Katedra aplikované ekologie

Pro studenty

Bakalářské a diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2023/24

Bakalářské práce

Ing. Václav Nedbal, Ph.D.

 • Odtok vody z pozemků zemědělské půdy měřením průtoků vody ve vodním toku
 • Odtok vody z pozemků lesní půdy, luk a pastvin měřením průtoků vody ve vodním toku
 • Vývoj populace kolpíka bílého v ČR v posledních desetiletích

RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.

 • Hodnocení kvality městského prostředí pomocí dat dálkového průzkumu Země
 • Digitální prostorová data jako podklad pro hodnocení změn krajinného pokryvu a využití území

Ing. Jan Procházka, Ph.D.

 • Hodnocení revitalizace malého vodního toku s víceletým odstupem od realizace
 • Klimatická charakteristika vybraného území ve vztahu k zemědělskému hospodaření
 • Teplotní specifika Šumavy vzhledem k poloze a způsobu využití území

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

 • Vegetace měst a místní klima
 • Využití metod dálkového průzkumu Země pro hodnocení funkčních vlastností vegetace v krajině
 • Spektrální vlastnosti povrchových vod
 • Využití bezpilotní techniky pro hodnocení kvality vody ve vodních nádržích
 • Vliv invazních druhů na mokřadní ekosystémy

Ing. Kateřina Křováková

 • Využití historických mapových podkladů pro hodnocení vývoje krajiny
 • Krajinné metriky a jejich využití pro analýzu krajinné struktury
 • Fragmentace krajiny a její vliv na chráněné druhy organismů

Ing. Martin Musil, Ph.D.

 • Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-vztah klíčových parametrů dusík, fosfor, chlorofyl
 • Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-změny poměru – chlorofyl a : fosfor
 • Vztah struktury planktonu rybníků a kyslíkového režimu
 • Vztah struktury planktonu rybníků a distribuce fosforu
Diplomové práce

Ing. Václav Nedbal, Ph.D.

 • Obsah pesticidních látek v povrchových vodách odtékajících z malého zemědělského povodí
 • Organický a anorganický uhlík v povrchových tekoucích vodách z malého zemědělského povodí
 • Anorganické látky v povrchových tekoucích vodách z malého zemědělského povodí
 • Hodnocení dusíkaté výživy pěstované plodiny pomocí dat dálkového průzkumu Země
 • Influence of land cover and land use on surface water run-off from forest and agricultural basins

RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.

 • Vliv standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy na povrchovou teplotu krajiny
 • Vliv různého typu zástavby na povrchovou teplotu
 • Změna distribuce sluneční energie v územích s rozvinutou developerskou činností

Ing. Jan Procházka, Ph.D.

 • Dlouhodobé změny atmosférické depozice a odnosu živin z vybraných povodí na Šumavě
 • Hodnocení srážko-odtokových událostí, celkového odtoku a odnosu živin vzhledem k zemědělskému hospodaření v příslušném povodí
 • Vyhodnocení vlivu bobra evropského na vybrané přírodní a fyzikální parametry malého vodního toku (BOZO)
 • Význam monitoringu sněhových charakteristik pro hodnocení klimatu a hydrologické bilance pramenných oblastí
 • Importance of monitoring snow characteristics for the assessment of climate and hydrological balance of spring areas

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

 • Hodnocení tepelného ostrova města pomocí metod dálkového průzkumu Země
 • Vliv změn hospodaření v krajině na místní klima
 • Stanovení obsahu chlorofylu a v mělkých vodních nádržích pomocí metod dálkového průzkumu Země.
 • Porovnání pozemních měření spektrálních vlastností vody a satelitních snímků vodních nádrží
 • Tvorba digitálních 3D modelů rybníků s využitím bezpilotní techniky
 • Využití bezpilotní techniky pro měření vybraných parametrů a sběr vzorků z vodní hladiny
 • Tvorba modelu spektrálního pásma citlivého na fykocyanin pomocí metod umělé inteligence
 • Assessing the urban heat island using remote sensing methods
 • Impact of landscape management changes on local climate
 • Determination of chlorophyll a in shallow water reservoirs using remote sensing methods
 • Comparison of ground-based measurements of spectral properties and satellite images of water reservoirs
 • Developing a phycocyanin-sensitive spectral band model using artificial intelligence methods

Ing. Martin Musil, Ph.D.

 • Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-vztah klíčových parametrů dusík, fosfor, chlorofyl
 • Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-změny poměru – chlorofyl a : fosfor
 • Vztah struktury planktonu rybníků a kyslíkového režimu
 • Vztah struktury planktonu rybníků a distribuce fosforu

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies