Katedra zootechnických věd

O katedře

Na co se na naší Katedře zootechnických věd zaměřujeme? Obecně lze říci, že naší nosnou problematikou vždy byl a je chov hospodářských zvířat. Velkou pozornost konkrétněji věnujeme problematice zdraví a pohody zvířat, komplexním opatřením, které zabraňují zavlečení chorob do chovů (biosekuritě) a optimalizaci bioklimatických podmínek v chovech zvířat. Na tato témata je řešena řada grantů, na kterých se podílejí i naši studenti.

Studenti se u nás seznámí se základními biologickými disciplínami a chovem jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Směřujeme k tomu, aby byl absolvent schopný aplikovat nejnovější trendy ve vývoji chovu hospodářských zvířat do praxe, náležitě analyzovat závěry z jejich ekonomického přínosu a řešit teoretické a praktické problémy zemědělského provozu.

Katedra sídlí ve třech pavilonech s moderní audiovizuální didaktickou technikou a moderním přístrojovým vybavením umožňujícím využívat poslední vědní poznatky a progresivní metody výuky. Zároveň je naší součástí i Účelové zařízení – školní statek, kde jsou chovány jednotlivé druhy hospodářských zvířat s důrazem na zařazení do genetických živočišných zdrojů. Studenti zde absolvují provozní praxi, při které využívají poznatky z odborných předmětů.

Jak vypadá studium na katedře Zootechnických věd

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky v souladu se současnými vědeckými poznatky, se zřetelem na dynamiku změn v chovu hospodářských zvířat a s ohledem na welfare, ekologické způsoby chovu, ekonomickou výnosnost hospodaření a využití všech možností trhu živočišných produktů v rámci společné hospodářské a dotační politiky Evropské unie.

Katedra zootechnických věd garantuje:

 • bakalářský studijní program Zootechnika,
 • navazující magisterský studijní program Zootechnika,
 • dobíhající doktorské studijní programy Speciální zootechnika, Obecná zootechnika a Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat.

Studenti u nás porozumí základním biologickým procesům, výživě, reprodukci a zoohygieně, které jsou nezbytné pro zabezpečení optimálního chovu hospodářských zvířat. Budou se zabývat poznáváním stavby a funkcí těla, výživou a chovem jednotlivých druhů hospodářských zvířat a správnou zootechnickou praxí. Zároveň se snažíme umožnit získat studentům dostatek teoretických znalostí k tomu, aby se mohli podílet na výzkumné činnosti v oblasti chovu hospodářských zvířat a ve školství, popř. na řízení ve státní a regionální správě ve funkci odborného pracovníka.

Zajišťujeme výuku předmětů, které poskytují informace o biologických základech chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, jako je například:

 • morfologie hospodářských zvířat,
 • fyziologie hospodářských zvířat,
 • obecná zootechnika,
 • výživa a krmení hospodářských zvířat.

Na tyto předměty navazují zejména základy chovů jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Nedílnou součástí výuky je také zoo-veterinární problematika vyučovaná například v předmětech Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat, Veterinární parazitologie aeterinární péče.

Pro koho je studium to pravé

Oblasti a otázky, které by si měl budoucí student klást a souhlasně na ně přikyvovat:

 • Chci podpořit zlepšení podmínek chovu zvířat?
 • Chci lépe porozumět „řeči“ a projevům chování zvířat?
 • Mám dobrý vztah ke zvířatům?
 • Chci se v budoucnu věnovat práci s hospodářskými nebo zájmovými zvířaty, popř. uplatnit nabyté znalosti a vědomosti v zootechnické praxi či se stát výzkumníkem nebo úředníkem v oblasti živočišné výroby?

Studenti se také mohou při splnění stanovených podmínek stát členem Jezdeckého klubu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Fakulty zemědělské a technologické či vypomoci při zdravotních procházkách se psy z městského útulku pro opuštěná zvířata, který katedra provozuje.

Praxe a uplatnění absolventů

Praxe je v rámci studia povinná, a to ve dvou formách. Tou první je provozní praxe, kterou studenti vykonávají na našem Účelovém zařízení – školním statku. Ta jim umožní získat poznatky a zkušenosti s ošetřováním a krmením zvířat. Studenti zabezpečují celý provoz samostatně pod dohledem technického pracovníka. Druhá praxe je praxe odborná, kterou studenti uskutečňují ve vybraných zemědělských podnicích a která má za cíl seznámit studenty s provozním prostředím a organizací a managementem chovu.

Naši absolventi po studiu na Katedře zootechnických věd jsou:

 • Kvalifikovaní zajišťovat technologické postupy v živočišné výrobě a řešit problémy v provozních podmínkách, včetně práce s kolektivem pracovníků.
 • Schopni splňovat požadavky pro uplatnění specialisty v servisních a poradenských organizacích a dodavatelských podnicích.
 • Způsobilí pro řízení zemědělských podniků, pro vykonávání vedoucí funkce dodavatelských a odběratelských organizací souvisejících se živočišnou výrobou.
 • Vzděláni odborně a efektivně řídit chovy hospodářských a zájmových zvířat.
 • Připraveni na práci v administrativních orgánech státní správy.
 • Uplatnitelní v oblasti zemědělského výzkumu a ve školství či působit jako odborníci v chovatelských svazech a sdruženích a jako šlechtitelé.
Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Výzkumná činnost katedry se zaměřuje především na aplikovaný výzkum. Intenzivně spolupracujeme se špičkovými výzkumnými pracovišti v rámci České republiky, kterými jsou například:

 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi,
 • Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotíně,
 • Mezinárodní testování drůbeže, s.p. v Ústrašicích.

Některé projekty jsou řešeny ve spolupráci s vysokými školami v tuzemsku i v zahraničí, například:

 • ČZU v Praze,
 • MENDELU v Brně,
 • Slovenko (Nitra),
 • Polsko (Olštýn, Krakov, Wroclaw, Bydgošť),
 • Maďarsko (Vesprém),
 • Rumunsko (Temešvár) a další…

Problematika výzkumu je zaměřena především na management chovu a šlechtění skotu, prasat a ovcí, reprodukci hospodářských zvířat, hodnocení produkce a kvality mléka skotu a ovcí, hodnocení masné užitkovosti a kvality masa skotu a prasat a udržení genetických živočišných zdrojů. Velká pozornost je věnovaná také zdraví a pohodě zvířat – welfare, biosekuritě a optimalizaci bioklimatických podmínek v chovech zvířat. Zároveň řešíme problematiku nekonvenčních forem péče o zdraví zvířat (probiotika, prebiotika, fototerapie, fyzioterapie, metabolické stimulanty apod.) a snižování využití antibiotických a dalších chemických léků v chovech zvířat. Do značné míry je výzkum zaměřen i na robotizaci a automatizaci, ekologické systémy chovu, výživu zvířat a další.

Sekretariát

 • Ing. Markéta Fusková

 • +420 387 772 601

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon ZB, místnost 037

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies