• Úvod
 • Studium
 • Informace pro končící ročníky

Studium
Informace pro končící ročníky

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky se řídí článkem 27 Studijního a zkušebního řádu JU.

Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu JU
 • odst. (2): Student může konat poslední část státní závěrečné zkoušky, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vypracoval a řádně odevzdal kvalifikační práci, je-li studijním programem předepsána.
 • odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukon­čení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zá­kona.
 • odst. (6): Dostavením se ke státní závěrečné zkoušce student prohlašuje, že je schopen zkoušku absolvovat. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, poruší-li závažným způ­sobem pravidla zkoušky nebo nedostaví-li se bez řádné omluvy ke zkoušce v termínu, na který se přihlásil, je klasifikován známkou „nevyhověl/-a” (4). O hodnocení výkonu studenta v ostat­ních případech rozhodne zkušební komise.
 • odst. (9): Státní závěrečnou zkoušku nebo její část, za předpokladu, že se člení na části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat při splnění podmínek uvedených v odstavci 5.
 • Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby kvalifikační práce a ústní zkoušky z předmětů stanovených pro daný studijní program (případně studijní obor).
 • Student/ka má právo se od SZZ, resp. obhajoby kvalifikační práce odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Odhlášení se děje na základě písemné žádosti opatřené vlastnoručním podpisem.
 • Obsah, forma a bližší specifikace podmínek konání SZZ bude zveřejněna v Opatření děkana před konáním SZZ.
 • Harmonogram SZZ (členové komise, místo konání, časový rozpis pořadí studentů/tek) bude zveřejněn formou Sdělení děkana před konáním SZZ.

Důležitá data

 • Podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce: do 29. 2. 2024
 • Mezní termín pro odevzdání kvalifikační práce a tezí: 12. 4. 2024
 • Termín konání SZZ: 27. 5. – 14. 6. 2024

Promoce

 • Termíny konání promocí: 20. 6. 2024
 • Místo konání promocí: KD METROPOL, spol. s r.o.
 • Harmonogram bude zveřejněn nejpozději týden před konáním promocí

Absolventi

Zústaňte s námi v kontaktu i po studiu.

Přihlaste se do Klubu absolventů naší fakulty, nebo hledáte uplatnění v praxi? Koukněte zda některý s našich partnerů nenabízí volné pracovní pozice.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies