Moravcova et al., 2022

  Land

  Moravcová, J., Moravcová, V., Pavlíček, T. and N. Nováková. Land Use Has Changed through the Last 200 Years in Various Production Areas of South Bohemia. Land.2022, 11(10), 1619.

  DOI

 • Nahlik et al., 2022

  International Journal of Environmental Research and Public Health

  Nahlik, J., Eretova, P., Chaloupkova, H., Vostra-Vydrova, H. Sebkova N.F. and J. Travnicek. How Parents Perceive the Potential Risk of a Child-Dog Interaction. International Journal of Environmental Research and Public Health.2022, 19(1), 564.

  DOI

 • Polensky et al., 2022

  Ecological Informatics

  Polenský, J., Regenda, J., Adámek, Z. and P. Císař. Prospects for the monitoring of the great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) using a drone and stationary cameras. Ecological Informatics.2022, 70, 101726.

  DOI

 • Pomije et al., 2022

  Water

  Pomije, T., Zajíček, A., Bystřický, V., Kaplická, M., Tachecí, P. and T. Kvítek. Drainage Runoff Separation of New and Old Water Based on Precipitation, Air, Water, and Soil Temperature Compared to Stable Isotopes 18O and 2H. Water. 2022, 14(15), 2349.

  DOI

 • Sak et al., 2022

  Journal of Inflammation Research

  Sak, B., Holubová, N., Květoňová, D., Hlásková, L., Tinavská, J., Kicia, M., Zajączkowska, Ż. and M. Kváč. Comparison of the concentration of Encephalitozoon cuniculi genotypes I and III in inflammatory foci under experimental conditions. Journal of Inflammation Research. 2022, 15, 2721–2730.

  DOI

 • Sardar et al., 2022a

  Frontiers in Ecology and Evolution

  Sardar, P., Sustr, V., Chronakova, A. and F. Lorenc. Metatranscriptomic holobiont analysis of carbohydrate-active enzymes in the millipede Telodeinopus aoutii (Diplopoda, Spirostreptida). Frontiers in Ecology and Evolution.2022, 10, 931986.

  DOI

 • Sardar et al., 2022b

  Scientific Reports

  Sardar, P., Sustr, V., Chronakova, A., Lorenc F. and L. Faktorova. De novo metatranscriptomic exploration of gene function in the millipede holobiont. Scientific Reports. 2022, 12, 16173.

  DOI

 • Shao et al., 2022

  Fuel

  Shao, D.W., Al Obaid, S., Alharbi, S.A. Maroušek, J., Sekar, M., Gunasekar, P., Chi, N.T.L., Brindhadevi, K., Wang, J.F. and D.H. Jiang. Prediction of the fuel spray characteristics in the combustion chamber with methane and TiO2 nanoparticles via numerical modelling. Fuel.2022, 326,124820.

  DOI

 • Simonik et al., 2022

  Animals

  Simonik, O., Bubenickova, F., Tumova, L., Frolikova, M., Sur, V.P., Beran, J., Havlikova, K., Hackerova, L., Spevakova, D., Komrskova, K. and P. Postlerova. Boar Sperm Cryopreservation Improvement Using Semen Extender Modification by Dextran and Pentaisomaltose. Animals. 2022, 12(7), 868.

  DOI

 • Siwulski et al., 2022

  Journal of Food Composition and Analysis

  Siwulski, M., Niedzielski, P., Budka, A., Budzyńska, S., Kuczyńska-Kippen, N., Kalač, P., Sobieralski, K. and M. Mleczek. Patterns of changes in the mineral composition of Agaricus bisporuscultivated in Poland between 1977 and 2020. Journal of Food Composition and Analysis. 2022, 112, 104660.

  DOI

 • Tejml et al., 2022

  Animals

  Tejml, P., Navrátil, V., Zábranský, L. and M. Šoch. Conjoined Twins in Guinea Pigs: A Case Report. Animals.2022, 12(15), 1904.

  DOI

 • Urban et al., 2022

  Frontiers in Environmental Science

  Urban, J., Pikl, M., Zemek, F., and J. Novotný. Using Google Street View photographs to assess long-term outdoor thermal perception and thermal comfort in the urban environment during heatwaves. Frontiers in Environmental Science.2022, 10, 878341.

  DOI

 • Vesely et al., 2022

  Animal Cognition

  Vesely, P., Syrova, M., Vohankova, M., Havlicek, J., Nacarova, J. and R. Fuchs. Cowards or Clever Guys: an Alternative Nest Defence Strategy Employed by Shrikes Against Magpies. Animal Cognition. 2022, 25(2), 307–317.

  DOI

 • Vodrazkova et al., 2022a

  Scientific Reports

  Vodrazkova, M., Setlikova, I., Navratil, J. and M. Berec. Different Time Patterns of the Presence of Red-eared Slider Influence the Ontogeny Dynamics of Common Frog Tadpoles. Scientific Reports.2022, 12(1), 7876.

  DOI

 • Vodrazkova et al., 2022b

  NeoBiota

  Vodrážková, M., Šetlíková, I., Navrátil, J. and M. Berec. Presence of an alien turtle accelerates hatching of common frog (Rana temporaria) tadpoles. NeoBiota. 2022, 74, 155–169.

  DOI

 • Vondruska et al., 2022a

  Journal of Environmental Science and Health Part B – Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes

  Vondruska, J., Sima, J., Kobera, M., Rokos, L., Seda, M. and L. Svoboda. Detrimental and Essential Elements in Fruiting Bodies of Wild-growing Funci Coprinus comatus, Flammulina velutipes, and Armillaria ostoyae. Journal of Environmental Science and Health Part B – Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes.2022, 57(4), 243–251.

  DOI

 • Vondruska et al., 2022b

  International Journal of Medicinal Mushrooms

  Vondruška, J., Šíma, J., Kobera, M., Šeda, M. and L. Svoboda. Determination of Detrimental and Essential Elements in Medicinal Mushrooms Tylopilus felleus, Auricularia auricula-judae, and Pleurotus ostreatus (Agaricomycetes).  International Journal of Medicinal Mushrooms.2022, 24(5), 85–95.

  DOI

 • Wang et al., 2022

  Fuel

  Wang, X., Zhang, Y.L., Karthikeyan, C., Boomadevi, P., Maroušek, J., Nasif, O., Alharbi, S.A. and C.L. Xia. Role of injection pressure on fuel atomization and spray penetration on the Thevetia peruviana and Jatropha curcas biodiesel blends with nanoparticle. Fuel.2022, 324(part B), 124527.

  DOI

 • Xiao et al., 2022

  Multimedia Tools and Applications

  Xiao, M.H., Liao, Y.B., Bartoš, P., Filip, M., Geng, G.S. and Z.W. Jiang. Fault Diagnosis of Rolling Bearing Based on Back Propagation Neural Network Optimized by Cuckoo Search Algorithm. Multimedia Tools and Applications2022, 81(2), 1567–1587.

  DOI

 • Zabransky et al., 2022

  Antibiotics

  Zábranský, L., Poborská, A., Gálik, B., Šoch, M., Brož, P., Kantor, M., Kernerová, N., Řezáč, I., Rolinec, M., Hanušovský, O., Strnad, L., and N. Havrdová. Influence of Probiotic Strains Bifidobacterium, Lactobacillus, and Enterococcus on the Health Status and Weight Gain of Calves, and the Utilization of Nitrogenous Compounds. Antibiotics.2022, 11(9), 1273.

  DOI

 • Zajączkowska et al., 2022

  Emerging Infectious Diseases

  Zajączkowska, Ż, Baštýřová Brutovská, A., Kváč, M., Akutko, K., McEvoy, J., Sak, B., Hendrich, A.B., Łukianowski, B. and M. Kicia. Horse-specific Cryptosporidium genotype in human who had Crohn disease and Arthritis. Emerging Infectious Diseases. 2022, 28(6), 1289–1291.

  DOI

Výstupy za rok 2021

Papers in 2021

 • Bárta et al., 2021

  Foods

  Bárta, J., Bártová, V., Jarošová, M., Švajner, J., Smetana, P., Kadlec, J., Filip, V., Kyselka, J., Berčíková, M., Zdráhal, Z., Bjelková, M. and M., Kozák. Oilseed Cake Flour Composition, Functional Properties and Antioxidant Potential as Effects of Sieving and Species Differences. Foods2021, 10(11), 2766.

  DOI

 • Bárta et al., 2021b

  Chemicke listy

  Barta, J., Bartova, V., Jarosova, M. and J. Svajner. Proteins of Oilseed Cakes, Their Isolation and Usage Possibilities. Chemicke listy.2021, 115(9), 472–480.

 • Bauer et al., 2021

  Applied Sciences-Basel

  Bauer, L., Ranglova, K., Masojidek, J., Drosg, B. and K. Meixner. Digestate as Sustainable Nutrient Source for Microalgae-Challenges and Prospects. Applied Sciences-Basel.2021, 11(3), 1056.

  DOI

 • Baxa et al., 2021

  Science of The Total Environment

  Baxa, M., Musil, M., Kummel, M., Hanzlík, P., Tesařová, B. and L. Pechar. Dissolved oxygen deficits in a shallow eutrophic aquatic ecosystem (fishpond) – Sediment oxygen demand and water column respiration alternately drive the oxygen regime. Science of The Total Environment.2021, 766, 142647.

  DOI

 • Bedrníček et al., 2021

  Foods

  Bedrníček, J., Laknerová, I., Lorenc, F., Moraes, P.P.D., Jarošová, M., Samková E., Tříska J., Vrchotová, N., Kadlec, J. and P. Smetana. The Use of a Thermal Process to Produce Black Garlic: Differences in the Physicochemical and Sensory Characteristics Using Seven Varieties of Fresh Garlic. Foods. 2021, 10(11), 2703.

  DOI

 • Beran et al, 2021

  Bioinformatics

  Beran, P., Stehlikova, D., Cohen, S.P. and V. Curn. KEC: Unique Sequence Search by K-mer Exclusion. Bioinformatics.2021, 37(19), 3349–3350.

  DOI

 • Berec et al, 2021

  Global Ecology and Conservation

  Berec, M., Vodrážková, M. and I. Šetlíková. Tracking the wildlife trade: usability of shipment identifiers in the CITES Trade Database. Global Ecology and Conservation. 2021, 28, e01635.

  DOI

 • Berec a Šetlíková, 2021

  Ecological Indicators

  Berec, M. and I. Šetlíková. IUCN-CITES match is not required: A reply to Gorobets. Ecological Indicators.2021, 128, 107842. (Letter)

  DOI

 • Bernas et al., 2021

  International Journal of Life Cycle Assessment

  Bernas, J., Bernasová, T., Gertsberger, P., Moudrý, J., Konvalina P. and J. Moudrý, jr. Cup plant, an alternative to conventional silage from a LCA perspective. International Journal of Life Cycle Assessment. 2021, 26(2), 311–326.

  DOI

 • Bernas et al., 2021

  Agronomy

  Bernas, J., Bernasová, T., Nedbal, V. and R.W. Neugschwandtner. Agricultural LCA for Food Oil of Winter Rapeseed, Sunflower, and Hemp, Based on Czech Standard Cultivation Practices. Agronomy.2021, 11(11), 2301.

  DOI

 • Bernas et al., 2021

  Agronomy-basel

  Bernas, J., Bernasová, T., Kaul, H.-P., Wagentristl, H., Moitzi, G. and R.W. Neugschwandtner. Sustainability Estimation of Oat:Pea Intercrops from the Agricultural Life Cycle Assessment Perspective. Agronomy-basel.2021, 11(12), 2433.

  DOI

 • Brabenec et al., 2021

  Sustainability

  Brabenec, T., Maroušková, A., Zoubek, T. and M. Filip. Residues from Water Precipitation via Ferric Hydroxide Threaten Soil Fertility. Sustainability.2021, 13(8), 4327.

  DOI

 • Brezinova et al, 2021

  Sustainability

  Březinová, M. Beer Industry in the Czech Republic: Reasons for Founding a Craft Brewery. Sustainability. 2021, 13(17), 9680.

  DOI

 • Brom et al., 2021

  Remote Sensing

  Brom, J., Duffkova, R., Haberle, J., Zajicek, A., Nedbal, V., Bernasova, T., and K. Krovakova. Identification of Infiltration Features and Hydraulic Properties of Soils Based on Crop Water Stress Derived from Remotely Sensed Data. Remote Sensing. 2021, 13(20), 4127.

  DOI

 • Brzakova et al., 2021

  Animals

  Brzáková, M., Rychtářová, J., Čítek, J. and Z. Sztankóová. A Candidate Gene Association Study for Economically Important Traits in Czech Dairy Goat Breeds. Animals. 2021, 11(6), 1796.

  DOI

 • Budzynska et al., 2021

  Plants Basel

  Budzyńska, S., Siwulski, M., Magdziak, Z., Budka, A., Gąsecka, M., Kalač, P., Rzymski, P., Niedzielski, P. and M. Mleczek. Influence of iron addition (alone or with calcium) to elements biofortification and antioxidants in Pholiota nameko. Plants Basel.2021, 10(11), 2275.

  DOI

 • Carneiro et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Carneiro, M., Ranglova, K., Lakatos, G.E., Manoel, J.A.C., Grivalsky, T., Kozhan, D.M., Toribio, A., Moreno, J., Otero, A., Varel, J., Malcata, F.X., Estrella, F.S., Acien-Fernandez, G., Molnar, Z., Ordog, V. and J. Masojidek. Growth and Bioactivity of Two Chlorophyte (Chlorellaand Scenedesmus) Strains Co-cultured Outdoors in Two Different Thin-layer Units Using Municipal Wastewater as a Nutrient Source. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 56, 102299.

  DOI

 • Capouchova et al., 2021

  Journal of Cereal Science

  Capouchová, I., Kouřimská, L., Pazderů, K., Škvorová, P., Božik, M., Konvalina, P. and V. Dvořáček. Fatty acid profile of new oat cultivars grown via organic and conventional farming. Journal of Cereal Science.98, 103180.

  DOI

 • Cibot et al., 2021

  Pathogens

  Cibot, M., McLennan, M.R., Kváč, M., Sak, B., Asiimwe, C. and K. Petrželková. Sparse Evidence for Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp. and Microsporidia Infections in Humans, Domesticated Animals and Wild Nonhuman Primates Sharing a Farm–Forest Mosaic Landscape in Western Uganda. Pathogens. 2021, 10(8), 933.

  DOI

 • Citek et al., 2021

  Animal Breeding and Genetics

  Čítek, J., Brzáková, M., Hanusová, L., Hanuš, O., Večerek, L., Samková, E., Křížová, Z., Hoštičková, I., Kávová, T., Straková, K. and L. Hasoňová. Gene polymorphisms influencing yield, composition and technological properties of milk from Czech Simmental and Holstein cows. Animal Breeding and Genetics. 2021, 34(1): 2–11.

  DOI

 • Černý et al., 2021

  Materials

  Černý, P., Bartoš, P., Kříž, P., Olšan, P. a P. Špatenka. Highly Hydrophobic Organosilane-Functionalized Cellulose: A Promising Filler for Thermoplastic Composites. Materials. 2021, 14(8).

  DOI

 • Dvoracek et al., 2021

  Plants-basel

  Dvořáček, V., Jágr, M., Kotrbová Kozak, A., Capouchová, I., Konvalina, P., Faměra, O. and P. Hlásná Čepková. Avenanthramides: Unique Bioactive Substances of Oat Grain in the Context of Cultivar, Cropping System, Weather Conditions and Other Grain Parameters. Plants-basel.2021, 10(11), 2485.

  DOI

 • Folorunsko et al., 2021

  Reviews in Aquaculture

  Folorunso, E.A., Roy, K., Gebauer, R., Bohatá, A. a J. Mráz. Integrated pest and disease management in aquaponics: A metadata-based review. Reviews in Aquaculture. 2021, 13(2): 971-995.

  DOI

 • Gasecka et al., 2021

  European Food Research and Technology

  Gąsecka, M., Siwulski, M., Budzyńska, S., Magdziak, Z., Niedzielski, P., Budka, A., Kalač, P. and M. Mleczek. The importance of Cu x Pb interactions to Lentinula edodes yield, major/trace elements accumulation and antioxidants. European Food Research and Technology. 2021, 247, 2799–2812.

  DOI

 • Hanek et al, 2021

  History of Geo- and Space Sciences

  Hanek, P. and P. Hanek. Tradition of Geodetic Instruments Production in the Czech Republic. History of Geo- and Space Sciences.2021, 12(2), 171–178.

  DOI

 • Hanus et al, 2021

  Foods

  Hanuš, O., Kučera, J., Samková, E., Němečková, I., Čítek, J. Kopec, T., Falta, D., Nejeschlebová, H., Rysová, L., Klimešová, M. and O. Elich. Raw Cow Milk Protein Stability under Natural and Technological Conditions of Environment by Analysis of Variance. Foods. 10(9), 2017.

  DOI

 • Havlíček et al., 2021

  Urban Ecosystems

  Havlicek, J., Riegert, J., Bandhauerova, J., Fuchs, R. and M. Salek.Species-specific Breeding Habitat Association of Declining Farmland Birds within Urban Environments: Conservation Implications. Urban Ecosystems.2021, 24(6), 1259–1270.

  DOI

 • Hematyar et al., 2021

  Foods

  Hematyar, N., Mraz, J., Stejskal, V., Sampels, S., Linhartová, Z., Prokesova, M., Vacha, F., Krizek, M., Dadakova, E., Møller, H.S. and T. K. Dalsgaard. Comparison of Quality Changes in Eurasian Perch (Perca fluviatilis L.) Fillets Originated from Two Different Rearing Systems during Frozen and Refrigerated Storage. Foods. 2021, 10(6), 1405.

  DOI

 • Hybl et al., 2021

  Insects

  Hybl, M., Mraz, P., Sipos, J., Hostickova, I., Bohata, A., Curn, V. and T. Kopec. Polyphenols as Food Supplement Improved Food Consumption and Longevity of Honey Bees (Apis mellifera) Intoxicated by Pesticide Thiacloprid. Insects. 2021, 12(7), 572.

  DOI

 • Hybl et al., 2021b

  Insects

  Hybl, M., Bohata, A., Radsetoulalova, I., Kopecky, M., Hostickova, I. Vanickova, A. and P. Mraz. Evaluating the Efficacy of 30 Different Essential Oils against  and Honey Bee Workers (Apis mellifera). Insects. 2021, 12(11), 1045.

  DOI

 • Chen et al., 2021

  Complexity

  Chen, Y., Qian, Y., Lu, Z., Zhou, S., Xiao, M., Bartos, P., Xiong, Y., Jin, G. and W. Zhang. Dynamic Characteristic Analysis and Clutch Engagement Test of HMCVT in the High-Power Tractor.Complexity. 2021, 8891127.

  DOI

 • Ježková et al., 2021

  Parasitology

  Ježková, J., Predige, J., Holubová, N., Sak, B., Konečný, R., Feng, Y., Xiao, L., Rost, M., McEvoy, J. a M. Kváč. Cryptosporidium ratti sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) and genetic diversity of Cryptosporidium spp. in brown rats (Rattus norvegicus) in the Czech Republic. Parasitology.2021, 148(1): 84-97.

  DOI

 • Ježková et al., 2021

  Microorganisms

  Jezkova, J., Limpouchova, Z., Prediger, J., Holubova, N., Sak, B., Konecny, R., Kvetonova, D., Hlaskova, L., Rost, M., McEvoy, J., Rajsky, D., Feng, Y.Y. and M. Kvac. Cryptosporidium myocastoris sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae), the Species Adapted to the Nutria (Myocastor coypus). Microorganisms.2021, 9(4), 813.

  DOI

 • Kalac et al, 2021

  Animal Feed Science and Technology

  Kalač, P., and F. Kaltner. Pyrrolizidine alkaloids of European Senecio/Jacobaea species in forage and their carry-over to milk: A review. Animal Feed Science and Technology. 2021, 280, 115062.

  DOI

 • Kalinova et al., 2021b

  Journal of food composition and analysis

  Kalinová, J.P., Vrchotová, N., and J. Triska. Vitexin and isovitexin levels in sprouts of selected plants. Journal of food composition and analysis. 2021, 100, 103895.

  DOI

 • Kocira et al., 2021

  Materials

  Kocira, S., Szparaga, A., Krawczuk, A., Bartoš, P., Zagula, G., Plawgo, M. and P. Černý. Plant Material as a Novel Tool in Designing and Formulating Modern Biostimulants-Analysis of Botanical Extract from Linum usitatissimum L. Materials.  2021, 14(21), 6661.

  DOI

 • Konopicka et al., 2021

  Systematic and Applied Acarology

  Konopicka, J., Bohata, A., Nermut, J., Jozova, E., Mracek, Z., Palevsky, E., and R. Zemek. Efficacy of Soil Isolates of Entomopathogenic Fungi Against the Bulb Mite, Rhizoglyphus robini(Acari: Acaridae). Systematic and Applied Acarology.2021, 26(6), 1149–1167.

  DOI

 • Kopecký et al., 2021a

  Agronomy

  Kopecky, M., Mraz, P., Kolar, L., Vachalova, R., Bernas, J., Konvalina, P., Perna, K., Murindangabo, Y. and L. Mensik. Effect of Fertilization on the Energy Profit of Tall Wheatgrass and Reed Canary Grass. Agronomy.2021, 11(3), 445.

  DOI

 • Kopecký et al., 2021b

  Soil and Tillage Research

  Kopecky, M., Peterka, J., Kolar, L., Konvalina, P., Marousek, J., Vachalova, R., Herout, M. Strunecky, O., Batt J. and D.K. Tran. Influence of selected maize cultivation technologies on changes in the labile fraction of soil organic matter sandy-loam cambisol soil structure. Soil and Tillage Research.2021, 207, 104865.

  DOI

 • Kopecký et al., 2021b

  Agronomy-basel

  Kopecký, M., Kolář, L., Váchalová, R., Konvalina, P., Batt, J., Mráz, P., Menšík, L., Hoang, T.N. and M. Dumbrovský. Black Carbon and Its Effect on Carbon Sequestration in Soil. Agronomy-basel.2021, 11(11), 2261.

  DOI

 • Koval et al., 2021

  European Food Research and Technology

  Koval, D., Alishevich, K., Sasínová, K., Ramešová, A., Marhons, S., Nešporová, T., Čurda L., Kumherová, M., Bárta, J., Filip, V. and J. Kyselka. Formation of dihydrophenolic acids and aroma-active volatile phenols by new strains of Limosilactobacillus fermentum. European Food Research and Technology. 2021.

  DOI

 • Krejsa et al., 2021

  Environmental Science and Pollution Research

  Krejsa, J., Sima, J., Kobera, M., Seda, M. and L. Svoboda. Detrimental and Essential Elements in Fruiting Bodies of Mushrooms with Ecological Relationship to Birch(Betula) Collected in the Bohemial Forest, the Czech Republic. Environmental Science and Pollution Research.2021, 28(47), 67852–67862.

  DOI

 • Kriz et al., 2021

  Agriculture

  Kriz, P., Kunes, R., Smutny, L., Cerny, P., Havelka, Z., Olsan, P., Xiao, M., Stehlik, R., Dolan, A. and P. Bartos. Methodology for Measurement of Ammonia Emissions from Intensive Pig Farming. Agriculture. 2021, 11(11), 1073.

  DOI

 • Kriz et al., 2021

  Appl. Sci.

  Kriz, P., Olsan, P., Havelka, Z., Bohata, A., Krishna, S., Cerny, P., Filip, M., Bartos, P., Kocira, S. and P. Spatenka. Experimental Investigation into the Influence of Plasma Technology on Seed Surface Wettability. Appl. Sci. 2021, 11(21), 9994.

  DOI

 • Kriz et al., 2021

  Appl. Sci.

  Kříž, P., Hořcičková, M., Bumbálek, R., Bartoš, P., Smutný, L., Stehlík, R., Zoubek, T., Černý, P., Vochozka, V. and R. Kuneš. Applicationof the Machine Vision Technology and Infrared Thermography to the Detection of Hoof Diseases in Dairy Cows: A Review. Sci., 2021, 11(22), 11045.

  DOI

 • Kron et al., 2021

  Fournal of Applied Biomedicine.

  Kron, V., Verner, M., Pesl, L., Smetana, P., Kadlec, J. and D. Marinik. Cholesterol and Glucose Profiles According to Different Fasting C-peptide Levels: a Cross-sectional Analysis in a Healthy Cohort from the Czech Republic. Fournal of Applied Biomedicine.2021, 19(4), 220–227.

  DOI

 • Kuchynkova et al., 2021

  Cereal Research Communications

  Kuchynkova, H., and J.P. Kalinova. Influence of Variety and Growing Conditions on Fusarium Occurence, Mycotoxicological Quality, and Yield Parameters of Hulled Oats. Cereal Research Communications.2021, 49(4), 577–585.

  DOI

 • Kundrátová et al., 2021

  Plants

  Kundrátová, K., Bartas, M., Pečinka, P., Hejna O., Rychlá, A., Čurn, V. and J. Červeň. Transcriptomic and Proteomic Analysis of Drought Stress Response in Opium Poppy Plants during the First Week of Germination. Plants. 2021, 10(9), 1878.

  DOI

 • Kuneš et al., 2021

  Agriculture

  Kuneš, R., Bartoš, P., Iwasaka, G.K., Lang, A., Hankovec, T., Smutný, L., Černý, P., Poborská, A., Smetana, P., Kříž, P. a N. Kernerová. In-Line Technologies for the Analysis of Important Milk Parameters during the Milking Process: A Review. Agriculture2021, 11(3).

  DOI

 • Kvac et al., 2021

  Folia Parasitologica

  Kváč, M., Myšková, E., Holubová, N., Kellnerová, K., Kicia, M., Rajský, D., McEvoy, J., Feng Y.Y., Hanzal, V. and B. Sak. Occurrence and genetic diversity of Cryptosporidium spp. in wild foxes, wolves, jackals, and bears in central Europe. Folia Parasitologica.2021, 68, 002.

  DOI

 • Lacko-Bartosova et al., 2021

  Czech Journal of Food Sciences

  Lacko-Bartosova, M., Lacko-Bartosova, L. and P. Konvalina. Wheat Rheological and Mixolab Quality in Relation to Cropping Systems and Plant Nutrition Sources. Czech Journal of Food Sciences.2021, 39(4), 265–272.

  DOI

 • Lacko-Bartosova et al., 2021b

  Zemdirbyste-agriculture

  Lacko-Bartosova, M., Lacko-Bartosova, L., Konvalina, P., Matejkova, E. and D. Bielikova. Rheological Dough Properties of Organic Spelt and Emmer Wheat for Assessment of Bread Making Quality. Zemdirbyste-agriculture.2021, 108(3), 279–286.

  DOI

 • Lakatos et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Lakatos, G.E., Ranglova, K., Manoel, J.C., Grivalsky, T. and J. Masojidek. Photosynthetic Monitoring Techniques Indicate Maximum Glycogen Accumulation in Nitrogen-limited Synechocystis sp. PCC 6803 Culture. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 55, 102271.

  DOI

 • Lorenc et al., 2021

  Journal of Forest Science

  Lorenc, F., Lubojacky, J. and T. Tonka. Influence of Mycorrhizal Preparation on Seedling Growth and Amillarian Infestation. Journal of Forest Science.2021, 67(4), 155–164.

  DOI

 • Magdziak et al., 2021

  Journal of Fungi

  Magdziak, Z., Gąsecka, M., Stuper-Szablewska, K., Siwulski, M., Budzyńska, S., Jasińska, A., Niedzielski, P., Kalač, P. and M. Mleczek. A possibility to use selected crop post-extraction wastes to improve the composition of cultivated mushroom Pleurotus citrinopileatus. Journal of Fungi. 2021, 7(11), 894.

  DOI

 • Maroušek et al., 2021

  Environment Development nad Sustainability

  Maroušek, J., Maroušková, A., Zoubek, T. and P. Bartoš. Economic impacts of soil fertility degradation by traces of iron from drinking water treatment. Environment Development nad Sustainability. 2021

  DOI

 • Maroušek et al., 2021b

  Energies

  Marousek, J. and A., Marouskova. Economic Cosiderations on Nutrient Utilization in Wastewater Management. Energies. 2021, 14(12), 3468.

  DOI

 • Maroušek et al., 2021c

  Energies

  Marousek, J. and A., Marouskova. Economic Considerations on Nutrient Utilization in Wastewater Management. Energies2021, 14(12), 3468.

  DOI

 • Maroušek a Trakal

  Chemosphere

  Maroušek, J. and L. Trakal. Techno-economic analysis reveals the untapped potential of wood biochar. Chemosphere. 2021, 133000.

  DOI

 • Masojidek et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Masojidek, J., Ranglova, K., Rearte, T.A., Pla, P.S.M.C., Torzillo, G., Benavides, A.M.S., Neori, A., Gomez, C., Alvarez-Gomez, F., Lukes, M., Caporgno, M.P., Abdala, R., Miazek, K., Massocato, T.F., da Silva, J.C., Atzmuller, R., Al Mahrouqui, H., Estrella, F.S. and F.L. Figueroa. Changes in Photosynthesis, Growth and Biomass Composition in Outdoor Chlorella g120 Culture During the Metabolic Shift from Heterotrophic to Phototrophic Cultivation Regime. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 56, 102303.

  DOI

 • Mejdova, et al., 2021

  Scientific Reports

  Mejdová, M., Dušek, J., Foltýnová, L., Macálková, L. and H. Čížková. Photosynthetic parameters of a sedge-grass marsh as a big-leaf: effect of plant species composition. Scientific Reports.2021, 11(1), 3723.

  DOI

 • Miklas et al., 2021

  Czech Journal of Animal Science

  Miklas, S., Tancin, V., Toman, R. and J. Travnicek. Iodine Concentration in Milk and Human Nutrition: A review. Czech Journal of Animal Science.2021, 66(6), 189–199.

  DOI

 • Mleczek et al., 2021a

  Environmental Science and Pollution Research

  Mleczek, M., Budka, A., Kalač, P., Siwulski, M. and P. Niedzielski. Family and species as determinants modulating mineral composition of selected wild-growing mushroom species. Environmental Science and Pollution Research. 2021, 28(1), 389–404.

  DOI

 • Mleczek et al., 2021b

  European Food Research and Technology

  Mleczek, M., Gąsecka, M., Budka, A., Niedzielski, P., Siwulski, M., Kalač, P., Mleczek, P. and P. Rzymski. Changes in mineral composition of six strains of Pleurotus after substrate modification with different share of nitrogen forms. European Food Research and Technology. 2021, 247(1), 245–257.

  DOI

 • Mleczek et al., 2021c

  Chemosphere

  Mleczek, M., Siwulski, M., Budka, A., Mleczek, P., Budzyńska, S., Szostek, M., Kuczyńska-Kippen, N., Kalač, P., Niedzielski, P., Gąsecka, M., Goliński, P., Magdziak, Z. and P. Rzymski. Toxicological risks and nutritional value of wild edible mushroom species – a half-century monitoring study. Chemosphere.2021, 263, 128095.

  DOI

 • Mráz et al., 2021

  Biology

  Mraz, P., Hybl, M., Kopecky, M., Bohata, A., Konopicka, J., Hostickova, I., Konvalina, P., Sipos, J., Rost, M. and V. Curn. The Effect of Artificial Media and Temperature on the Growth and Development of the Honey Bee Brood Pathogen Ascosphaera apis. Biology2021, 10(5), 431.

  DOI

 • Mráz et al., 2021b

  Insects

  Mraz, P., Hybl, M., Kopecky, M., Bohata, A., Hostickova, I., Sipos, J., Vocadlova, K. and V. Curn. Screening of Honey Bee Pathogens in the Czech Republic and Their Prevalence in Various Habitats. Insects. 2021, 12(12), 1051.

  DOI

 • Murindangabo et al., 2021

  Agronomy-basel

  Murindangabo, Y.T., Kopecký, M. and P. Konvalina. Adoption of Conservation Agriculture in Rwanda: A Case Study of Gicumbi District Region. Agronomy-basel.2021, 11(9), 1732.

  DOI

 • Myšková, et al., 2021

  Canadian Journal of Zoology

  Myskova, E., Broz, M., Kvac, M. Sak, B. and O. Ditrich. Intestinal parasites of dogs (Canis lupus familiaris) in Svalbard (Norway): low prevalence and limited transmission with wildlife. Canadian Journal of Zoology.2021, 99(4): 249-255.

  DOI

 • Noyszewski et al., 2021

  Wetlands Ecology and Management

  Noyszewski, A.K., Anderson, N.O., Smith, A.G., Kilian, A., Dalboten, D., Ito, E., Timm, A., Pellerin, H., Kubatova, B., Kavova, T., Janus, V., Curn, V., Edwards, K.R., Bastlova, D. and J. Kvet. Riparian Populations of Minnesota Reed Canarygrass (Phalaris arundinacea) are Most Likely Native, Based on SNPs (DArTseqLD). Wetlands Ecology and Management.2021, 29(3), 467–494.

  DOI

 • Pexova et al., 2021

  Journal of Central European Agriculture

  Pexová Kalinová, J., Vrchotová, N., Tříska, J. and Š. Hellerová. Industrial hemp (Cannabis sativa L.) as a possible source of cannabidiol. Journal of Central European Agriculture. 2021, 22(1), 110–118.

  DOI

 • Pinto et al., 2021

  Microorganisms

  Pinto, P., Ribeiro, C.A., Hoque, S., Hammouma, O., Leruste, H., Détriché, S., Canniere, E., Daandels, Y., Dellevoet, M., Roemen, J., Bourgeois, A.B., Kváč, M., Follet, J. and A.D. Tsaousis. Cross-Border Investigations on the Prevalence and Transmission Dynamics of Cryptosporidium Species in Dairy Cattle Farms in Western Mainland Europe. Microorganisms. 2021, 9(11), 2394.

  DOI

 • Poborska et al., 2021

  Acta Veterinaria Brno

  Poborská, A., Zábranský, L., Šoch, M., Havrdová, N., Illek, J. and N. Kernerová. Methods of feeding colostrum and their effect on the passive immunity. Acta Veterinaria Brno.2021, 90(1):21–25.

  DOI

 • Prediger et al., 2021

  Microorganisms

  Prediger, J., Ježková, J., Holubová, N., Sak, B. Konečný, R., Rost, M., McEvoy, J., Rajský D. and M. Kváč. Cryptosporidium sciurinum sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in Eurasian Red Squirrels (Sciurus vulgaris). Microorganisms.2021, 9(10), 2050.

  DOI

 • Ranglova et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Ranglova, K., Lakatos, G.E., Manoel, J.A.C., Grivalsky, T., Estrella, F.S., Fernandez, F.G.A., Molnar, Z., Ordog, V. and J. Masojidek. Growth, Biostimulant and Biopesticide Activity of the MACC-1 Chlorella Strain Cultivated Outdoors in Inorganic Medium and Wastewater. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 53, 102136.

  DOI

 • Rearte et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Rearte, T.A., Celis-Pla, P.S.M., Neori, A., Masojidek, J., Torzillo, G., Gomez-Serrano, C., Benavides, A.M.S., Alvarez-Gomez, F., Abdala-Diaz, R.T., Ranglova, K., Caporgno, M. Massocato, T.F., da Silva, J.C., Al Mahrouqui, H., Atzmuller, R. and F.L. Figueroa. Photosynthetic Performance of Chlorella vulgaris R117 Mass Culture is Moderated by Diurnal Oxygen Gradients in an Outdoor Thin Layer Cascade. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 54, 102176.

  DOI

 • Sak et al., 2021

  Experimental parasitology

  Sak, B., Brdickova, K., Holubova, N., Kvetonova, D., Hlaskova, L. and M., Kvac. The course of infection of Encephalitozoon cuniculi genotype I in mice possess combination of features reported in genotypes II and III. Experimental parasitology.2021, 224, 108101.

  DOI

 • Samkova et al., 2021

  Livestock Science

  Samková, E. and P. Kalač. Rapeseed supplements affect propitiously fatty acid composition of cow milk fat: A meta-analysis. Livestock Science. 2021, 244,

  DOI

 • Samkova et al., 2021

  Animals

  Samková, E., Čítek, J., Brzáková, M., Hanuš, O., Večerek, L., Jozová, E., Hoštičková, I., Trávníček, J., Hasoňová, L., Rost, M., Hálová, K. and J. Špička. Associations among Farm, Breed, Lactation Stage and Parity, Gene Polymorphisms and the Fatty Acid Profile of Milk from Holstein, Simmental and Their Crosses. Animals. 2021, 11(11), 3284.

  DOI

 • Sekar, et al. 2021

  Fuel

  Sekar, M., Kumar, T.R.P., Kumar, M.S.G., Vaníčková R. and J. Maroušek. Techno-economic review on short-term anthropogenic emissions of air pollutants and particulate matter. Fuel2021, 305, 121544.

  DOI

 • Siwulski et al, 2021

  LWT – Food Science and Technology

  Siwulski, M., Budka, A., Budzyńska, S., Gąsecka, M., Kalač, P., Niedzielski, P. and M. Mleczek. Mineral composition of traditional and organic-cultivated mushroom Lentinula edodes in Europe and Asia – Similar or different? LWT – Food Science and Technology. 2021, 147, 111570.

  DOI

 • Slabova et al., 2021

  Biological Conservation

  Slábová, M., Šetlíková, I., Vodrážková, M., Richtrová, Z. and M. Berec. The number of shipments in the CITES Trade Database does not accurately reflect the volume of traded wildlife. Biological Conservation. 2021, 253, 108917.

  DOI

 • Slama et al., 2021

  Animals

  Slama, P., Zavadilova, T., Pavlik, A., Horky, P., Skalickova, S., Skladanka, J., Roychoudhury, S., Baldovska, S., Kolesarova, A., Konecny, R., Tancin, V. and M. Zouharova. Effect of Streptococcus uberis on Gamma Delta T Cell Phenotype in Bovine Mammary Gland. Animals.2021, 11(12), 3594.

  DOI

 • Svec et al., 2021

  Environment Development and Sustainability

  Švec, R., Martinát, S., Pícha, K., Klusáček, P., Knotek, J., Schaefer, J.C., Březinová, M. and J. Navrátil. What drives visitors to tourist sites to choose “green” accommodation facilities? Environment Development and Sustainability.2021, 23(10): 15074–15099.

  DOI

 • Svec et al, 2021

  Environment development and sustainability

  Švec, R., Martinát, S., Pícha, K., Klusáček, P., Knotek, J. Schaefer, J.C., Březinová, M. and J. Navrátil. What drives visitors to tourist sites to choose „green“ accommodation facilities? Environment development and sustainability. 2021, 23(10), 15074–15099.

  DOI

 • Svidensky et al, 2021

  European Journal of Environmental Sciences

  Svidensky, R., Kucerova, A. and H. Cizkova. Causes of the Dieback of Littoral Stands in an Overpopulated Water Bird Reserve: Role of Eutrophication, Fish and Geese. European Journal of Environmental Sciences.2021, 11(2), 79–90.

  DOI

 • Urban et al,, 2021

  Frontiers in Plant Science

  Urban, M.O., Planchon, S., Hoštičková, I., Vaňková, R., Dobrev, P., Renaut, J., Klíma M. and P. Vítámvás. The Resistance of Oilseed Rape Microspore-Derived Embryos to Osmotic Stress Is Associated With the Accumulation of Energy Metabolism Proteins, Redox Homeostasis, Higher Abscisic Acid, and Cytokinin Contents. Frontiers in Plant Science.2021, 12, 628167.

  DOI

 • Vecková et al., 2021

  Foodborne Pathogens and Disease

  Veckova, T., Sak, B., Samkova, E., Holubova, N., Kicia, M., Zajczkowska, Z., Hlaskova, L., Kvetonova, D. and M. Kvac. Raw Goat’s Milk, Fresh and Soft Cheeses as a Potential Source of Encephalitozoon cuniculi. Foodborne Pathogens and Disease.2021

  DOI

 • Vokrouhlikova et al, 2021

  Journal of Central European Agriculture

  Vokrouhlikova, J., Coudkova, V., Sichtar, J., Vrbova, A., Budova, A., Marsalek, M. and J. Rutkayova. Chemically Defined Caseinate Extenders and Their Effect on the Cooled Semen Collected from Stallions with Long Sexual Rest. Journal of Central European Agriculture.2021, 22(2), 269–279.

  DOI

 • Vostry et al, 2021

  Animal Genetics

  Vostry L., Vostra-Vydrova H., Citek J., Gorjanc G., Curik I. (2021): Association of inbreeding and regional ELA homozygosity with the prevalence of insect bite hypersensitivity in Old Kladruber horse. Animal Genetics. 2021, 52(4), 422–430.

  DOI

 • Xiao et al., 2021

  Machine Vision and Applications

  Xiao, M., Wang, W., Shen, X., Zhu, Y., Bartos, P. and Y. Yiliyasi. Research on Defect Detection Method of Powder Metallurgy Gear Based on Machine Vision. Machine Vision and Applications.2021, 32(2), 51.

  DOI

 • Xiao et al., 2021

  Multimedia Tools and Applications

  Xiao, M.H., Liao, Y.B., Bartoš, P., Filip, M., Geng, G.S. and Z.W. Jiang. Fault diagnosis of rolling bearing based on back propagation neural network optimized by cuckoo search algorithm. Multimedia Tools and Applications.2021.

  DOI

 • Zabransky et al., 2021

  Journal of Central European Agriculture

  Zabransky, L., Poborska, A., Mala, G., Galik, B., Kantor, M., Hanusovsky, O., Petraskova, E. and J. Kucera. Probiotic and Prebiotic Feed Additives in Calf Nutrition. Journal of Central European Agriculture.2021, 22(1), 14–18.

  DOI

 • Zajaczkowska et al., 2021

  Frontiers in Medicine

  Zajaczkowska, Z., Akutko, K., Kvac, M., Sak, B., Szydlowicz, M., Hendrich, A.B., Iwanczak, B. , and M. Kicia. Enterocytozoon Bieneusi Infects Children With Inflammatory Bowel Disease Undergoing Immunosuppressive Treatment. Frontiers in Medicine.2021, 8, 741751.

  DOI

 • Zemek et al., 2021

  Insects

  Zemek, R., Konopicka, J., Jozova, E. and O.S. Habustova. Virulence of Beauveria bassiana Strains Isolated from Cadavers of Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata. Insects.2021, 12(12), 1077.

  DOI

 • Zhao et al., 2021

  Journal of Central South University

  Zhao, J., Xiao, M., Bartos, P. and A. Bohata.Dynamic Engagement Characteristics of Wet Clutch Based on HMCVT. Journal of Central South University. 2021, 28: 1377-1389.

  DOI

CŽV – Management venkovských obcí

Nabídka kurzu Celoživotního vzdělávání

Management venkovských obcí

Kurz je převážně určen pro starosty a místostarosty obcí do 2 000 obyvatel. Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými zásadami v oblasti moderních metod řízení venkovských obcí. Účastníci si osvojí specifické znalosti strategického, operativního, ale i environmentálního řízení, plánování a rozvoje a po absolvování tohoto kurzu budou schopni uplatnit nabyté konkrétní kompetence na úrovni obcí do 2 000 obyvatel.

Tematické okruhy

 1. Základní principy fungování obce
 2. Finance a rozpočet obce
 3. Hospodaření s majetkem obce
 4. Veřejné zakázky
 5. Územní plán
 6. Strategické plánování rozvoje obce
 7. Veřejné služby, pořádek a bezpečnost
 8. Občanská vybavenost
 9. Dotace a podpora podnikání
 10. Environmentální management
 11. Doprava
 12. Marketing obce

Darovaná hospodářská zvířata rozšířila osazenstvo Účelového zařízení FZT JU

Fotogalerie:
 • images/ZF/foto/zvirata/kravy-darovane-01.jpg,
 • images/ZF/foto/zvirata/kravy-darovane-04.jpg,
 • images/ZF/foto/zvirata/kravy-darovane-06.jpg,
 • images/ZF/foto/zvirata/kravy-darovane-08.jpg,
 • images/ZF/foto/zvirata/kravy-darovane-10.jpg,
 • images/ZF/foto/zvirata/kravy-darovane-11.jpg,

Fakulta zemědělská a technologická JU intenzivně spolupracuje s podnikatelským sektorem. Spolupráce umožňuje fakultě zapojení se do aplikovaného výzkumu s výrazným přínosem pro společnost. Ze spolupráce mohou těžit také studenti fakulty nejenom tím, že se mohou zapojit do výzkumu, ale také zkvalitňováním výuky. Do výuky se zapojují odborníci z praxe, kteří přinášejí aktuální poznatky z dané problematiky, ale společnosti také zapůjčují nebo darují nejmodernější stroje, vybavení nebo hospodářská zvířata.

Výsledkem spolupráce fakulty se společnostmi GMP s.r.o. z Českých Budějovic a Prima Agri PT a.s. z Prachatic je sponzorský dar ve formě hospodářských zvířat (dvě krávy a jeden býček). Dojde tak ke zkvalitnění výuky zejména v zootechnických oborech, kdy se studenti v rámci výuky prakticky seznámí s péčí o tato zvířata. Krávy a býček jsou již zabydlené v prostorech Účelového zařízení FZT JU a dostává se jim náležité péče.

Den dětí s FZT JU

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-05.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-06.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-07.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-09.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-13.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-15.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-21.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-22.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-23.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-24.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-26.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-29.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-30.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-34.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-37.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-45.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-47.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-49.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-51.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-54.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-55.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-58.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-59.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2023-06-01-detsky-den/den-deti-2023-60.jpg,

Den dětí si získává místo mezi pravidelnými akcemi pořádanými naší fakultou. Po roce jsme opět společně s dětmi oslavili 1. června jejich svátek.

V části kampusu FZT JU bylo připraveno mnoho atrakcí a her pro malé oslavence. Pro děti byly připraveny poznávací hry z oblasti zemědělství a myslivosti, ukázka výcviku loveckého psa, pohybové hry, prohlídka moderního i postarších traktorů, skákací hrad a mnoho dalšího. Za správné řešení zadaných úkolů a úloh získaly děti číselný kód, pomocí kterého odemkly truhlu se sladkým pokladem. A jelikož se vydařilo i počasí a sluníčko pálilo, bylo nutné se ochladit zmrzlinou vyrobenou přímo od nás.

Akce probíhala také na školním statku, kde si děti mohly prohlédnou všechna chovaná zvířátka od slepic, přes nutrie, divoké králíky, prasata, krávy, pejsky až po nové narozené králíčky. Odvážnější děti se mohly dokonce svézt na koních, kteří malé oslavence rádi povozili po celém areálu statku.

Více fotografií

Den otevřených dveří 2023

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/dod/gfx-0120.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/dod/gfx-0142.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/dod/gfx-0170.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/dod/gfx-0186.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/dod/gfx19342.jpg,

V pavilonu ZR proběhne společná schůzka všeobecných informací pro zájemce o studium všech oborů (průběh studia, přihlášky, ubytování, přijímací zkoušky, jazyky, kampus…).  

 • Předpokládané časy schůzek: 9.00, 11.00, 13.00. 

Po každé společné schůzce budou podány informace k jednotlivým oborům od příslušných kateder a studentů (studijní předměty oboru, státnice, praxe, ukázka laboratoří, pracovišť, výzkumných hal) a budou připraveny ukázky laboratoří a výzkumu probíhajícího na fakultě.

A na co se můžete těšit?

 • Katedra Agroekosystémů má pro Vás připravenou krátkou prezentaci o studijních programech, studiu na katedře a ukáží Vám své laboratoře a práci s přístroji. Dále pro Vás je připravena prohlídka skleníku a atria se zelenými stěnami. 
 • Katedra aplikované chemie Vám předvede drobné chemické pokusy a odprezentuje něco málo o činnosti katedry.  
 • Katedra aplikované ekologie Vám otevře své prostory a laboratoře s moderními přístroji (spektrometr, termokamera apod.). 
 • Katedrou genetiky a biotechnologií si popovídáte o studijním programu, studiu, práci studentů, akcích a Vašem případném uplatnění v praxi. Nahlédnout Vás vezmou do laboratoří. 
 • Katedra krajinného managementu Vám přiblíží své studijní programy a otevřené budou i laboratoře s přístroji. 
 • Katedrou potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů si prohlídnete zázemí katedry, ochutnáte jimi vyrobenou zmrzlinu či sušenky a otevřený bude i výzkumný minipivovar, který je součástí fakulty.  
 • Na Katedře rostlinné výroby si můžete zkusit ohodnotit stolní hodnotu brambor a hranolků z nich. Proběhne ukázka vzorků polních plodin, rostlinných produktů a přiblíženo Vám bude využití entomopatogenních a mykoparazitických hub v rámci Integrované ochrany rostlin. 
 • Katedra techniky a kybernetiky Vám představí umělou inteligenci a její využití v zemědělství. Ukáží Vám Mezinárodní školicí a vývojové centrum společnosti DeLaval, Výzkumné centrum robotického dojení. Připraveny budou i ukázky výukových robotických ramen, 3D tisku, 3D modelování a zemědělské techniky. 
 • Katedra zootechnických věd Vás seznámí s katedrou, laboratořemi a následně Vás provedou i školním statkem.

Těšíme se na Vás!

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies