• Úvod
 • Fakulta zemědělská a technologická - FZT

21. setkání absolventů fakulty

Dne 26. 8. 2022 proběhlo již 21. setkání absolventů fakulty. Akce se konala v prostorách univerzitní menzy a těšila se hojné účasti. Již tradičně byla součástí setkání zlatá promoce, která se uskutečňuje pro absolventy po padesáti letech od promování. Tento rok byli dekorováni nejen absolventi roku 1972, ale i ti z let 1970 a 1971, díky dvouroční odmlce uskutečněné pandemií covidu. 

Klub absolventů byl založen při tehdejší Agronomické fakultě v Českých Budějovicích Vysoké školy zemědělské již v roce 1985 a je otevřený všem absolventům pozdější zemědělské fakulty a nyní Fakulty zemědělské a technologické. Online přihláška je stále přístupná na webových stránkách – https://www.fzt.jcu.cz/cz/fakulta/absolventi

58. ročník krajského kola Chemické olympiády

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2022-04-21-chemicka-olympiada/cho-2022.jpg,
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2022-04-21-chemicka-olympiada/cho-2022-1.jpg,
 • images/ZF/fakulta/katedry/kch/aktuality/2022-04-21-chemicka-olympiada/spolecna.jpg,

Ve středu 20. dubna se na katedře aplikované chemie konal 58. ročník krajského kola Chemické olympiády.

Katedra aplikované chemie již několik let spolupracuje s panem RNDr. Karlem Lichtenbergem, CSc., který byl u vzniku této soutěže, a DDM, který je jejím spoluorganizátorem. Krajského kola chemické olympiády (kategorie B)  se zúčastnilo celkem 14 vybraných studentů z jihočeských středních škol. Soutěž zahrnovala teoretickou i praktickou část.

Vítězem se stal Tadeáš Grabic – gymnázium Jírovcova (České Budějovice), na druhém místě se umístil  Dominik Sloup – Biskupské gymnázium J. N. Neumanna (České Budějovice). Třetí místo získala Klára Mládková – gymnázium Jírovcova (České Budějovice).

Výhercům gratulujeme!

Administrativa studia

Organizace studia
Administrativa studia

Přerušení studia

 • řídí se článkem 26 Studijní a zkušebního řádu JU
 • student žádá o přerušení studia písemnou žádostí, kterou doručí na studijní oddělení fakulty
 • nejdelší celková doba přerušení studia činí 2 roky

rozlišuje se:

 • standardní přerušení studia: přerušení studia ve druhém, či vyšším ročníku studia
  • děkan žádosti vyhoví, pokud student splnil podmínky pro postup do dalšího semestru, resp. ročníku a úspěšně ukončil alespoň jeden semestr studia
 • nestandardní přerušení studia: přerušení v průběhu prvního semestru
  • děkan vyhoví žádosti jen ze závažných důvodů, které byly studentem řádně doloženy, zejména pak z důvodů zdravotních nebo z důvodu realizace práva na přerušení studia v uznané době rodičovství

 • doba přerušení se nezapočítává do standardní doby studia
 • v době přerušení studia není osoba studentem

Nahoru

Zanechání studia

 • řídí se článkem 30 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student může kdykoli v průběhu studia, a to i v době přerušení studia podle článku 26 nebo po zahájení řízení ve věci ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., zanechat svého studia doručením písemného prohlášení o zanechání studia příslušné fakultě
 • za den ukončení studia se považuje den, kdy bylo písemné prohlášení (žádost) o zanechání studia doručeno fakultě

Nahoru

Úspěšné dokončení studia

 • studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část (§55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
 • absolvent/ka FZT JU uhradí administrativní poplatek za služby spojené s konáním akademického obřadu (promoce)
 • vysokoškolský diplom obdrží absolvent/ka na slavnostní promoci (v případě, že se promoce neúčastní, obdrží diplom náhradním způsobem – osobním převzetím na studijním oddělení, resp. zasláním doporučenou cestou prostřednictvím České pošty)

Nahoru

Prodloužení studia

 • řídí se článkem 7 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student/ka o prodloužení nežádá, neoznamuje jej, stává se automaticky tzv. čekatelem/lkou (ten/ta, který/á studuje déle než je standardní doba studia)
 • celková maximální doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen navazující magisterský studijní program), je o 2 roky delší než doba standardní
  • standardní doba bakalářského oboru = 3 roky
  • standardní doba navazujícího magisterského oboru = 2 roky
 • student/ka, který/á v daném akademickém roce splnil/a všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto zkoušku složit nejpozději v následujícím akademickém roce

Nahoru

Uznání předmětů

 • řídí se článkem 25 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatřením děkana č. 10/2019
 • pro uznání předmětů je potřeba podat písemnou žádost a zaplatit administrativní poplatek
 • pokud student/ka žádá o uznání předmětů z předchozího studia (mimo FZT JU), musí tak učinit nejpozději do 31. 10. daného akademického roku, v němž studuje v prvním ročníku
 • v ostaních případech je student/ka povinen/a podat žádost do konce semestru, v němž si předmět, o jehož uznání žádá, zapsal/a
 • Uznat nelze:
  • vysokoškolskou kvalifikační práci nebo jinou část státní závěrečné zkoušky,
  • předmět, již jednou uznaný,
  • předmět, od jehož absolvování uplynulo více než pět let,
  • zkoušku hodnocenou hůře než stupněm „velmi dobře“ (2),
  • ucelenou část studia, od jejíhož absolvování nebo dokončení uplynuly více než dva roky.

Nahoru

Změna formy studia, studijního programu či specializace

 • řídí se článkem 29 Studijního a zkušebního řádu JU

Nahoru

Uznaná doba rodičovství

 • řídí se článkem 11 Studijního a zkušebního řádu JU
 • detailní infromace jsou uvedeny v Opatření rektora R246
 • student/ka má právo na prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností, podmínek postupu do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené
 • student/ka má právo uplatnit odečet uznané doby rodičovství od celkové doby studia z hlediska poplatkové povinnosti, tuto skutečnost musí oznámit písemným sdělením
 • v průběhu uznaní doby rodičovství má student/ka právo studovat podle individuálního studijního plánu

Nahoru

Zpět na: Organizace studia

Agrokonference – Science for smart and sustainable agriculture

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-29-agrokonferce/science_meets_regions_foto.jpg,

Moderní a udržitelné zemědělství - jak společně pomoci budou řešit vědci i politici na odborné konferenci

Podpora a rozvoj moderních technologií v zemědělství, jeho digitalizace za účelem zefektivnění výnosů, kvalita zemědělských produktů a udržitelnost - to jsou hlavní témata odborné konference Science for smart and sustainable agriculture, kterou pořádá Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje. Konat se bude 26. srpna 2022 v rámci agrosalonu Země Živitelka na Výstavišti České Budějovice a to u příležitosti českého předsednictví v Radě EU.

Zemědělství 21. století čelí mnoha výzvám. Hlavním cílem je dodávat na trh kvalitní a bezpečné produkty a také šetrné biotechnologie. Zároveň je ale potřeba čelit mnoha problémům, a tak jsou velkým tématem vedle bio produktů také geneticky modifikované plodiny, které lépe odolávají suchu nebo škůdcům a pomáhají tak zvýšit produkci. Kromě toho vstupují do tak tradičního oboru, jakým zemědělství bezesporu je, stále častěji moderní technologie a digitalizace, které umožňují precizovat postupy, a tak i maximalizovat výnosy - tzv. zemědělství 4.0.

Ve všech těchto oblastech je nezbytná spolupráce odborné veřejnosti a vědeckých institucí. Právě proto jsme na konferenci pozvali zástupce univerzity, výzkumných center a firem, které nabízejí progresivní postupy v oblasti tzv. chytrého a udržitelného zemědělství. O novinkách a možnostech spolupráce včetně jejích limitů promluví vědci z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity a z Biologického centra AV ČR, zástupci DG Joint Research Centre Evropské komise, Ministerstva zemědělství, Jihočeského kraje, ale také zemědělských sdružení a odbornýchfirem,” vyjmenovává ředitel Regionální rozvojové agentury jižních Čech Tomáš Cílek.

Česko se prostřednictvím této odborné konference zapojuje do celoevropské iniciativy Společného výzkumného centra Evropské komise. Jejím cílem je podpořit moderní zemědělství strategickými politickými opatřeními. Záštitu nad konferencí přijal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

“Chceme posílit spolupráci regionálních politiků s odbornou veřejností a vědci, ale také zapojit podnikatelská sdružení a občany, aby společně pojmenovali vize, priority a cíle zemědělství a hledali nástroje potřebné k jejich řešení,”doplňuje Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje.

Podrobný program a seznam přednášejících je na stránkách www.agrokonference2022.cz, kde je právě otevřena také možnost registrace. Kapacita je omezena na maximálně 100 účastníků. Na místě bude v případě potřeby zajištěno tlumočení z a do anglického jazyka. Účast na konferenci je zdarma.

Kontakt:

Veronika Kobližková, M.A.
projektový manažer
RERA a.s. – Regionální rozvojová agentura jižních Čech
B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: +420 720 028 967
tel.: +420 387 878 457
www.rera.cz

Aktualita na fakultu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet fringilla nunc, a aliquet odio. Quisque euismod varius gravida. Pellentesque gravida laoreet sapien vel tempor.

Aktualita na fakultu home

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet fringilla nunc, a aliquet odio. Quisque euismod varius gravida. Pellentesque gravida laoreet sapien vel tempor.

Aplikované výsledky

Výsledky VaV na FZT
Aplikované výsledky

Results of S&R
Applied results

 • Cisar et al., 2021

  Císař, P, Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Cormorant detection – island system, 2021. Software.

 • Duffkova et al., 2021

  Duffková, R., Haberle, J., Brom, J., Lukas, V., Vaněček, M., Raimanová, I., Fučík, P., Nedbal, V., Svoboda, P., Neudert, L., Zajíček, A. a Š. Marval. Metody optického a termálního dálkového průzkumu Země pro hodnocení půdní prostorové variability v precizním zemědělství. Certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2021. ISBN 978–80–88323–40–2 (tištěná verze), 978–80–88323–41–9 (online pdf).

 • Hlavac et al., 2021

  Hlaváč, V., Chobot, K., Pešout, P., Havlíček, J., Jeřábková, L., Lacina, D., Matoušová, J., Muška, M., Pavlíčko, A. a M. Strnad. Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování. Metodika. Praha: AOPK ČR, 2021. ISBN 978-80-7620-084-5.

 • Lukas et al., 2021

  Lukas, V., Neudert, L., Duffková, R., Haberle, J., Brom, J., Horniaček, I. a M. Vaněček. Variabilní přihnojení dusíkem pomocí nástrojů GIS a vyhodnocení efektivity využití živin v rozdílných vláhových podmínkách. 2021. Ověřená technologie.

 • Policar et al., 2021

  Policar, T., Lepič, P., Pěnka, T., Hajíček, J. a I. Šetlíková. Chov a reprodukce parmy obecné (Barbus barbus) pro produkci násadových ryb. Ověřená technologie. České Budějovice: FROV JU v ČB, 2021. ISBN 978-80-7514-140-8.

 • Soucek et al., 2021a

  Souček, P., Císař, P., Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Wat – otter, 2021. Software.

 • Soucek et al., 2021b

  Souček, P., Císař, P., Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Wat – cormorant, 2021. Software.

Archiv – Mzdový předpis

Bosch Fridays 2022

Jsi nadšený/á pro techniku a chceš si rozšířit své obzory?

Tak právě pro tebe je akce Bosch Fridays jako stvořená!

Zvol si sám/sama přednášky, které tě zajímají, zúčastni se soutěže o atraktivní ceny a podívej se na místa, která jsou veřejnosti běžně skryta.

bosch-fridays2022

Budoucnost v zemědělství poodhalí odborná konference

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-29-agrokonferce/science_meets_regions_foto.jpg,

V pátek 26. 8. 2022 se na Výstavišti v Českých Budějovicích koná odborná konference Science for Smart and Sustainable Agriculture. Cílem konference je debata nad budoucností zemědělství – jeho udržitelností a vývojem v souladu s měnícím se světem.

Těšit se můžete na prezentace odborníků z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity, z Biologického centra AV ČR či progresivních firem jako například Syngenta. Konference je rozdělena do čtyř bloků a mezi témata patří například využití umělé inteligence, přínosy a rizika biotechnologií, vliv změny klimatu na vývoj zemědělských půd, digitalizace v zemědělství či nové trendy v rostlinné výrobě.

Konferenci organizuje Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje v rámci projektu Evropské komise Science meets Regions. Nad konferencí převzal záštitu ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Akce je spolufinancována Evropskou unií, Ministerstvem zemědělství a Jihočeským krajem.

Konference proběhne v českém jazyce s tlumočením do angličtiny a vstup je zdarma. Z důvodu omezené kapacity sálu je však nutná registrace a to do 22. 8. 2022. Registrovaní účastníci obdrží vstupenku do areálu Výstaviště na den konání konference

Kompletní program, registrace a další informace jsou dostupné na webu www.agrokonference2022.cz.

CIT oddělení

Pracoviště
CIT oddělení

Division
Centre of Information Technologies

Oddělení CIT FZT JU zajišťuje

 1. z hlediska síťové infrastruktury
  1. správu a realizaci počítačových sítí uvnitř budov
  2. správu aktivních prvků
 2. z hlediska serverů
  1. správu webových serverů www.fzt.jcu.cz a technickou podporu katedrovým webům
  2. správu serverů Fakulty zemdělské a technologické
  3. správa počítačových učeben Fakulty zemdělské a technologické
 3. z hlediska pracovních stanic a jejich periférií
  1. opravy, údržbu hardware a software na fakultě (instalaci, správu a konfiguraci)
  2. nákup hardware a software
  3. podporu uživatelů při řešení problémů
  4. správu a provoz počítačových učeben
  5. správu účtů pro studenty a zaměstnance
 4. z hlediska ostatních činností
  1. lokální kontrolu a inventarizaci HW a SW na fakultě

The CIT FAT USB is in charge of:

 1. in terms of network infrastructure
  • administration and implementation of computer networks inside the buildings
  • management of active elements
 2. in terms of servers
  • administration of the web servers zf.jcu.cz and technical support for departmental websites
  • administration of servers of the Faculty of Agriculture and Technology
  • management and operation of IT rooms
 3. in terms of workstations and their peripherals
  • repair and maintenance of hardware and software at the Faculty (installation, administration and configuration)
  • purchase of hardware and software
  • user support in solving problems
  • management and operation of IT rooms
  • account administration for students and staff
 4. in terms of other activities
  • local control and inventory of hardware and software at the Faculty

Důležité odkazy

Návody a doporučení

Personální složení

Staff

 • Ing. Mgr. Roman Bumbálek

 • vedoucí pracoviště

 • head of Office

 • +420 387 772 929

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Michael Fuksa

 • technická podpora
  objednávky výpočetní techniky

 • technical support
  orders of computer equipment

 • +420 387 772 637

 • +420 776 306 475

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Jan Kresan

 • technická podpora

 • technical support

 • +420 387 772 637

 • +420 604 720 345

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Radek Černý

 • správa e-mailových účtů

 • management of e-mail accounts

 • +420 608 224 368

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

 • správa webových stránek
  správa sociálních sítí

 • website management
  social media management

 • +420 387 772 927

 • +420 778 000 959

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Články v časopisech s IF

Výsledky VaV na FZT
Články v časopisech s impakt faktorem

Results of S&R
Papers in journals with impact factorVýstupy za rok 2022

Papers in 2022

 • Coudkova et al., 2022

  Livestock Science

  Coudkova, V., Vrbova, A., Civisova, H., Papouskova, Z. and M. Marsalek. The Growth Curves for Some Biometric Traits in Czech Warmblood Stallions. Livestock Science.2022, 255, 104782.

  DOI

 • Hybl et al., 2022

  Agronomy-basel

  Hybl, M., Sipos, J., Krejcova, A:, Sodomova, K., Polak, O., Kolackova, I. and P. Mraz. Preference of Pollinators over Various Forage Mixtures and Microelement Treatments. Agronomy-basel.2022, 12(2), 370.

  DOI

 • Kocira et al., 2022

  Sustainability

  Kocira, S., Perez-Piza, M.C., Bohata, A., Bartos, P. and A. Szparaga. Cold Plasma as a Potential Activator of Plant Biostimulants. Sustainability2022, 14(1), 495.

  DOI

 • Koval et al., 2022

  European Food Research and Technology

  Koval, D., Alishevich, K., Sasinova, K., Ramesova, A., Marhons, S., Nesporova, T., Curda, L., Kumherova, M., Barta, J., Filip, V. and J. Kyselka. Formation fo Dihydrophenolic Acids and Aroma-Active Volatile Phenols by New Strains of Limosilactobacillus fermentum. European Food Research and Technology.2022, 248(2), 599–611.

  DOI

 • Marousek et al., 2022a

  Polymers

  Marousek, J., Marouskova, A., Periakaruppan, R., Gokul, G.M., Anbukumaran, A., Bohata, A., Kriz, P., Barta, J., Cerny, P. and P. Olsan. Silica Nanoparticles from Coir Pith Synthesized by Acidic Sol-Gel Method Improve Germination Economics. Polymers. 2022, 14(2), 266.

  DOI

 • Marousek et al., 2022b

  Chemosphere

  Marousek, J. and L. Trakal. Techno-economic Analysis Reveals the Untapped Potential of Wood Biochar. Chemosphere. 2022, 291(1), 133000.

  DOI

 • Mleczek et al., 2022

  Science of the Total Environment

  Mleczek, M., Budka, A., Siwulski, M., Budzynska, S., Kalac, P., Karolewski, Z., Lisiak-Zielinska, M., Kuczynska-Kippen, N. and P. Niedzielski. Anthropogenic Contamination Leads to Changes in Mineral Composition of Soil- and Tree-Growing Mushroom Species: A case Study of Urban vs. Rural Environments and Dietary Implications. Science of the Total Environment.2022, 809, 151162.

  DOI

 • Nahlik et al., 2022

  International Journal of Environmental Research and Public Health

  Nahlik, J., Eretova, P., Chaloupkova, H., Vostra-Vydrova, H. Sebkova N.F. and J. Travnicek. How Parents Perceive the Potential Risk of a Child-Dog Interaction. International Journal of Environmental Research and Public Health.2022, 19(1), 564.

  DOI

 • Xiao et al., 2022

  Multimedia Tools and Applications

  Xiao, M.H., Liao, Y.B., Bartoš, P., Filip, M., Geng, G.S. and Z.W. Jiang. Fault Diagnosis of Rolling Bearing Based on Back Propagation Neural Network Optimized by Cuckoo Search Algorithm. Multimedia Tools and Applications2022, 81(2), 1567–1587.

  DOI

 • Vondruska et al., 2022

  Journal of Environmental Science and Health Part B – Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes

  Vondruska, J., Sima, J., Kobera, M., Rokos, L., Seda, M. and L. Svoboda. Detrimental and Essential Elements in Fruiting Bodies of Wild-growing Funci Coprinus comatus, Flammulina velutipes, and Armillaria ostoyae. Journal of Environmental Science and Health Part B – Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes.2022, 57(4), 243–251.

  DOI

 • Alimohammadi et al., 2022

  International Agrophysics

  Alimohammadi, F., Rasekh, M., Sayyah, A.H.A., Abbaspour-Gilandeh, Y., Karami, H., Sharabiani, V.R., Fioravanti, A., Gancarz, M., Findura, P. and D. Kwasniewski. Hyperspectral Imaging Coupled with Multivariate Analysis and Artificial Intelligence to the Classification of Maize Kernels. International Agrophysics.2022, 36(2), 83–91.

  DOI

 • Budzynska et al., 2022

  Molecules

  Budzynska, S., Siwulski, M., Gasecka, M., Magdziak, Z., Kalac, P., Niedzielski, P. and M. Mleczek. Biofortification of Three Cultivated Mushroom Species with Three Iron Salts-Potential for a New Iron-Rich Superfood. Molecules.2022, 27(7), 2328.

  DOI

 • Konopicka et al., 2022

  Journal of Plant Diseases and Protection

  Konopicka, J., Bohata, A., Palevsky, E., Nermut, J., Puza, V. and R. Zemek. Survey of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi in the Soil of Onion and Garlic Fields in the Czech Republic and Israel. Journal of Plant Diseases and Protection.2022, 129(2), 271–281.

  DOI

 • Marousek et al., 2022c

  Environment Development and Sustainability

  Marousek, J., Marouskova, A., Zoubek, T. and P. Bartos. Economic Impacts of Soil Fertility Degradation by Traces of Iron from Drinking Water Treatment. Environment Development and Sustainability.2022, 24(4), 4835–4844.

  DOI

 • Simonik et al., 2022

  Animals

  Simonik, O., Bubenickova, F., Tumova, L., Frolikova, M., Sur, V.P., Beran, J., Havlikova, K., Hackerova, L., Spevakova, D., Komrskova, K. and P. Postlerova. Boar Sperm Cryopreservation Improvement Using Semen Extender Modification by Dextran and Pentaisomaltose. Animals. 2022, 12(7), 868.

  DOI

 • Vesely et al., 2022

  Animal Cognition

  Vesely, P., Syrova, M., Vohankova, M., Havlicek, J., Nacarova, J. and R. Fuchs. Cowards or Clever Guys: an Alternative Nest Defence Strategy Employed by Shrikes Against Magpies. Animal Cognition. 2022, 25(2), 307–317.

  DOI

 • Vodrazkova et al., 2022

  Scientific Reports

  Vodrazkova, M., Setlikova, I., Navratil, J. and M. Berec. Different Time Patterns of the Presence of Red-eared Slider Influence the Ontogeny Dynamics of Common Frog Tadpoles. Scientific Reports.2022, 12(1), 7876.

  DOI

Výstupy za rok 2021

Papers in 2021

 • Bárta et al., 2021

  Foods

  Bárta, J., Bártová, V., Jarošová, M., Švajner, J., Smetana, P., Kadlec, J., Filip, V., Kyselka, J., Berčíková, M., Zdráhal, Z., Bjelková, M. and M., Kozák. Oilseed Cake Flour Composition, Functional Properties and Antioxidant Potential as Effects of Sieving and Species Differences. Foods2021, 10(11), 2766.

  DOI

 • Bárta et al., 2021b

  Chemicke listy

  Barta, J., Bartova, V., Jarosova, M. and J. Svajner. Proteins of Oilseed Cakes, Their Isolation and Usage Possibilities. Chemicke listy.2021, 115(9), 472–480.

 • Bauer et al., 2021

  Applied Sciences-Basel

  Bauer, L., Ranglova, K., Masojidek, J., Drosg, B. and K. Meixner. Digestate as Sustainable Nutrient Source for Microalgae-Challenges and Prospects. Applied Sciences-Basel.2021, 11(3), 1056.

  DOI

 • Baxa et al., 2021

  Science of The Total Environment

  Baxa, M., Musil, M., Kummel, M., Hanzlík, P., Tesařová, B. and L. Pechar. Dissolved oxygen deficits in a shallow eutrophic aquatic ecosystem (fishpond) – Sediment oxygen demand and water column respiration alternately drive the oxygen regime. Science of The Total Environment.2021, 766, 142647.

  DOI

 • Bedrníček et al., 2021

  Foods

  Bedrníček, J., Laknerová, I., Lorenc, F., Moraes, P.P.D., Jarošová, M., Samková E., Tříska J., Vrchotová, N., Kadlec, J. and P. Smetana. The Use of a Thermal Process to Produce Black Garlic: Differences in the Physicochemical and Sensory Characteristics Using Seven Varieties of Fresh Garlic. Foods. 2021, 10(11), 2703.

  DOI

 • Beran et al, 2021

  Bioinformatics

  Beran, P., Stehlikova, D., Cohen, S.P. and V. Curn. KEC: Unique Sequence Search by K-mer Exclusion. Bioinformatics.2021, 37(19), 3349–3350.

  DOI

 • Berec et al, 2021

  Global Ecology and Conservation

  Berec, M., Vodrážková, M. and I. Šetlíková. Tracking the wildlife trade: usability of shipment identifiers in the CITES Trade Database. Global Ecology and Conservation. 2021, 28, e01635.

  DOI

 • Berec a Šetlíková, 2021

  Ecological Indicators

  Berec, M. and I. Šetlíková. IUCN-CITES match is not required: A reply to Gorobets. Ecological Indicators.2021, 128, 107842. (Letter)

  DOI

 • Bernas et al., 2021

  International Journal of Life Cycle Assessment

  Bernas, J., Bernasová, T., Gertsberger, P., Moudrý, J., Konvalina P. and J. Moudrý, jr. Cup plant, an alternative to conventional silage from a LCA perspective. International Journal of Life Cycle Assessment. 2021, 26(2), 311–326.

  DOI

 • Bernas et al., 2021

  Agronomy

  Bernas, J., Bernasová, T., Nedbal, V. and R.W. Neugschwandtner. Agricultural LCA for Food Oil of Winter Rapeseed, Sunflower, and Hemp, Based on Czech Standard Cultivation Practices. Agronomy.2021, 11(11), 2301.

  DOI

 • Bernas et al., 2021

  Agronomy-basel

  Bernas, J., Bernasová, T., Kaul, H.-P., Wagentristl, H., Moitzi, G. and R.W. Neugschwandtner. Sustainability Estimation of Oat:Pea Intercrops from the Agricultural Life Cycle Assessment Perspective. Agronomy-basel.2021, 11(12), 2433.

  DOI

 • Brabenec et al., 2021

  Sustainability

  Brabenec, T., Maroušková, A., Zoubek, T. and M. Filip. Residues from Water Precipitation via Ferric Hydroxide Threaten Soil Fertility. Sustainability.2021, 13(8), 4327.

  DOI

 • Brezinova et al, 2021

  Sustainability

  Březinová, M. Beer Industry in the Czech Republic: Reasons for Founding a Craft Brewery. Sustainability. 2021, 13(17), 9680.

  DOI

 • Brom et al., 2021

  Remote Sensing

  Brom, J., Duffkova, R., Haberle, J., Zajicek, A., Nedbal, V., Bernasova, T., and K. Krovakova. Identification of Infiltration Features and Hydraulic Properties of Soils Based on Crop Water Stress Derived from Remotely Sensed Data. Remote Sensing. 2021, 13(20), 4127.

  DOI

 • Brzakova et al., 2021

  Animals

  Brzáková, M., Rychtářová, J., Čítek, J. and Z. Sztankóová. A Candidate Gene Association Study for Economically Important Traits in Czech Dairy Goat Breeds. Animals. 2021, 11(6), 1796.

  DOI

 • Budzynska et al., 2021

  Plants Basel

  Budzyńska, S., Siwulski, M., Magdziak, Z., Budka, A., Gąsecka, M., Kalač, P., Rzymski, P., Niedzielski, P. and M. Mleczek. Influence of iron addition (alone or with calcium) to elements biofortification and antioxidants in Pholiota nameko. Plants Basel.2021, 10(11), 2275.

  DOI

 • Carneiro et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Carneiro, M., Ranglova, K., Lakatos, G.E., Manoel, J.A.C., Grivalsky, T., Kozhan, D.M., Toribio, A., Moreno, J., Otero, A., Varel, J., Malcata, F.X., Estrella, F.S., Acien-Fernandez, G., Molnar, Z., Ordog, V. and J. Masojidek. Growth and Bioactivity of Two Chlorophyte (Chlorellaand Scenedesmus) Strains Co-cultured Outdoors in Two Different Thin-layer Units Using Municipal Wastewater as a Nutrient Source. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 56, 102299.

  DOI

 • Capouchova et al., 2021

  Journal of Cereal Science

  Capouchová, I., Kouřimská, L., Pazderů, K., Škvorová, P., Božik, M., Konvalina, P. and V. Dvořáček. Fatty acid profile of new oat cultivars grown via organic and conventional farming. Journal of Cereal Science.98, 103180.

  DOI

 • Cibot et al., 2021

  Pathogens

  Cibot, M., McLennan, M.R., Kváč, M., Sak, B., Asiimwe, C. and K. Petrželková. Sparse Evidence for Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp. and Microsporidia Infections in Humans, Domesticated Animals and Wild Nonhuman Primates Sharing a Farm–Forest Mosaic Landscape in Western Uganda. Pathogens. 2021, 10(8), 933.

  DOI

 • Citek et al., 2021

  Animal Breeding and Genetics

  Čítek, J., Brzáková, M., Hanusová, L., Hanuš, O., Večerek, L., Samková, E., Křížová, Z., Hoštičková, I., Kávová, T., Straková, K. and L. Hasoňová. Gene polymorphisms influencing yield, composition and technological properties of milk from Czech Simmental and Holstein cows. Animal Breeding and Genetics. 2021, 34(1): 2–11.

  DOI

 • Černý et al., 2021

  Materials

  Černý, P., Bartoš, P., Kříž, P., Olšan, P. a P. Špatenka. Highly Hydrophobic Organosilane-Functionalized Cellulose: A Promising Filler for Thermoplastic Composites. Materials. 2021, 14(8).

  DOI

 • Dvoracek et al., 2021

  Plants-basel

  Dvořáček, V., Jágr, M., Kotrbová Kozak, A., Capouchová, I., Konvalina, P., Faměra, O. and P. Hlásná Čepková. Avenanthramides: Unique Bioactive Substances of Oat Grain in the Context of Cultivar, Cropping System, Weather Conditions and Other Grain Parameters. Plants-basel.2021, 10(11), 2485.

  DOI

 • Folorunsko et al., 2021

  Reviews in Aquaculture

  Folorunso, E.A., Roy, K., Gebauer, R., Bohatá, A. a J. Mráz. Integrated pest and disease management in aquaponics: A metadata-based review. Reviews in Aquaculture. 2021, 13(2): 971-995.

  DOI

 • Gasecka et al., 2021

  European Food Research and Technology

  Gąsecka, M., Siwulski, M., Budzyńska, S., Magdziak, Z., Niedzielski, P., Budka, A., Kalač, P. and M. Mleczek. The importance of Cu x Pb interactions to Lentinula edodes yield, major/trace elements accumulation and antioxidants. European Food Research and Technology. 2021, 247, 2799–2812.

  DOI

 • Hanek et al, 2021

  History of Geo- and Space Sciences

  Hanek, P. and P. Hanek. Tradition of Geodetic Instruments Production in the Czech Republic. History of Geo- and Space Sciences.2021, 12(2), 171–178.

  DOI

 • Hanus et al, 2021

  Foods

  Hanuš, O., Kučera, J., Samková, E., Němečková, I., Čítek, J. Kopec, T., Falta, D., Nejeschlebová, H., Rysová, L., Klimešová, M. and O. Elich. Raw Cow Milk Protein Stability under Natural and Technological Conditions of Environment by Analysis of Variance. Foods. 10(9), 2017.

  DOI

 • Havlíček et al., 2021

  Urban Ecosystems

  Havlicek, J., Riegert, J., Bandhauerova, J., Fuchs, R. and M. Salek.Species-specific Breeding Habitat Association of Declining Farmland Birds within Urban Environments: Conservation Implications. Urban Ecosystems.2021, 24(6), 1259–1270.

  DOI

 • Hematyar et al., 2021

  Foods

  Hematyar, N., Mraz, J., Stejskal, V., Sampels, S., Linhartová, Z., Prokesova, M., Vacha, F., Krizek, M., Dadakova, E., Møller, H.S. and T. K. Dalsgaard. Comparison of Quality Changes in Eurasian Perch (Perca fluviatilis L.) Fillets Originated from Two Different Rearing Systems during Frozen and Refrigerated Storage. Foods. 2021, 10(6), 1405.

  DOI

 • Hybl et al., 2021

  Insects

  Hybl, M., Mraz, P., Sipos, J., Hostickova, I., Bohata, A., Curn, V. and T. Kopec. Polyphenols as Food Supplement Improved Food Consumption and Longevity of Honey Bees (Apis mellifera) Intoxicated by Pesticide Thiacloprid. Insects. 2021, 12(7), 572.

  DOI

 • Hybl et al., 2021b

  Insects

  Hybl, M., Bohata, A., Radsetoulalova, I., Kopecky, M., Hostickova, I. Vanickova, A. and P. Mraz. Evaluating the Efficacy of 30 Different Essential Oils against  and Honey Bee Workers (Apis mellifera). Insects. 2021, 12(11), 1045.

  DOI

 • Chen et al., 2021

  Complexity

  Chen, Y., Qian, Y., Lu, Z., Zhou, S., Xiao, M., Bartos, P., Xiong, Y., Jin, G. and W. Zhang. Dynamic Characteristic Analysis and Clutch Engagement Test of HMCVT in the High-Power Tractor.Complexity. 2021, 8891127.

  DOI

 • Ježková et al., 2021

  Parasitology

  Ježková, J., Predige, J., Holubová, N., Sak, B., Konečný, R., Feng, Y., Xiao, L., Rost, M., McEvoy, J. a M. Kváč. Cryptosporidium ratti sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) and genetic diversity of Cryptosporidium spp. in brown rats (Rattus norvegicus) in the Czech Republic. Parasitology.2021, 148(1): 84-97.

  DOI

 • Ježková et al., 2021

  Microorganisms

  Jezkova, J., Limpouchova, Z., Prediger, J., Holubova, N., Sak, B., Konecny, R., Kvetonova, D., Hlaskova, L., Rost, M., McEvoy, J., Rajsky, D., Feng, Y.Y. and M. Kvac. Cryptosporidium myocastoris sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae), the Species Adapted to the Nutria (Myocastor coypus). Microorganisms.2021, 9(4), 813.

  DOI

 • Kalac et al, 2021

  Animal Feed Science and Technology

  Kalač, P., and F. Kaltner. Pyrrolizidine alkaloids of European Senecio/Jacobaea species in forage and their carry-over to milk: A review. Animal Feed Science and Technology. 2021, 280, 115062.

  DOI

 • Kalinova et al., 2021b

  Journal of food composition and analysis

  Kalinová, J.P., Vrchotová, N., and J. Triska. Vitexin and isovitexin levels in sprouts of selected plants. Journal of food composition and analysis. 2021, 100, 103895.

  DOI

 • Kocira et al., 2021

  Materials

  Kocira, S., Szparaga, A., Krawczuk, A., Bartoš, P., Zagula, G., Plawgo, M. and P. Černý. Plant Material as a Novel Tool in Designing and Formulating Modern Biostimulants-Analysis of Botanical Extract from Linum usitatissimum L. Materials.  2021, 14(21), 6661.

  DOI

 • Konopicka et al., 2021

  Systematic and Applied Acarology

  Konopicka, J., Bohata, A., Nermut, J., Jozova, E., Mracek, Z., Palevsky, E., and R. Zemek. Efficacy of Soil Isolates of Entomopathogenic Fungi Against the Bulb Mite, Rhizoglyphus robini(Acari: Acaridae). Systematic and Applied Acarology.2021, 26(6), 1149–1167.

  DOI

 • Kopecký et al., 2021a

  Agronomy

  Kopecky, M., Mraz, P., Kolar, L., Vachalova, R., Bernas, J., Konvalina, P., Perna, K., Murindangabo, Y. and L. Mensik. Effect of Fertilization on the Energy Profit of Tall Wheatgrass and Reed Canary Grass. Agronomy.2021, 11(3), 445.

  DOI

 • Kopecký et al., 2021b

  Soil and Tillage Research

  Kopecky, M., Peterka, J., Kolar, L., Konvalina, P., Marousek, J., Vachalova, R., Herout, M. Strunecky, O., Batt J. and D.K. Tran. Influence of selected maize cultivation technologies on changes in the labile fraction of soil organic matter sandy-loam cambisol soil structure. Soil and Tillage Research.2021, 207, 104865.

  DOI

 • Kopecký et al., 2021b

  Agronomy-basel

  Kopecký, M., Kolář, L., Váchalová, R., Konvalina, P., Batt, J., Mráz, P., Menšík, L., Hoang, T.N. and M. Dumbrovský. Black Carbon and Its Effect on Carbon Sequestration in Soil. Agronomy-basel.2021, 11(11), 2261.

  DOI

 • Koval et al., 2021

  European Food Research and Technology

  Koval, D., Alishevich, K., Sasínová, K., Ramešová, A., Marhons, S., Nešporová, T., Čurda L., Kumherová, M., Bárta, J., Filip, V. and J. Kyselka. Formation of dihydrophenolic acids and aroma-active volatile phenols by new strains of Limosilactobacillus fermentum. European Food Research and Technology. 2021.

  DOI

 • Krejsa et al., 2021

  Environmental Science and Pollution Research

  Krejsa, J., Sima, J., Kobera, M., Seda, M. and L. Svoboda. Detrimental and Essential Elements in Fruiting Bodies of Mushrooms with Ecological Relationship to Birch(Betula) Collected in the Bohemial Forest, the Czech Republic. Environmental Science and Pollution Research.2021, 28(47), 67852–67862.

  DOI

 • Kriz et al., 2021

  Agriculture

  Kriz, P., Kunes, R., Smutny, L., Cerny, P., Havelka, Z., Olsan, P., Xiao, M., Stehlik, R., Dolan, A. and P. Bartos. Methodology for Measurement of Ammonia Emissions from Intensive Pig Farming. Agriculture. 2021, 11(11), 1073.

  DOI

 • Kriz et al., 2021

  Appl. Sci.

  Kriz, P., Olsan, P., Havelka, Z., Bohata, A., Krishna, S., Cerny, P., Filip, M., Bartos, P., Kocira, S. and P. Spatenka. Experimental Investigation into the Influence of Plasma Technology on Seed Surface Wettability. Appl. Sci. 2021, 11(21), 9994.

  DOI

 • Kriz et al., 2021

  Appl. Sci.

  Kříž, P., Hořcičková, M., Bumbálek, R., Bartoš, P., Smutný, L., Stehlík, R., Zoubek, T., Černý, P., Vochozka, V. and R. Kuneš. Applicationof the Machine Vision Technology and Infrared Thermography to the Detection of Hoof Diseases in Dairy Cows: A Review. Sci., 2021, 11(22), 11045.

  DOI

 • Kron et al., 2021

  Fournal of Applied Biomedicine.

  Kron, V., Verner, M., Pesl, L., Smetana, P., Kadlec, J. and D. Marinik. Cholesterol and Glucose Profiles According to Different Fasting C-peptide Levels: a Cross-sectional Analysis in a Healthy Cohort from the Czech Republic. Fournal of Applied Biomedicine.2021, 19(4), 220–227.

  DOI

 • Kuchynkova et al., 2021

  Cereal Research Communications

  Kuchynkova, H., and J.P. Kalinova. Influence of Variety and Growing Conditions on Fusarium Occurence, Mycotoxicological Quality, and Yield Parameters of Hulled Oats. Cereal Research Communications.2021, 49(4), 577–585.

  DOI

 • Kundrátová et al., 2021

  Plants

  Kundrátová, K., Bartas, M., Pečinka, P., Hejna O., Rychlá, A., Čurn, V. and J. Červeň. Transcriptomic and Proteomic Analysis of Drought Stress Response in Opium Poppy Plants during the First Week of Germination. Plants. 2021, 10(9), 1878.

  DOI

 • Kuneš et al., 2021

  Agriculture

  Kuneš, R., Bartoš, P., Iwasaka, G.K., Lang, A., Hankovec, T., Smutný, L., Černý, P., Poborská, A., Smetana, P., Kříž, P. a N. Kernerová. In-Line Technologies for the Analysis of Important Milk Parameters during the Milking Process: A Review. Agriculture2021, 11(3).

  DOI

 • Kvac et al., 2021

  Folia Parasitologica

  Kváč, M., Myšková, E., Holubová, N., Kellnerová, K., Kicia, M., Rajský, D., McEvoy, J., Feng Y.Y., Hanzal, V. and B. Sak. Occurrence and genetic diversity of Cryptosporidium spp. in wild foxes, wolves, jackals, and bears in central Europe. Folia Parasitologica.2021, 68, 002.

  DOI

 • Lacko-Bartosova et al., 2021

  Czech Journal of Food Sciences

  Lacko-Bartosova, M., Lacko-Bartosova, L. and P. Konvalina. Wheat Rheological and Mixolab Quality in Relation to Cropping Systems and Plant Nutrition Sources. Czech Journal of Food Sciences.2021, 39(4), 265–272.

  DOI

 • Lacko-Bartosova et al., 2021b

  Zemdirbyste-agriculture

  Lacko-Bartosova, M., Lacko-Bartosova, L., Konvalina, P., Matejkova, E. and D. Bielikova. Rheological Dough Properties of Organic Spelt and Emmer Wheat for Assessment of Bread Making Quality. Zemdirbyste-agriculture.2021, 108(3), 279–286.

  DOI

 • Lakatos et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Lakatos, G.E., Ranglova, K., Manoel, J.C., Grivalsky, T. and J. Masojidek. Photosynthetic Monitoring Techniques Indicate Maximum Glycogen Accumulation in Nitrogen-limited Synechocystis sp. PCC 6803 Culture. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 55, 102271.

  DOI

 • Lorenc et al., 2021

  Journal of Forest Science

  Lorenc, F., Lubojacky, J. and T. Tonka. Influence of Mycorrhizal Preparation on Seedling Growth and Amillarian Infestation. Journal of Forest Science.2021, 67(4), 155–164.

  DOI

 • Magdziak et al., 2021

  Journal of Fungi

  Magdziak, Z., Gąsecka, M., Stuper-Szablewska, K., Siwulski, M., Budzyńska, S., Jasińska, A., Niedzielski, P., Kalač, P. and M. Mleczek. A possibility to use selected crop post-extraction wastes to improve the composition of cultivated mushroom Pleurotus citrinopileatus. Journal of Fungi. 2021, 7(11), 894.

  DOI

 • Maroušek et al., 2021

  Environment Development nad Sustainability

  Maroušek, J., Maroušková, A., Zoubek, T. and P. Bartoš. Economic impacts of soil fertility degradation by traces of iron from drinking water treatment. Environment Development nad Sustainability. 2021

  DOI

 • Maroušek et al., 2021b

  Energies

  Marousek, J. and A., Marouskova. Economic Cosiderations on Nutrient Utilization in Wastewater Management. Energies. 2021, 14(12), 3468.

  DOI

 • Maroušek et al., 2021c

  Energies

  Marousek, J. and A., Marouskova. Economic Considerations on Nutrient Utilization in Wastewater Management. Energies2021, 14(12), 3468.

  DOI

 • Maroušek a Trakal

  Chemosphere

  Maroušek, J. and L. Trakal. Techno-economic analysis reveals the untapped potential of wood biochar. Chemosphere. 2021, 133000.

  DOI

 • Masojidek et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Masojidek, J., Ranglova, K., Rearte, T.A., Pla, P.S.M.C., Torzillo, G., Benavides, A.M.S., Neori, A., Gomez, C., Alvarez-Gomez, F., Lukes, M., Caporgno, M.P., Abdala, R., Miazek, K., Massocato, T.F., da Silva, J.C., Atzmuller, R., Al Mahrouqui, H., Estrella, F.S. and F.L. Figueroa. Changes in Photosynthesis, Growth and Biomass Composition in Outdoor Chlorella g120 Culture During the Metabolic Shift from Heterotrophic to Phototrophic Cultivation Regime. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 56, 102303.

  DOI

 • Mejdova, et al., 2021

  Scientific Reports

  Mejdová, M., Dušek, J., Foltýnová, L., Macálková, L. and H. Čížková. Photosynthetic parameters of a sedge-grass marsh as a big-leaf: effect of plant species composition. Scientific Reports.2021, 11(1), 3723.

  DOI

 • Miklas et al., 2021

  Czech Journal of Animal Science

  Miklas, S., Tancin, V., Toman, R. and J. Travnicek. Iodine Concentration in Milk and Human Nutrition: A review. Czech Journal of Animal Science.2021, 66(6), 189–199.

  DOI

 • Mleczek et al., 2021a

  Environmental Science and Pollution Research

  Mleczek, M., Budka, A., Kalač, P., Siwulski, M. and P. Niedzielski. Family and species as determinants modulating mineral composition of selected wild-growing mushroom species. Environmental Science and Pollution Research. 2021, 28(1), 389–404.

  DOI

 • Mleczek et al., 2021b

  European Food Research and Technology

  Mleczek, M., Gąsecka, M., Budka, A., Niedzielski, P., Siwulski, M., Kalač, P., Mleczek, P. and P. Rzymski. Changes in mineral composition of six strains of Pleurotus after substrate modification with different share of nitrogen forms. European Food Research and Technology. 2021, 247(1), 245–257.

  DOI

 • Mleczek et al., 2021c

  Chemosphere

  Mleczek, M., Siwulski, M., Budka, A., Mleczek, P., Budzyńska, S., Szostek, M., Kuczyńska-Kippen, N., Kalač, P., Niedzielski, P., Gąsecka, M., Goliński, P., Magdziak, Z. and P. Rzymski. Toxicological risks and nutritional value of wild edible mushroom species – a half-century monitoring study. Chemosphere.2021, 263, 128095.

  DOI

 • Mráz et al., 2021

  Biology

  Mraz, P., Hybl, M., Kopecky, M., Bohata, A., Konopicka, J., Hostickova, I., Konvalina, P., Sipos, J., Rost, M. and V. Curn. The Effect of Artificial Media and Temperature on the Growth and Development of the Honey Bee Brood Pathogen Ascosphaera apis. Biology2021, 10(5), 431.

  DOI

 • Mráz et al., 2021b

  Insects

  Mraz, P., Hybl, M., Kopecky, M., Bohata, A., Hostickova, I., Sipos, J., Vocadlova, K. and V. Curn. Screening of Honey Bee Pathogens in the Czech Republic and Their Prevalence in Various Habitats. Insects. 2021, 12(12), 1051.

  DOI

 • Murindangabo et al., 2021

  Agronomy-basel

  Murindangabo, Y.T., Kopecký, M. and P. Konvalina. Adoption of Conservation Agriculture in Rwanda: A Case Study of Gicumbi District Region. Agronomy-basel.2021, 11(9), 1732.

  DOI

 • Myšková, et al., 2021

  Canadian Journal of Zoology

  Myskova, E., Broz, M., Kvac, M. Sak, B. and O. Ditrich. Intestinal parasites of dogs (Canis lupus familiaris) in Svalbard (Norway): low prevalence and limited transmission with wildlife. Canadian Journal of Zoology.2021, 99(4): 249-255.

  DOI

 • Noyszewski et al., 2021

  Wetlands Ecology and Management

  Noyszewski, A.K., Anderson, N.O., Smith, A.G., Kilian, A., Dalboten, D., Ito, E., Timm, A., Pellerin, H., Kubatova, B., Kavova, T., Janus, V., Curn, V., Edwards, K.R., Bastlova, D. and J. Kvet. Riparian Populations of Minnesota Reed Canarygrass (Phalaris arundinacea) are Most Likely Native, Based on SNPs (DArTseqLD). Wetlands Ecology and Management.2021, 29(3), 467–494.

  DOI

 • Pexova et al., 2021

  Journal of Central European Agriculture

  Pexová Kalinová, J., Vrchotová, N., Tříska, J. and Š. Hellerová. Industrial hemp (Cannabis sativa L.) as a possible source of cannabidiol. Journal of Central European Agriculture. 2021, 22(1), 110–118.

  DOI

 • Pinto et al., 2021

  Microorganisms

  Pinto, P., Ribeiro, C.A., Hoque, S., Hammouma, O., Leruste, H., Détriché, S., Canniere, E., Daandels, Y., Dellevoet, M., Roemen, J., Bourgeois, A.B., Kváč, M., Follet, J. and A.D. Tsaousis. Cross-Border Investigations on the Prevalence and Transmission Dynamics of Cryptosporidium Species in Dairy Cattle Farms in Western Mainland Europe. Microorganisms. 2021, 9(11), 2394.

  DOI

 • Poborska et al., 2021

  Acta Veterinaria Brno

  Poborská, A., Zábranský, L., Šoch, M., Havrdová, N., Illek, J. and N. Kernerová. Methods of feeding colostrum and their effect on the passive immunity. Acta Veterinaria Brno.2021, 90(1):21–25.

  DOI

 • Prediger et al., 2021

  Microorganisms

  Prediger, J., Ježková, J., Holubová, N., Sak, B. Konečný, R., Rost, M., McEvoy, J., Rajský D. and M. Kváč. Cryptosporidium sciurinum sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in Eurasian Red Squirrels (Sciurus vulgaris). Microorganisms.2021, 9(10), 2050.

  DOI

 • Ranglova et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Ranglova, K., Lakatos, G.E., Manoel, J.A.C., Grivalsky, T., Estrella, F.S., Fernandez, F.G.A., Molnar, Z., Ordog, V. and J. Masojidek. Growth, Biostimulant and Biopesticide Activity of the MACC-1 Chlorella Strain Cultivated Outdoors in Inorganic Medium and Wastewater. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 53, 102136.

  DOI

 • Rearte et al., 2021

  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts

  Rearte, T.A., Celis-Pla, P.S.M., Neori, A., Masojidek, J., Torzillo, G., Gomez-Serrano, C., Benavides, A.M.S., Alvarez-Gomez, F., Abdala-Diaz, R.T., Ranglova, K., Caporgno, M. Massocato, T.F., da Silva, J.C., Al Mahrouqui, H., Atzmuller, R. and F.L. Figueroa. Photosynthetic Performance of Chlorella vulgaris R117 Mass Culture is Moderated by Diurnal Oxygen Gradients in an Outdoor Thin Layer Cascade. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts.2021, 54, 102176.

  DOI

 • Sak et al., 2021

  Experimental parasitology

  Sak, B., Brdickova, K., Holubova, N., Kvetonova, D., Hlaskova, L. and M., Kvac. The course of infection of Encephalitozoon cuniculi genotype I in mice possess combination of features reported in genotypes II and III. Experimental parasitology.2021, 224, 108101.

  DOI

 • Samkova et al., 2021

  Livestock Science

  Samková, E. and P. Kalač. Rapeseed supplements affect propitiously fatty acid composition of cow milk fat: A meta-analysis. Livestock Science. 2021, 244,

  DOI

 • Samkova et al., 2021

  Animals

  Samková, E., Čítek, J., Brzáková, M., Hanuš, O., Večerek, L., Jozová, E., Hoštičková, I., Trávníček, J., Hasoňová, L., Rost, M., Hálová, K. and J. Špička. Associations among Farm, Breed, Lactation Stage and Parity, Gene Polymorphisms and the Fatty Acid Profile of Milk from Holstein, Simmental and Their Crosses. Animals. 2021, 11(11), 3284.

  DOI

 • Sekar, et al. 2021

  Fuel

  Sekar, M., Kumar, T.R.P., Kumar, M.S.G., Vaníčková R. and J. Maroušek. Techno-economic review on short-term anthropogenic emissions of air pollutants and particulate matter. Fuel2021, 305, 121544.

  DOI

 • Siwulski et al, 2021

  LWT – Food Science and Technology

  Siwulski, M., Budka, A., Budzyńska, S., Gąsecka, M., Kalač, P., Niedzielski, P. and M. Mleczek. Mineral composition of traditional and organic-cultivated mushroom Lentinula edodes in Europe and Asia – Similar or different? LWT – Food Science and Technology. 2021, 147, 111570.

  DOI

 • Slabova et al., 2021

  Biological Conservation

  Slábová, M., Šetlíková, I., Vodrážková, M., Richtrová, Z. and M. Berec. The number of shipments in the CITES Trade Database does not accurately reflect the volume of traded wildlife. Biological Conservation. 2021, 253, 108917.

  DOI

 • Slama et al., 2021

  Animals

  Slama, P., Zavadilova, T., Pavlik, A., Horky, P., Skalickova, S., Skladanka, J., Roychoudhury, S., Baldovska, S., Kolesarova, A., Konecny, R., Tancin, V. and M. Zouharova. Effect of Streptococcus uberis on Gamma Delta T Cell Phenotype in Bovine Mammary Gland. Animals.2021, 11(12), 3594.

  DOI

 • Svec et al., 2021

  Environment Development and Sustainability

  Švec, R., Martinát, S., Pícha, K., Klusáček, P., Knotek, J., Schaefer, J.C., Březinová, M. and J. Navrátil. What drives visitors to tourist sites to choose “green” accommodation facilities? Environment Development and Sustainability.2021, 23(10): 15074–15099.

  DOI

 • Svec et al, 2021

  Environment development and sustainability

  Švec, R., Martinát, S., Pícha, K., Klusáček, P., Knotek, J. Schaefer, J.C., Březinová, M. and J. Navrátil. What drives visitors to tourist sites to choose „green“ accommodation facilities? Environment development and sustainability. 2021, 23(10), 15074–15099.

  DOI

 • Svidensky et al, 2021

  European Journal of Environmental Sciences

  Svidensky, R., Kucerova, A. and H. Cizkova. Causes of the Dieback of Littoral Stands in an Overpopulated Water Bird Reserve: Role of Eutrophication, Fish and Geese. European Journal of Environmental Sciences.2021, 11(2), 79–90.

  DOI

 • Urban et al,, 2021

  Frontiers in Plant Science

  Urban, M.O., Planchon, S., Hoštičková, I., Vaňková, R., Dobrev, P., Renaut, J., Klíma M. and P. Vítámvás. The Resistance of Oilseed Rape Microspore-Derived Embryos to Osmotic Stress Is Associated With the Accumulation of Energy Metabolism Proteins, Redox Homeostasis, Higher Abscisic Acid, and Cytokinin Contents. Frontiers in Plant Science.2021, 12, 628167.

  DOI

 • Vecková et al., 2021

  Foodborne Pathogens and Disease

  Veckova, T., Sak, B., Samkova, E., Holubova, N., Kicia, M., Zajczkowska, Z., Hlaskova, L., Kvetonova, D. and M. Kvac. Raw Goat’s Milk, Fresh and Soft Cheeses as a Potential Source of Encephalitozoon cuniculi. Foodborne Pathogens and Disease.2021

  DOI

 • Vokrouhlikova et al, 2021

  Journal of Central European Agriculture

  Vokrouhlikova, J., Coudkova, V., Sichtar, J., Vrbova, A., Budova, A., Marsalek, M. and J. Rutkayova. Chemically Defined Caseinate Extenders and Their Effect on the Cooled Semen Collected from Stallions with Long Sexual Rest. Journal of Central European Agriculture.2021, 22(2), 269–279.

  DOI

 • Vostry et al, 2021

  Animal Genetics

  Vostry L., Vostra-Vydrova H., Citek J., Gorjanc G., Curik I. (2021): Association of inbreeding and regional ELA homozygosity with the prevalence of insect bite hypersensitivity in Old Kladruber horse. Animal Genetics. 2021, 52(4), 422–430.

  DOI

 • Xiao et al., 2021

  Machine Vision and Applications

  Xiao, M., Wang, W., Shen, X., Zhu, Y., Bartos, P. and Y. Yiliyasi. Research on Defect Detection Method of Powder Metallurgy Gear Based on Machine Vision. Machine Vision and Applications.2021, 32(2), 51.

  DOI

 • Xiao et al., 2021

  Multimedia Tools and Applications

  Xiao, M.H., Liao, Y.B., Bartoš, P., Filip, M., Geng, G.S. and Z.W. Jiang. Fault diagnosis of rolling bearing based on back propagation neural network optimized by cuckoo search algorithm. Multimedia Tools and Applications.2021.

  DOI

 • Zabransky et al., 2021

  Journal of Central European Agriculture

  Zabransky, L., Poborska, A., Mala, G., Galik, B., Kantor, M., Hanusovsky, O., Petraskova, E. and J. Kucera. Probiotic and Prebiotic Feed Additives in Calf Nutrition. Journal of Central European Agriculture.2021, 22(1), 14–18.

  DOI

 • Zajaczkowska et al., 2021

  Frontiers in Medicine

  Zajaczkowska, Z., Akutko, K., Kvac, M., Sak, B., Szydlowicz, M., Hendrich, A.B., Iwanczak, B. , and M. Kicia. Enterocytozoon Bieneusi Infects Children With Inflammatory Bowel Disease Undergoing Immunosuppressive Treatment. Frontiers in Medicine.2021, 8, 741751.

  DOI

 • Zemek et al., 2021

  Insects

  Zemek, R., Konopicka, J., Jozova, E. and O.S. Habustova. Virulence of Beauveria bassiana Strains Isolated from Cadavers of Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata. Insects.2021, 12(12), 1077.

  DOI

 • Zhao et al., 2021

  Journal of Central South University

  Zhao, J., Xiao, M., Bartos, P. and A. Bohata.Dynamic Engagement Characteristics of Wet Clutch Based on HMCVT. Journal of Central South University. 2021, 28: 1377-1389.

  DOI

CŽV – Management venkovských obcí

Nabídka kurzu Celoživotního vzdělávání

Management venkovských obcí

Kurz je převážně určen pro starosty a místostarosty obcí do 2 000 obyvatel. Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými zásadami v oblasti moderních metod řízení venkovských obcí. Účastníci si osvojí specifické znalosti strategického, operativního, ale i environmentálního řízení, plánování a rozvoje a po absolvování tohoto kurzu budou schopni uplatnit nabyté konkrétní kompetence na úrovni obcí do 2 000 obyvatel.

Tematické okruhy

 1. Základní principy fungování obce
 2. Finance a rozpočet obce
 3. Hospodaření s majetkem obce
 4. Veřejné zakázky
 5. Územní plán
 6. Strategické plánování rozvoje obce
 7. Veřejné služby, pořádek a bezpečnost
 8. Občanská vybavenost
 9. Dotace a podpora podnikání
 10. Environmentální management
 11. Doprava
 12. Marketing obce

Den otevřených dveří v Muzeu pivovarnictví a univerzitním minipivovaru – Report z akce

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-17-dod-minipivovar/307783809_793490198441639_7849600128836406811_n.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-17-dod-minipivovar/dsc02919.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-17-dod-minipivovar/dsc02937.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-17-dod-minipivovar/dsc02963.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-17-dod-minipivovar/dsc03023.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-17-dod-minipivovar/dsc03027.jpg,

V sobotu 17. 9. se uskutečnil Den otevřených dveří v Muzeu pivovarnictví a Univerzitním minipivovaru Fakulty zemědělské a technologické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Návštěvníci mohli využít volného vstupu do muzea, komentovaných prohlídek pivovaru či přednášky v muzeu na téma domovárečnictví. Probíhala také soutěž o poukaz na kurz domácího vaření piva, který byl na konci dne předán vylosovanému výherci. V rámci doprovodného programu bylo možné odnést si tematickou fotografii z fotokoutku nebo si vyrobit otvírák na pivo s vlastním designem a logem fakulty.

I přes velkou nepřízeň počasí, navštívilo muzeum více jak 100 návštěvníků, kteří využili komentované prohlídky a přednášky pořádané Minipivovarem Fakulty zemědělské a technologické.

Den s univerzitou

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/01.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/02.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/03.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/04.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/05.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/06.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/07.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/08.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-11-22-den-s-univerzitou/09.jpg,

Ve středu 16. 11., den před studentským státním svátkem, si připravila Jihočeská univerzita právě pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol Den s univerzitou. Nejen letošní maturanti se tak seznámili s životem na univerzitě i jednotlivých fakultách.

Přes opravdu velkou nepřízeň počasí dorazilo 430 studentů, které zajímalo prostředí a možnosti studia v Českých Budějovicích. Zapojily se i jednotlivé katedry naší Fakulty zemědělské a technologické, které si připravily na tento den krátký program ukázek své vědecké práce. Zájemci nahlédli přímo do přednášek, prošli si laboratoře či výzkumné haly nebo si popovídali s aktuálními studenty naší fakulty. 

Těšíme se na všechny ostatní, kterým to tentokráte nevyšlo. Den otevřených dveří je naplánován na 20. 1. 2023.

Dětský den s Fakultou zemědělskou a technologickou

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/025d233f-dad1-4fd1-99ae-a168383b58b0.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/035c7373-a88b-48e2-bec7-70f6a0cc98f6.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/08399322-cc24-4eb2-a14a-5c186da65057.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/194fc6e8-f841-4aa2-bcd9-f527f5764da4.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/23ebe083-a8e7-4e50-bce8-2a33f583d251.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/3574fddd-8e6b-4c4c-98bb-dddc9f475b6d.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/389d27d9-b3a8-42ae-9eda-554c41069628.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/48c6ccec-13e6-4129-b004-406f37f422b4.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/4ef163e7-55ab-4d54-b7bb-988e382301bf.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/55fd9c9b-bcde-4f0b-93c3-28e4d39e0b99.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/59fe3c06-b131-419b-ba47-adda71bc3a50.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/6ff0c19f-1a9b-44a6-aeac-faa964661a9c.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/77cd84fc-0426-4d78-b69c-fa859b6ae4c9.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/7f8ea345-d587-441c-bcf5-2cf7efb80b8b.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/81d9be55-5343-4706-b374-f371cbb4aa1e.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/8487f59b-f840-4d4a-9714-a721a95277cf.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/8561eb44-423c-46f8-8a10-9c560c8b2113.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/8d4ea642-4537-4909-80a2-117949d678b7.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/9481b713-a334-4132-84f2-72b57c4a9e50.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/9b1e401f-6484-4ebb-b704-8eb21ad1f293.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/a0c9c5f3-25af-4392-bb55-fe14481a0695.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/a29d3ec9-916d-46c8-9423-7a15b41731cd.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/a3b5db95-f6c9-4ad4-82da-0d2d09da80bc.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/c30fcf33-0223-4639-bc31-6a474a82ba93.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/c386178d-31a3-4586-9fc6-2f28b36bfe24.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/c6f03199-df4a-4af7-9406-b415ee41a25f.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/e68f0407-c5c5-4e25-904c-d14e5e5f8ae6.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/eda47393-08f9-4fd5-97e0-f3f8be23f552.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/f70dfd68-add6-40e3-9478-c7c28cc2a387.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-06-01-den-deti/fbcf39c3-ccea-424e-83d8-6cd225d12f66.jpg,

Děti oslavily svůj den, a to opravdu skvěle. Sluníčko nám po celou dobu svítilo a malých soutěžících se sešlo víc, než kdy jindy 🙂

Na startu si všichni šikulkové vyzvedli Diplom, na který sbírali razítka z jednotlivých stanovišť. A jaké úkoly na naše malé oslavence čekaly? Hod podkovou, skákání v pytli, chytání rybiček, přenášení vajíček, nafukování balónků, kresba křídou, laserová střelnice, prohlídka traktoru, poznávačka polních plodin, rozeznávání zvěře a stop v mysliveckém stánku Dianek a nakonec prohlídka statku s projížďkou na koni. Nuda tedy rozhodně nebyla.

Po splnění úkolů si děti vyzvedly bohatou odměnu, které bylo připraveno opravdu hodně. A představte si, vůbec nic nezbylo. 

Tak zase za rok na DEN DĚTÍ  🙂

Diplomová práce nezapadne

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-12-09-diplomova-prace-nezapadne/vyhodnoceni.jpg, Vyhodnocení soutěže
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-12-09-diplomova-prace-nezapadne/diplom.jpg, Diplom
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-12-09-diplomova-prace-nezapadne/zadani.jpg, Soutěž pro studenty - Diplomová práce nezapadne

Náš absolvent Ing. Václav Tomášek, ze studijního oboru Zemědělské inženýrství – Fytotechnika, se umístil se svou diplomovou prací na druhém místě v soutěži časopisu Agromanuál (vydavatelství Kurent) Diplomová práce nezapadne.

Tímto mu dodatečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci Zemědělské fakulty JČU. 

Na rok 2022 je vypsán nový ročník této soutěže: "Soutěž pro studenty aneb diplomová práce nezapadne". Zapojit se mohou studenti závěrečných ročníků zemědělských vysokých škol, jejichž závěrečné práce jsou zaměřeny na rostlinnou výrobu, mechanizaci či rostlinné biotechnologie.  Více o soutěži se dozvíte v přiloženém zadání.

Druhý ročník konference AGASI - Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie

Dne 25.10. proběhl v Nitře druhý ročník konference AGASI - Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie. Konferenci organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Zemědělská univerzita v Nitře, spolu s Rozvojovou agenturou Bánsko Bystrického kraje Dobrý kraj a občanským sdružením Druživa. V rámci panelových diskusí, které se zaměřovaly na současný stav a rozvoj sociálního zemědělství, vystoupilo 17 odborníků z řad akademiků, politiků i praxe. Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na akci zastupoval docent Moudrý, jehož prezentace byla součástí panelu "Vízia sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku".

Detailní informace o konferenci lze nalézt v přiloženém odkaze, kde bude později zveřejněn i záznam z jednotlivých diskusí.

FZT JU na agorosalonu Země živitelka

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-01-zeme-zivitelka/dscf1243.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-01-zeme-zivitelka/dscf1262.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-01-zeme-zivitelka/dscf1457.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-01-zeme-zivitelka/dscf1643.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-01-zeme-zivitelka/dscf1649.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2022-09-01-zeme-zivitelka/dscf1353.jpg,

Letošní 48. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka se konal ve dnech 25.–30. 8. Fakulta zemědělská a technologická se představila na univerzitní expozici spolu s Fakultou rybářství a ochrany vod. Děkani obou fakult i s panem rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zde v sobotu přivítali ministra zemědělství pana Ing. Zdeňka Nekulu. Panu ministrovi představili potravinářské produkty, které fakulty vyrábějí a společně probrali aktuální problematiku týkající se zemědělství a rybářství. 

Fakulta zemědělská a technologická byla součástí i expozice společnosti TERMS a.s., která na veletrhu představila Robotona, autonomní robotickou platformu pro pohyb na zemědělské půdě, na jehož vývoji se podíleli i vědci z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Toto zařízení bylo na veletrhu oceněno cenou Zlatý klas, která je oceněním pro špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky, mechanizace v zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství včetně opravárenství. 

FZT JU v médiích v souvislosti s agrosalonem Země živitelka 2022

Jihočeská televize

 • https://www.facebook.com/watch/?v=635225584440593&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing, odvysílané 18. 8. 2022
 • Jihočeský kraj je jedním z největších zemědělských regionů u nás. Na trhu práce ale dlouhodobě chybí lidé, kteří by byli ochotni tvrdou práci v zemědělství zastat. Současně s tím navíc stále vzrůstají požadavky na vysokou produkci. Stejně jako jiné obory zemědělství nutně potřebuje inovace, které ho budou posouvat dopředu. Hejtman Martin Kuba vidí budoucnost ve spolupráci s fakultou zemědělství a  místními firmami, které vyvíjí nové technologie právě pro zemědělství.

TV Nova

Jihočeská televize

Česká televize 

Český rozhlas

 • https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2022-08-26, 26. 8. 2022, začátek vstupu je v čase 17:34
 • moderní technologie mohou zemědělcům pomoct vyřešit nedostatek pracovních sil a  další problémy. Některé novinky (jako třeba samoobslužné stroje) představili dnes odborníci na mezinárodním agrosalonu Země Živitelka

Hejtman Martin Kuba na FB

FB RERA – Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies