Katedra biologických disciplín

O katedře

Na katedře se zaměřujeme na biologické obory (zoologie, botanika), jejichž výuku také zajišťujeme. Jak na základní úrovni pro studenty různých zemědělských zaměření, tak ve specializovanější podobě pro konkrétní obory. Zaměření katedry určuje zejména to, že garantuje obor Biologie a ochrana zájmových organismů.  

Garantovaný obor a tím pádem i činnost naší katedry zahrnuje několik problematik. Stěžejní je samotná ochrana přírody a to zejména na druhové úrovni. S ní úzce souvisí jednak chov zájmových zvířat a pěstování sbírkových rostlin (ať již v zoologických či botanických zahradách nebo zájmových či komerčních chovech) a jednak mezinárodní obchod s nimi.

Zde věnujeme pozornost hlavně problematice Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, známé pod zkratkou CITES. Tato úmluva se snaží regulovat mezinárodní obchod vybranými druhy rostlin a živočichů tak, aby nepřispíval k jejich bezprostřednímu existenčnímu ohrožení.

Chov zájmových zvířat a pěstování sbírkových rostlin se stal ve světě i u nás masovou záležitostí a předmětem rozsáhlého obchodu, jehož světový roční obrat bývá odhadován desítky miliard USD. Současně i mezinárodní obchod s biologickými výrobky (kůže, salepové hlízy…) může vést k drancování přírody a ohrožení existence druhů jen proto, aby uspokojil poptávku.

Jak vypadá studium programu Biologie a ochrana zájmových organismů

Během studia absolvují studenti jednak základní biologické předměty (botanika a zoologie, základy ekologie, genetika) a jednak řadu předmětů specializovaných (Legislativa ochrany přírody v ČR a EU, Systematika CITES živočichů/rostlin, Determinace produktů z organismů chráněných CITES, Zbožíznalství CITES, Mimoevropské etnografické artefakty, Chov exotických ptáků, Akvaristika, Teraristika, Pěstování speciálních sbírkových rostlin, Management zoologických zahrad a mnoho dalších). Řada předmětů je volitelná, student si tudíž může vybrat, chce-li se profilovat spíše jako zoolog či botanik, nebo se zaměřit spíš na chov a pěstování nebo ochranu organismů.  

Zvláštní důraz klademe na jazykovou vybavenost, kdy nejen, že studenti musí povinně absolvovat několik semestrů angličtiny, ale i v jiných předmětech pracují s anglickými zdroji informací (odborné články, publikace, mezinárodní databáze CITES apod.). Považujeme to za velmi důležité zejména proto, že profilace absolventa tohoto oboru přímo vybízí k jeho uplatnění na mezinárodním pracovním trhu.   

Na výuce i vedení závěrečných prací se podílejí nejen kmenoví pracovníci katedry, ale i odborníci ze spolupracujících institucí. Úzká je spolupráce zejména s Přírodovědeckou fakultou naší univerzity, ale spolupracujeme i s Přírodovědeckou a Právnickou fakultou UK v Praze a s Fakultou tropického zemědělství ČZU v Praze. Velmi si ceníme spolupráce s odborníky z praxe, jejichž zkušenosti jsou pro studenty nenahraditelné. Jsou to pracovníci ČIŽP, AOPK, Náprstkova muzea, řady zoologických zahrad (Hluboká nad Vltavou, Tábor, Praha, Jihlava a další).

Součástí studia je řada odborných praxí a exkurzí. Studenti navštěvují nejen expozice, ale i zázemí českých i zahraničních botanických a zoologických zahrad a chovatelských či pěstitelských zařízení. Podívají se na zajímavá chráněná území, zúčastní se terénních cvičení i studentských konferencí, setkají se se spoustou zajímavých a inspirativních odborníků z praxe. Vyzkoušejí si práci s moderním vybavením jak v terénu, tak i v laboratořích. Nebo mohou využít i nabídky exkurzí jiných fakult a setkat se tak se svými kolegy napříč univerzitou.

Katedra biologických disciplín garantuje bakalářský a magisterský program Biologie a ochrana zájmových organismů. V rámci doktorského studia se studenti mohou dále profilovat v programu Aplikovaná a krajinná ekologie.

Absolventi oboru jsou vybaveni potřebnými znalostmi ve třech okruzích vzájemně propojených v kvalifikační celek:

 • Biologie pěstovaných sbírkových rostlin a chovaných zájmových živočichů a jejich geografické rozšíření,
 • Zásady a způsoby pěstování a chovu zájmových rostlin a živočichů, jež zahrnují i základy péče o zdraví pěstovaných rostlin (rostlinolékařství) a zásady veterinární péče o chované živočichy (zoohygiena),
 • Legislativa, která v sobě obsahuje znalost potřebných zákonů a předpisů upravujících provozování pěstíren a chovů v komerční i zájmové sféře a také znalost legislativy spojené s mezinárodním obchodem ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Pro koho je studium to pravé

Studium oboru Biologie a ochrana zájmových organismů je dobrou volbou pro každého, kdo:

 • Není lhostejný k osudu přírody a chce se podílet na její ochraně u nás i ve světě.
 • Se zajímá o problematiku pašování ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 • Chová exotická zvířata nebo pěstuje chráněné rostliny.
 • Se chce dozvědět více o jejich biologii.
 • Se potřebuje orientovat v právních předpisech s tím souvisejících.
 • Chce pracovat v zoologické nebo botanické zahradě.
 • Je nadšenec, který hledá, zkoumá a poznává přírodu u nás i v zahraničí.
Praxe a uplatnění absolventů

V rámci studia je povinná odborná praxe. Studenti praxi většinou vykonávají:

 • Ve státní správě (Agentury ochrany přírody, Správy Chráněných oblastí a Národních parků),
 • V soukromém sektoru (firmy zabývající se pěstováním zájmových rostlin, chovem živočichů, obchodem s těmito organismy),
 • V zoologických a botanických zahradách,
 • V záchranných stanicích pro ohrožené živočichy včetně stanic pro živočichy zabavené z nelegálních chovů a na hranicích.

Naše katedra má dlouhodobě dobře fungující spolupráci pro vykonávání praxe s vybranými institucemi (např. ZOO Hluboká nad Vltavou, AOPK, ČSOP aj.). Samozřejmostí je také možnost absolvovat praxi i v jiných odpovídajících organizacích, úřadech a podobně. Nad rámec povinné praxe je studentům doporučováno absolvovat i různé individuální stáže pro získání zkušeností z praxe a ve výsledku lepšímu postavení na trhu práce coby absolventům.

Absolventi Katedry biologických disciplín nacházejí uplatnění jako:

 • Specialisté ve státních institucích (Česká inspekce životního prostředí, odbory životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, útvary policie, celní správa),
 • Provozovatelé a pracovníci firem zabývajících se komerčními chovy zvířat a pěstováním sbírkových rostlin,
 • Zaměstnanci zoologických a botanických zahrad,
 • Provozovatelé soukromých zooparků,
 • Zaměstnanci a provozovatelé záchranných center,
 • Soukromí chovatelé a pěstitelé.
Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Naše odborně výzkumná činnost je zaměřena na terénní mapování a monitoring živočichů a rostlin (savci a ptáci v krajině, akustický monitoring živočichů, diverzita obojživelníků a plazů, revitalizace rostlinných společenstev atd.), zpracovávání dat o mezinárodním obchodu, chovu a pěstování zájmových organismů, hodnocení chovu vybraných druhů v zoologických zahradách, jejich etologie a biologie, fyziologie a ekologie, ekofyziologii rostlin, ekologii mokřadních a vodních společenstev, využití chráněných druhů rostlin a živočichů v tradiční kultuře a medicíně a další.

Zahraniční spolupráce Katedry biologických disciplín má podobu hlavně publikační spolupráce a stáží pracovníků katedry (např. institut Ecosur, San Cristobal de la Casas v Mexiku). Studenti mohou využít těchto kontaktů pracovníků katedry k individuálním zahraničním stážím a praxím, navíc mají samozřejmě široké možnosti zahraničních studijních pobytů dle aktuální nabídky programu Erasmus.

Sekretariát

 • Ing. Jakub Šťastný

 • +420 387 772 752

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon ZJ, místnost 302

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies