Katedra rostlinné výroby

O katedře

Jelikož je rostlinná výroba jednou ze dvou základních částí zemědělské prvovýroby, má tak pro zemědělství a celou společnost klíčový význam. Na katedře Rostlinné výroby se tak zaměřujeme na oblasti technologie pěstování majoritním i minoritních polních plodin a pícnin na orné půdě, s managementem trvalých travních porostů a s ochranou rostlin proti škodlivým činitelům (zejména proti infekčním patogenům způsobujícím onemocnění rostlin a živočišným škůdcům).

Výzkum se u nás věnuje 3 hlavním oblastem, na kterých studenti mohou participovat převážně při řešení kvalifikačních prací:

 • Hodnocení vlivu vybraných agronomických faktorů (ročník, stanoviště, odrůda, různé aplikace hnojiv, pěstitelský systém a různé prvky technologie) na tvorbu výnosu a kvality sklizňových produktů polních plodin zejména jako jsou obilniny a pseudoobilniny, brambory, sója, minoritní olejniny a luskoviny a trvalé travní prosty,
 • metodám biologické ochrany rostlin, zejména využitím entomopatogenních a mykoparazitických hub v ochraně rostlin, jejich izolací z různých habitů, charakterizací kmenů, kultivací a aplikací hub do cílových agroekosystémů,
 • metodám izolace a charakterizace biologicky aktivních látek ze sklizňových a odpadních rostlinných produktů a jejich využití (zvláštní pozornost je věnována rostlinným bílkovinám a přírodním antioxidantům).

Katedra sídlí ve dvou zmodernizovaných budovách (ZR a D) v kampusu Jihočeské univerzity. Obě budovy poskytují nám a našim studentům výborné prostorové zázemí s moderním vybavením a s kvalitními přístroji, které jsou využívány pro výzkum i výuku. Zároveň využíváme i experimentální pozemek Zemědělské fakulty, na kterém uskutečňujeme část polních pokusů souvisejících s výzkumem na katedře, pokusy související s řešením studentských kvalifikačních prací a také demonstrační část výuky. Experimentální pozemek je vybaven základní potřebnou mechanizací a meteorologickou stanicí s automatickým sběrem dat základních parametrů.

Jak vypadá studium na Katedře rostlinné výroby

Naše katedra poskytuje studentům souhrnné vzdělání z oblasti rostlinné výroby od bakalářského, přes magisterské až po doktorské studium. Garantujeme tyto studijní programy:

 • Bakalářský studijní program ZEMĚDĚLSTVÍ. V rámci tohoto programu se zaměřujeme převážně na výuku předmětů s tématikou pěstování a ochrany rostlin. Zároveň se studenti mohou tvorbou svého vlastního rozvrhu zaměřovat i na jiné stěžejní oblasti rostlinné výroby, jako například na fytotechniku.
 • Navazující magisterský studijní program ZEMĚDĚLSKÉ INŽENÝRSTVÍ. V tomto programu se mohou studenti přímo zaměřit na pozici agronoma nebo pracovníka v oblasti ochrany rostlin. Obě tyto pozice jsou dnes na trhu práce velmi nedostatkové a poskytují absolventům snadné uplatnění.
 • Doktorský studijní program OBECNÁ PRODUKCE ROSTLINNÁ.

Obecně si při studiu klademe za cíl připravit kvalifikované odborníky vzdělané v oblasti rostlinné výroby a ochrany rostlin pro zemědělský provoz, výkupní a zpracovatelské podniky a rovněž pro organizace státní správy. Studenti se zaměřují na poznávání polních plodin a jejich částí, hodnocení jejich parametrů jak na úrovni individuálních rostlin, tak i porostu. Seznamují se s růstem a vývojem polních plodin, s jejich stavbou a s jejich sklizňovými produkty. Zároveň klademe i velký důraz na propojení s praxí, a proto výuku aktivně doplňujeme o přednášky významných externích odborníků a o exkurze do provozních podniků.

Studenti u nás mají také možnost se zapojit do výzkumných a odborných aktivit a tím získat znalosti, dovednosti a zručnost nad rámec vlastního studia. Jde např. o účast na odborných akcích pořádaných katedrou a spolupráci při řešení výzkumných projektů, při kterých se studenti mohou zdokonalit v diagnostice stavu porostu včetně toho zdravotního, rozborech rostlinného materiálu a v rutinních či specializovaných laboratorních analýzách.

Pro koho je studium to pravé

Oblasti a otázky, které by si měl budoucí student klást a souhlasně na ně přikyvovat:

 • Chci lépe pochopit tajemství úspěchu v dosahování vysoké úrovně výnosu a kvality sklízené rostlinné produkce?
 • Rád/a bych se naučil/a rozpoznávat nemoci a škůdce rostlin?
 • Chci umět navrhnout léčebný postup napadených nebo nemocných rostlin?
 • Chtěl/a bych se naučit poznávat rostliny na úrovni semen a jejich různé růstové fáze?
 • Je mým cílem lépe porozumět stavu českého a evropského zemědělství?
 • Chci umět navrhnout užitkový trávník?
Praxe a uplatnění absolventů

V průběhu studia na katedře Rostlinné výroby studenti absolvují provozní a odbornou praxi. Provozní praxe probíhá na našem Účelovém zařízení na Jihočeské univerzitě a tu odbornou pak studenti absolvují ve vybraných zemědělských podnicích a má za cíl seznámit studenty s provozním prostředím a organizací a řízením rostlinné výroby zemědělského podniku. Praktická výuka zastává na katedře jednu ze stěžejních pozic, jelikož umožňuje absolventům zastávat kvalifikovanější pozice v pracovním uplatnění po studiu.

Po absolvování katedry Rostlinné výroby jsou naši studenti kvalifikováni k:

 • Zajišťování technologických postupů v rostlinné výrobě a řešení problémů v provozních podmínkách, včetně práce s kolektivem pracovníků,
 • hodnocení stavu porostů polních plodin a navrhování vhodných opatření pro zajištění zdárného průběhu jejich vegetace a je proto vhodný na pracovní pozice technik v rostlinné výrobě nebo agronom,
 • uplatnění jako specialista v servisních a poradenských organizacích a v dodavatelských podnicích,
 • pro řízení zemědělských podniků, pro vykonávání vedoucí funkce dodavatelských a odběratelských organizací souvisejících s rostlinnou výrobou,
 • k práci odborného pracovníka v orgánech státní správy, odborníka ve šlechtitelských organizacích nebo v oblasti zemědělského výzkumu a ve školství.
Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Na katedře se zaměřujeme hlavně na aplikovaný výzkum, který propojujeme s aplikační sférou. Intenzivně spolupracujeme s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v ČR a zahraničí a s praxí. Zároveň řešíme výzkumné projekty od předních poskytovatelů grantových prostředků: GAČR, TAČR, MZe (NAZV) a dalších.

Mezi naše významné výzkumné oblasti patří:

 • Hodnocení vlivu odrůdy, podmínek prostředí a ostatních pěstitelských faktorů na výnos, jeho strukturu a kvalitu produkce polních plodin (pšenice, ječmen, oves, lupiny, sója, len, brambor).
 • Hodnocení vlivu konvenční a ekologické technologie pěstování obilnin a brambor na výnos a kvalitu produkce.
 • Studium možností omezení stresu suchem u porostů konzumních brambor pomocí aplikace specifických účinných látek.
 • Vývoj a hodnocení možností koncentrace a izolace bílkovin z odpadní hlízové vody brambor, z výlisků semen olejnin (konopí, len) a ze semen luskovin (lupiny).
 • Studium bioaktivních látek, zejména antioxidantů vyskytujících se v polních plodinách.
 • Hodnocení vlivů lučního a pastevního využívání travních porostů a náhradních způsobů obhospodařování na botanickou skladbu, produkci biomasy, kvalitu biomasy, druhovou diverzitu a na mimoprodukční funkce travních porostů v půdním prostředí, hydrosféře a atmosféře.
 • Využití entomopatogenních a mykoparazitických hub v biologické ochraně rostlin.

Zároveň plně podporujeme studenty a akademické pracovníky ve studiu a práci v zahraničí. Spolupracujeme například s:

 • Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Polsko),
 • Universität für Bodenkultur Wien (Rakousko),
 • The Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Polsko),
 • nebo firmou Biobest Group NV (Belgie).

Sekretariát

 • Bc. Anna Dušková

 • +420 387 772 930

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon ZR, místnost 01 018

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies