Katedra krajinného managementu

Pro studenty

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářská nebo diplomová práce patří mezi dokumenty, kterými absolvent vysokoškolského studijního programu prokazuje svoji schopnost odborné a vědecké práce. Zpracování a obhajoba práce je pro studenta symbolem zakončení studia a prezentací vlastních schopností, zejména pokud jde o samostatnou práci studenta.

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2023/24

Bakalářské práce

Ing. Václav Bystřický, Ph.D.

 • Změna v distribuci srážek během roku v souvislosti se změnou klimatu
 • Tuhé srážky a změny jejich úhrnů v delších časových řadách
 • Kritické body jako povodňové riziko a jejich identifikace ve vybraném území Protipovodňová ochrana – analýza vybraného území a návrh vhodného opatření
 • Analýza vývoje kolísání hladiny podzemních vod ve vybraných vrtech

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

 • Geodetické a zpracovatelské práce při tvorbě DTMŽ
 • Zaměření a tvorba dokumentace vodního toku
 • Zaměření a tvorba dokumentace polní cesty
 • Možnosti využití datových sad ČÚZK pro činnosti prováděné během pozemkových úprav
 • Rešerše právních a technických předpisů z oblasti metrologie a jejich dopad na zeměměřické činnosti vykonávané při pozemkových úpravách
 • Zaměření a tvorba dokumentace distribučních sítí
 • Zaměření a tvorba dokumentace inženýrských sítí

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje venkova ve vybraném regionu
 • Ekonomika zemědělského podniku
 • Vliv dotací na hospodaření zemědělského podniku
 • Podpora ekologického zemědělství pomocí evropských dotací
 • Rozvoj vybrané obce a její perspektivy
 • Kvalita života ve vybrané venkovské obci
 • Marketingový mix vybraného výrobku/obce/služby
 • Analýza služeb ve vybrané obci

Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

 • Vývoj osídlení ve zvolených lokalitách v příhraničním regionu
 • Krajinné plánování v Evropě a ve světě
 • Zpracování průzkumných prací ve zvolené lokalitě jako podklad pro KoPÚ
 • Analýza systému polních cest ve zvoleném území
 • Analýza využití území ve zvolené lokalitě
 • Zpracování podkladů pro studii revitalizace vodního toku / vodní nádrže
 • Možnosti hodnocení ekologické stability území
 • Ochrana přírody a krajiny v České republice a ve světě

Ing. et Ing. Vendula Moravcová, Ph.D.

 • Mapování historických technických staveb v příhraničním regionu
 • Mapování památných stromů ve zvoleném regionu
 • Vývoj dlouhodobých časových řad vybraných meteorologických prvků ve zvolené lokalitě
 • Mapování chráněných lokalit ve zvoleném regionu
 • Historický vývoj zvolených obcí v příhraničních oblastech
 • Analýza ploch NATURA 2000 ve zvolených regionech
 • Hodnocení krajinného rázu zvolené lokality

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.

 • Posouzení srážko odtokových vtahů v malém zemědělském povodí
 • Vyhodnocení rekonstrukce a údržby nádrží v zemědělské krajině

Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 • Zmapování vpustí a vodohospodářských staveb na území města ČB pomocí Field Maps
 • Historie využívání půdy ve vybraném území
 • Analýza projektovaných a realizovaných vodohospodářských opatření při KoPU
 • Analýza projektovaných a realizovaných protierozních opatření při KoPU

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 • Vývoj cen bytů za posledních 5 let
 • Vývoj cen pozemků za posledních 5 let
 • Rozdíly v segmentu rezidenčního bydlení v různých státech Evropy
 • Analýza trhu nemovitostí ve zvoleném území
 • Ocenění zvolené nemovitosti pro různé účely
 • Status certifikovaných osob v oboru oceňování u nás a v Evropě
 • Vývoj oceňovacích předpisů v ČR

Ing. Jakub Polenský

 • Bernský salašnický pes, život a výchova (zadáno)
 • Border collie a jejich nemoci (zadáno)
 • Myslivecká kynologie u ohařů (zadáno)
 • Problémové chování u psů (zadáno BOZOb)
 • Problematika množíren psů (zadáno BOZOb)¨

Ing. Jan Tesař

 • Stanovení míry predačního tlaku na uměle vytvořená hnízda bažanta obecného

doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D.

 • Možnosti využití satelitních dat Sentinel-2 pro podklady pozemkových úprav
 • Možnosti využití leteckých LiDAR dat pro podklady pozemkových úprav
Diplomové práce

Ing. Václav Bystřický, Ph.D.

 • Statisitcká analýza časových řad srážek ve vybraném území

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

 • Inovace podnikatelského plánu vybrané společnosti
 • Rozvoj cestovního ruchu ve vybraném regionu
 • Vývoj trhu se zemědělskou půdou
 • Společná zemědělská politika a její vývoj
 • Innovation of the bussines plan of the selected company
 • Common agricultural policy and its development

Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

 • Vliv socioekonomických faktorů na vývoj využití území ve zvolené lokalitě
 • Posouzení účinnosti realizovaných revitalizací vodního toku
 • Zpracování studie revitalizace vodního toku / vodní nádrže
 • Zpracování dílčí části plánu společných zařízení v KoPÚ
 • Vývoj využití území v delším časovém horizontu s využitím různých dostupných datových zdrojů
 • Analýza systému polních cest ve zvoleném území
 • Vliv půdní držby na změny využití území na vybrané lokalitě
 • The influence of agricultural management on sediment transport in the selected locality
 • Development of built-up areas in the chosen location

Ing. et Ing. Vendula Moravcová, Ph.D.

 • Vývoj územního plánování vybrané lokality
 • Revize a doplnění prvků územních systémů ekologické stability
 • Analýza možností nového využití plochy vybraného brownfieldu
 • Zpracování územní studie pro vybranou lokalitu
 • Analysis of land use changes in the selected locality

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.

 • Mezoklimatické podmínky uplatněné v ochraně proti jarním mrazíkům
 • Vyhodnocení klimatu a jeho vliv na uplatnění ekologického zemědělství v zájmové lokalitě

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 • Ocenění rozptýlené zeleně mimo intravilán

Ing. Jakub Polenský, Ph.D.

 • Bezpilotní systémy pro precizní zemědělství Škody od zvěře na zemědělských porostech

doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D.

 • Změny pokryvu území ve vztahu k výstavbě dálnic hodnocené ze satelitních dat Sentinel-2
 • Vliv vegetace na letní teplotní extrémy ve městech hodnocené z pozemních a leteckých dat
 • Vnímání vln letních veder obyvateli města hodnoceného z řízených rozhovorů s obyvateli a vztah k rozložení povrchových teplot ve městě
 • Možnosti využití satelitních dat Sentinel-2 pro podklady pozemkových úprav
 • Možnosti využití leteckých LiDAR dat pro podklady pozemkových úprav
 • Hodnocení charakteristik vegetace ve Stromovce z pozemních šetření a leteckých dat

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies