Katedra krajinného managementu

Pro studenty

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářská nebo diplomová práce patří mezi dokumenty, kterými absolvent vysokoškolského studijního programu prokazuje svoji schopnost odborné a vědecké práce. Zpracování a obhajoba práce je pro studenta symbolem zakončení studia a prezentací vlastních schopností, zejména pokud jde o samostatnou práci studenta.

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2022/23

Bakalářské práce

Ing. Pavel Brázda

 • Srovnání možností vytápění budov z hlediska zdroje energie
  a způsobu jejího zpracování se zaměření na současné technologie, zhodnocení efektivity řešení
 • Porovnání současně platného zákona 183/2006 Sb.
  a stavebního zákona 283/2021 Sb. z hlediska provedených změn a dopadu na povolovací mechanismus, resp. stavebníka
 • Tvorba rozpočtů staveb dle platné legislativy, podklady pro tvorbu rozpočtu, požadavky na rozpočtáře, tvorba zjednodušeného rozpočtu typizovaného objektu
 • Projektování stavebních objektů s programovým vybavení podporujícím BIM, přístup k BIM na Evropské a celosvětové úrovni, propojení tohoto odvětví s českou legislativou

Ing. Václav Bystřický, Ph.D.

 • Poldry a jiná opatření v krajině pro retenci vody
 • Změna v distribuci srážek během roku v souvislosti se změnou klimatu
 • Čistírny odpadních vod a kvalita povrchových vod v ČR
 • Zadržování vody v krajině 

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

 • Možnosti využití datových sad ČÚZK pro činnosti prováděné během pozemkových úprav.
 • Rešerše právních a technických předpisů z oblasti metrologie
  a jejich dopad na zeměměřické činnosti vykonávané při pozemkových úpravách.
 • Vybudování a zaměření cvičného bodového pole
 • Porovnání geodetických programů
 • Nové státní mapy (mapového dílo – ZM 1:10000, SM 1:5000)
  a jeho možnosti využití pro pozemkové úpravy a projektovou činnost. 
 • Kalibrace vybraných totálních stanic na státním etalonu délek 25 m až 1450 m.

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje venkova ve vybraném regionu
 • Ekonomika zemědělského podniku
 • Vliv dotací na hospodaření zemědělského podniku
 • Podpora ekologického zemědělství pomocí evropských dotací
 • Rozvoj vybrané obce a její perspektivy
 • Kvalita života ve vybrané venkovské obci
 • Marketingový mix vybraného výrobku/obce/služby
 • Analýza služeb ve vybrané obci

Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

 • Mapování historických technických staveb v příhraničním regionu
 • Vývoj osídlení ve zvolených lokalitách v příhraničním regionu
 • Krajinné plánování v Evropě a ve světě
 • Zpracování průzkumných prací ve zvolené lokalitě jako podklad pro KoPÚ
 • Mapování památných stromů ve zvoleném regionu
 • Mapování chráněných lokalit ve zvoleném regionu
 • Analýza využití území ve zvolené lokalitě
 • Historický vývoj zvolených obcí v příhraničních oblastech
 • Zpracování podkladů pro studii revitalizace vodního toku / vodní nádrže

Ing. Vendula Moravcová

 • Porovnání ochrany území v České republice a v dalších Evropských státech
 • Analýza zastavitelných území ve vybraném regionu
 • Mapování prvků drobné venkovské architektury ve zvoleném regionu

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.

 • Protierozní opatření jako prvek ekologické stability krajiny
 • Posouzení srážko odtokových vtahů v malém zemědělském povodí
 • Vyhodnocení rekonstrukce a údržby nádrží v zemědělské krajině
 • Vyhodnocení klimatu a jeho vliv na uplatnění ekologického zemědělství v zájmové lokalitě
 • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně

Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 • Zmapování vpustí a vodohospodářských staveb na území města České Budějovice pomocí Field Maps
 • Mapování drobných sakrálních staveb v okolí Českých Budějovic pomocí Field Maps 
 • Vývoj ploch vinic a chmelnic v České republice
 • Historie využívání půdy a držby ve vybraném území
 • 3D model výškových hladin krajiny a zástavby v Českých Budějovicích
 • Prostorová analýza dostupnosti sportovišť v Českých Budějovicích

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 • Rozbor náležitostí místního šetření pro ocenění nemovitosti
 • Vývoj cen na trhu nemovitostí za posledních 5 let
 • Rozdíly v segmentu rezidenčního bydlení v různých státech Evropy
 • Analýza trhu nemovitostí ve zvoleném území
 • Ocenění zvolené nemovitosti pro různé účely
 • Status certifikovaných osob v oboru oceňování u nás a v Evropě
 • Vývoj oceňovacích předpisů v České republice

Ing. Jakub Polenský

 • Využití bezpilotních systémů pro detekci zvěře na zemědělských plochách při senoseči
 • Plašiče zvěře a jejich využití při senoseči
 • Detekce černé zvěře a určování škod na zemědělských porostech

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.

 • Zpracování zemědělského podnikatelského plánu
 • SWOT analýza vybraného zemědělského podniku
 • Nové možnosti distribuce vybraného portfolia zemědělských produktů
 • Analýza environmentálních přínosů a nákladů vybraného zemědělského subjektu

Ing. Jan Tesař

 • Odchov králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) v zajetí
  a následná reintrodukce do honitby Boršov

doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D.

 • Možnosti využití satelitních dat Sentinel-2 pro podklady pozemkových úprav
 • Možnosti využití leteckých LiDAR dat pro podklady pozemkových úprav
Diplomové práce

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

 • Inovace podnikatelského plánu vybrané společnosti
 • Rozvoj cestovního ruchu ve vybraném regionu
 • Vývoj trhu se zemědělskou půdou
 • Společná zemědělská politika a její vývoj 

Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

 • Revize a doplnění prvků územních systémů ekologické stability
 • Mapování a modelová rekonstrukce historických technických staveb v příhraničním regionu
 • Zpracování studie revitalizace vodního toku / vodní nádrže
 • Zpracování územní studie pro vybranou lokalitu
 • Vliv půdní držby na změny využití území na vybrané lokalitě
 • Vývoj územního plánování vybrané lokality
 • Zpracování dílčí části plánu společných zařízení v KoPÚ
 • Vliv socioekonomických faktorů na vývoj využití území
  ve zvolené lokalitě
 • Analýza možností nového využití plochy vybraného brownfieldu
 • Posouzení účinnosti realizovaných revitalizací vodního toku
 • Vývoj využití území v delším časovém horizontu s využitím různých dostupných datových zdrojů

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.

 • Posouzení mikroklimatu uzavřených prostor živočišné výroby
 • Mezoklimatické podmínky uplatněné v ochraně proti jarním mrazíkům
 • Vyhodnocení klimatu a jeho vliv na uplatnění ekologického zemědělství v zájmové lokalitě
 • Hodnocení úhrady škod působených zvěří na zemědělských porostech

Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 • Porovnání fotogrammetrických softwarů Drone2Map, ContexCapture, Agisoft
 • Vývoj rozrůstání zástavby a jeho vizualizace v Českých Budějovicích

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 • Ocenění veřejné zeleně
 • Vývoj zastavitelných ploch ve zvoleném území

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.

 • Analýza hospodaření vybrané skupiny zemědělských subjektů
 • Analýza struktury finančních prostředků u vybrané skupiny zemědělských subjektů
 • Analýza právních forem zemědělských subjektů
 • Analýza environmentálních přínosů a nákladů vybrané skupiny zemědělských subjektů

doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D.

 • Změny pokryvu území ve vztahu k výstavbě dálnic hodnocené ze satelitních dat Sentinel-2
 • Vliv vegetace na letní teplotní extrémy ve městech hodnocené z pozemních a leteckých dat
 • Vnímání vln letních veder obyvateli města hodnoceného z řízených rozhovorů s obyvateli a vztah k rozložení povrchových teplot ve městě
 • Možnosti využití satelitních dat Sentinel-2 pro podklady pozemkových úprav
 • Možnosti využití leteckých LiDAR dat pro podklady pozemkových úprav
 • Hodnocení charakteristik vegetace ve Stromovce z pozemních šetření a leteckých dat

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies