Katedra krajinného managementu

Pro studenty

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářská nebo diplomová práce patří mezi dokumenty, kterými absolvent vysokoškolského studijního programu prokazuje svoji schopnost odborné a vědecké práce. Zpracování a obhajoba práce je pro studenta symbolem zakončení studia a prezentací vlastních schopností, zejména pokud jde o samostatnou práci studenta.

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2021/22

Bakalářské práce

Ing. Pavel Brázda

 • Srovnání možností vytápění budov z hlediska zdroje energie
  a způsobu jejího zpracování se zaměření na současné technologie, zhodnocení efektivity řešení
 • Porovnání současně platného zákona 183/2006 Sb.
  a stavebního zákona 283/2021 Sb. z hlediska provedených změn a dopadu na povolovací mechanismus, resp. stavebníka
 • Tvorba rozpočtů staveb dle platné legislativy, podklady pro tvorbu rozpočtu, požadavky na rozpočtáře, tvorba zjednodušeného rozpočtu typizovaného objektu
 • Projektování stavebních objektů s programovým vybavení podporujícím BIM, přístup k BIM na Evropské a celosvětové úrovni, propojení tohoto odvětví s českou legislativou

Ing. Monika Březinová, Ph.D.

 • Marketingový mix vybraného minipivovaru
 • Komunikační mix vybraného pivovaru
 • SWOT analýza vybraného podniku

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

 • Možnosti využití datových sad ČÚZK pro činnosti prováděné během pozemkových úprav.
 • Rešerše právních a technických předpisů z oblasti metrologie
  a jejich dopad na zeměměřické činnosti vykonávané při pozemkových úpravách.
 • Vybudování a zaměření cvičného bodového pole
 • Další témata dle dohody z oblasti technické a stavební geodezie, včetně zadání přinesených z firem (např. činnosti při realizaci (vytyčování) projektové dokumentace, zaměřování pro KPÚ, atd.).
 • Kalibrace vybraných totálních stanic na státním etalonu délek 25 m až 1450 m.

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje venkova ve vybraném regionu
 • Ekonomika zemědělského podniku
 • Vliv dotací na hospodaření zemědělského podniku
 • Podpora ekologického zemědělství pomocí evropských dotací
 • Rozvoj vybrané obce a její perspektivy
 • Kvalita života ve vybrané venkovské obci

Ing. Monika Koupilová, Ph.D.

 • Hodnocení a ochrana krajinného rázu ve vybraném území
 • Historický vývoj struktury krajiny ve vybraném území
 • Návrh na doplnění územního systému ekologické stability
  ve vybraném území
 • Problematika ochrany přírody a krajiny ve vybraném zvláště chráněném území
 • Zmapování městské zeleně vybrané obce a návrh její revitalizace
 • Zmapování rozptýlené zeleně v zemědělské krajině a návrh dosadby

Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

 • Mapování historických technických staveb v příhraničním regionu
 • Vývoj osídlení ve zvolených lokalitách v příhraničním regionu
 • Krajinné plánování v Evropě a ve světě
 • Zpracování průzkumných prací ve zvolené lokalitě jako podklad pro KoPÚ
 • Analýza zastavitelných území ve vybraném regionu
 • Historický vývoj zvolených obcí v příhraničních oblastech
 • Zpracování podkladů pro studii revitalizace vodního toku / vodní nádrže

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.

 • Protierozní opatření jako prvek ekologické stability krajiny
 • Posouzení srážko odtokových vtahů v malém zemědělském povodí
 • Vyhodnocení rekonstrukce a údržby nádrží v zemědělské krajině
 • Vyhodnocení klimatu a jeho vliv na uplatnění ekologického zemědělství v zájmové lokalitě
 • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně
 • Porovnání nejnovějších metod pro výpočty vodní eroze

Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 • Vývoj ploch vinic a chmelnic v ČR pomocí GIS
 • Zmapování vpustí a vodohospodářských staveb na území města ČB pomocí Field Maps
 • Vizualizace pohybu studentů v rámci JCU pomocí Field Maps
 • Využití multispektrální kamery pro precizní zemědělství
 • 3D model výškových hladin krajiny a zástavby v ČB

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 • Analýza trhu v segmentu bytů
 • Metodiky oceňování pro specifické účely
 • Specifika trhu ve vybrané zemi
 • Analýza trhu v segmentu nájemních nemovitostí
 • Analýza trhu v segmentu pozemků

Ing. Jakub Polenský

 • Využití bezpilotních systémů pro detekci zvěře na zemědělských plochách při senoseči
 • Plašiče zvěře a jejich využití při senoseči
 • Detekce černé zvěře a určování škod na zemědělských porostech

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.

 • Environmentální aspekty řízení vybraného podniku
 • Zpracování podnikatelského záměru zemědělského podniku
 • Vypracování podnikatelského plánu v oblasti pohostinství
 • Zpracování podnikatelského plánu se zaměřením na agroturismus
 • Zpracování podnikatelského plánu se zaměřením na hipoturismus
 • Manažerská specifika zemědělského podnikání
 • Ekonomická specifika zemědělského podnikání
 • Zhodnocení hospodaření vybraného zemědělského podniku
 • Vlastnická a majetková struktura vybraného zemědělského podniku
Diplomové práce

Ing. Monika Březinová, Ph.D.

 • Odpadové hospodářství vybraného podniku
 • Vývoj a struktura pivovarského odvětví  v ČR

Ing. Václav Bystřický, Ph.D.

 • Analýza srážkových úhrnů ve vybrané oblasti
 • Simulace vlivu potenciálně vybudované vodní nádrže na odtok vody z vybraného povodí
 • Výpočet odtokových poměrů v GIS v závislosti na kvalitě DMT vzniklých z různých vstupních dat
 • Vliv kvality digitálního modelu terénu na odtokové charakteristiky (modelování v GIS)
 • Analýza časových řad průtoků ve vybraném území

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

 • Možnosti využití open dat pro činnosti prováděné během pozemkových úprav
 • Určení technických parametrů a vytvoření obrazové dokumentace starých geodetických přístrojů.
 • Další témata dle dohody z oblasti technické a stavební geodezie, včetně zadání přinesených z firem (např. činnosti při realizaci (vytyčování) projektové dokumentace, zaměřování pro KPÚ, atd.)
 • Vybudování a zaměření cvičného polohového a výškového bodového pole
 • Kalibrace totálních stanic na státním etalonu délek 25 m až 1450 m.

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

 • Podnikatelský plán
 • Rozvoj cestovního ruchu ve vybraném regionu
 • Vývoj trhu se zemědělskou půdou
 • Společná zemědělská politika a její vývoj

Ing. Monika Koupilová, Ph.D.

 • Návrh územního systému ekologické stability v plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy
 • Návrh dosadby doprovodné zeleně polních cest v plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy
 • Inventarizace veřejné zeleně ve vybraném území a návrh dosadby
 • Historický vývoj vybraného zámeckého parku a návrh na jeho revitalizaci
 • Geneze vývoje vybrané zaniklé obce šumavského pohraničí
 • Analýza vývoje kulturní krajiny ve vybraných lokalitách Šumavy
 • Návrh revitalizace vybraného městského/příměstského parku

Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

 • Modelová rekonstrukce zaniklé obce / stavby v příhraničním regionu
 • Mapování a modelová rekonstrukce historických technických staveb v příhraničním regionu
 • Zpracování studie revitalizace vodního toku / vodní nádrže
 • Zpracování územní studie pro vybranou lokalitu
 • Vliv půdní držby na změny využití území na vybrané lokalitě
 • Vývoj územního plánování vybrané lokality
 • Zpracování dílčí části plánu společných zařízení v KoPÚ
 • Vliv socioekonomických faktorů na vývoj využití území ve zvolené lokalitě
 • Analýza možností nového využití plochy vybraného brownfieldu
 • Posouzení účinnosti realizovaných revitalizací vodního toku
 • Analýza vývoje využití území ve vybraných lokalitách dřívější Rakousko-Uherské monarchie

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.

 • Posouzení mikroklimatu uzavřených prostor živočišné výroby
 • Mezoklimatické podmínky uplatněné v ochraně proti jarním mrazíkům
 • Vyhodnocení klimatu a jeho vliv na uplatnění ekologického zemědělství v zájmové lokalitě
 • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně v oblasti podhůří Šumavy
 • Porovnání původní držby pozemkového katastru a posouzení erozního ohrožení pozemků při postupném zvětšování pozemků
 • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně
 • Řešení protierozní ochrany na modelovém projektu komplexní pozemkové úpravy
 • Vliv přírodních nepřekročitelných překážek na projekt komplexní pozemkové úpravy

Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 • Pasportizace budov JCU pomocí bezpilotních systémů
  a vytvoření StoryMaps
 • Vizualizace a vývoj rozrůstání zástavby Českých Budějovic
  a vytvoření StoryMaps
 • Dostupnost hromadné dopravy v ČB pomocí GIS

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 • Ocenění veřejné zeleně
 • Oceňování pro účely KoPÚ
 • Oceňování specifických nemovitostí
 • Vývoj zastavitelných ploch v Jihočeském kraji

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.

 • Vybrané ekonomické analýzy zemědělského podniku či farem ve zvoleném okrese
 • Analýza území s ohledem na hipoturismus ve zvoleném okrese
 • Analýza území s ohledem na agroturismus ve zvoleném okrese
 • Environmentální přístupy řízení podniků v České republice
 • Možnosti čerpání finančních prostředků v podmínkách českého zemědělství
 • Podpora start-upů začínajících zemědělských podniků v České republice
 • Implementace moderních manažerských systémů v zemědělství České republiky
 • Implementace moderních informačních systémů v zemědělství České republiky
 • Ekonomická specifika podpory vědy a výzkumu v zemědělství České republiky
 • Zapojení vědecko-výzkumných kapacit a institucí do zemědělských podniků v České republice

Praxe

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies