Katedra aplikované chemie

Věda a výzkum

Projekty

Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní předpoklad kvalitních potravin a zemědělských surovin (2019−2021).
GAJU 028/2019/Z
řešitelé: doc. Kubec, doc. Dadáková (spoluřešitelé)

Dokončené projekty

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí Eduforum (2017–2019). 
OP VVV EU, MŠMT, reg.č. CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/ 0000659
řešitel: doc. Svoboda (spoluřešitel)

Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech (2017−2019).
GAČR 17-09594S 
řešitel: prof. Křížek (spoluřešitel)

Významné biologicky a senzoricky aktivní látky v potravinách a zemědělských surovinách (2016−2018)
GAJU 112/2016/Z
řešitel: doc. Kubec

Rozvoj a modernizace laboratoří chemie na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2013−2015)
FRVŠ č. 46/2013
řešitelé: doc. Šíma, doc. Svoboda, prof. Křížek, Dr. Šeda

Biologicky aktivní látky v potravinách a zemědělských surovinách (2013−2015)
GAJU 058/2013/Z
řešitel: doc. Kubec

Produkce biogenních amínů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení (včetně probiotických kultur) (2011−2014)
GA ČR 503/11/1417
řešitel: prof. Křížek (spoluřešitel)

Biologicky a senzoricky aktivní sirné sloučeniny houževnatce jedlého (2013−2014)
GAJU 060/2013/Z
řešitelka: Mgr. Kupcová

Sekundární metabolity v potravinách a krmivech (2010−2012)
GAJU 067/2010/Z
řešitel: doc. Kubec

Návrh a tvorba interaktivní aplikace pro výuku chemie (projekt ScienceZOOM) (2012)
MŠMT CZ.1.07/2.3.00/35.0001
řešitel: doc. Svoboda (spoluřešitel)

Subetapa výzkumného záměru: Výzkum zdravotně významných látek v zemědělských produktech, krmivech a potravinách (2005-2011)
MSM 6007665806/2/6
řešitel: prof. Křížek

Studium tvorby nežádoucího zbarvení při zpracování česneku a cibule (2011)
GAJU 067/2011/Z
řešitelka: Ing. Kučerová

Příprava a realizace ŠVP-chemie (2008−2011)
MŠMT 3437/2008-25-33
řešitel: doc. Svoboda

Biologicky aktivní sirné sloučeniny rostlin čeledi Alliaceae (2010)
GAJU 028/2010/P
řešitelka: Ing. Krejčová

Internetová video-databáze chemických pokusů (projekt B4I) (2010)
MŠMT  CZ.1.07/2.4.00/12.0099
řešitel: doc. Svoboda (spoluřešitel)

Struktura, tvorba a biologické vlastnosti pigmentů vznikajících během technologického zpracování česneku a cibule (2006−2009)
COST 927
řešitel: doc. Kubec

(Bio)chemie S-substituovaných derivátů cysteinu v cibulových zeleninách (2006−2008)
COST 924
řešitel: doc. Kubec

Vliv vybraných faktorů na obsah flavonoidů a dalších fenolických látek v některých léčivých rostlinách (2005−2007)
GA ČR 525/05/2546
řešitelka: doc. Dadáková

Health Implications of Dietary Amines (2002−2006)
COST 922
řešitel: prof. Křížek

Těžké kovy ve volně rostoucích houbách z potenciálně rizikových lokalit a zdravotní aspekty jejich konzumace (2003−2006)
GA ČR 525/03/D067
řešitel: doc. Svoboda

Biogenní aminy ve vybraných druzích poživatin (2002−2004)
GA ČR 525/02/1077
řešitel: prof. Křížek

Interakce chemických složek ekosystému povrchových vod (1999−2004)
MSM 122200003
řešitel: Ing. Švehla

Vliv vybraných kuchyňských úprav jedlých hub na rozložení těžkých kovů v pevném a kapalném podílu (2000−2001)
IG ZF JU č. 05/00
řešitel: doc. Svoboda

Biogenically active amines in food (1997−2001)
COST 917
řešitel: prof. Křížek

Zhodnocení podílu methylrtuti v nejběžněji konzumovaných druzích volně rostoucích hub z hlediska jejího toxického působení na lidský organismus (1999−2000)
IG ZF JU č. 03/99
řešitelé: doc. Svoboda, doc. Špička

Vývoj a aplikace metody analytického stanovení toxické methylrtuti v biologických materiálech (1999−2000)
FRVŠ č.0173/99
řešitelé: prof. Kalač, doc. Svoboda, doc. Špička, Dr. Janoušková

Studium vybraných zdravotně významných látek v životním prostředí (1996−1998)
GA ČR 203/96/0316
řešitel: prof. Křížek

Podmínky prostředí ovlivňující akumulaci a uvolňování těžkých kovů z kontaminovaných dnových sedimentů (1998−2000)
GAČR 203/98/0358
řešitel: Ing. Švehla

Grant pro vydání knihy: Kalač-Míka: Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech. ÚZPI Praha, 1997 (1997)
GA ČR 523/97/0839
řešitel: prof. Kalač

Migrace těžkých kovů v ekosystému povrchových vod (1993−1995)
GA ČR 203/93/2387
řešitel: prof. Drbal

Publikace

Gąsecka, M - Siwulski, M. - Budzyńska, S. – Magdziak, Z. - Niedzielski, P. - Budka, A. - Kalač, P. - Mleczek, M.: The importance of Cu x Pb interactions to Lentinula edodes yield, major/trace elements accumulation and antioxidants. Eur. Food Res. Technol., 247, 2021, 2799-2812.

Kalač, P. – Kaltner, F.: Pyrrolizidine alkaloids of European Senecio/Jacobaea species in forage and their carry-over to milk: A review. Anim. Feed Sci. Technol., 280, 2021, 115062.

Siwulski, M. – Budka, A. – Budzyńska, S. – Gąsecka, M. – Kalač, P. – Niedzielski, P. – Mleczek, M. Mineral composition of traditional and organic–cultivated mushroom Lentinula edodes in Europe and Asia – Similar or different? LWT – Food Sci. Technol., 147, 2021, 111570

Mleczek, M. – Siwulski, M. – Budka, A. – Mleczek, P. – Budzyńska, S. – Szostek, M. – Kuczyńska–Kippen, N. – Kalač, P. – Niedzielski, P. – Gąsecka, M. – Goliński, P. – Magdziak, Z. – Rzymski, P. Toxicological risks and nutritional value of wild edible mushroom species – a half–century monitoring study. Chemosphere, 263, 2021: 128095.

Samková, E. – Kalač, P. Rapeseed supplements affect propitiously fatty acid composition of cow milk fat: A meta-analysis. Livest. Sci., 244, 2021: 104382.

Mleczek, M. – Gąsecka, M. – Budka, A. – Niedzielski, P. – Siwulski, M. – Kalač, P. – Mleczek, P. – Rzymski, P. Changes in mineral composition of six strains of Pleurotus after substrate modification with different share of nitrogen formy. Eur. Food Res. Technol., 247, 2021: 245–257.

Mleczek, M. – Budka, A. – Kalač, P. – Siwulski, M. – Niedzielski, P. Family and species as determinants modulating mineral composition of selected wild-growing mushroom species. Environ. Sci. Pollut. Res., 28, 2021: 389–404.

Matějková, K.Křížek, M.Dadáková, E. – Vácha, F. – Pelikánová, T. Effects of monoacylglycerols and chitosan on the biogenic amine formation in the flesh of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Czech J. Food Sci., 38, 2020: 164–170. (Czech Science Foundation-09594S)

Duborska, E. – Urik, M. – Šeda, M. Iodine Biofortification of Vegetables Could Improve Iodine Supplementation Status. Agronomy Basel, 10, 2020: 10101574.

Šíma, J. – Kobera, M. – Šeda, M. – Rokos, L. – Vondruška, J.Krejsa, J.Svoboda, L. The three–year monitoring of 18 elements in five edible mushroom species collected from an old orchard. J. Environ. Sci. Health B, 2020: 319–328. (DSP)

Matějková, K.Křížek, M.Dadáková, E. – Vácha, F. – Pelikánová, T. Effects of monoacylglycerols and chitosan on the biogenic amine formation in the flesh of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Czech J. Food Sci., 38, 2020: 164–170. (Czech Science Foundation-09594S)

Gąsecka, M. – Magdziak, Z. – Siwulski, M. – Jasińska, A. – Budzyńska, S., Rzymski, P. – Kalač, P. – Niedzielski, P. – Pankiewicz, J. – Mleczek, M. Effect of Thymus vulgaris post-extraction waste and spent coffee grounds on the quality of cultivated Pleurotus eryngii. J. Food Process. Preserv., 2020, 44:e14648.

Samková, E. – Špička, J. – Hanuš, O. – Roubal, P. – Fecová, L. – Hasoňová, L. – Smetana, P. – Klimešová, M. – Čítek, J. Comparison of fatty acid proportions determined by mid-infrared spectroscopy and gas chromatography in bulk and individual milk samples. Animals, 10: 2020, 1095.

Siwulski, M., – Budka, A. – Rzymski, P. – Mleczek, P. – Budzyńska, S. – Gąsecka, M. – Szostek, M. – Kalač, P. – Kuczyńska–Kippen, N. – Niedzielski, P. – Goliński, P. – Magdziak, Z. – Kaniuczak, J. – Mleczek, M. Multiannual monitoring (1974–2019) of rare earth elements in wild growing edible mushroom species in Polish forests. Chemosphere, 257, 2020: 127173.

Mleczek, M. – Budka, A. – Siwulski, M. – Mleczek, P. – Gąsecka, M. – Jasińska, A. – Kalač, P. – Sobieralski, K. – Niedzielski, P. – Proch, J. – Rzymski, P. Investigation of differentiation of metal contents of Agaricus bisporus, Lentinula edodes and Pleurotus ostreatus sold commercially in Poland between 2009 and 2017. J. Food Compos. Anal., 90, 2020: 103488.

Siwulski, M. – Budka, A. – Rzymski, P. – Gąsecka, M. – Kalač, P. – Budzyńska, S. – Magdziak, S. – Niedzielski, P. – Mleczek, P. – Mleczek, M. Worldwide basket survey of multielemental composition of white button mushroom Agaricus bisporus. Chemosphere, 239, 2020: 124718.

Štefanová, I. – Zápal, J. – Moos, M. – Kuzma, M. – Kubec, R. Isoalliin-derived thiolanes formed in homogenized onion. J. Agric. Food Chem., 67, 2019: 9895−9906. (GAJU 112/2016/Z, GAJU 028/2019/Z)

Siwulski, M. – Budzyńska, S. – Rzymski, P. – Gąsecka, M. – Niedzielski, P. – Kalač, P. – Mleczek, M. The effects of germanium and selenium on growth, metalloid accumulation and ergosterol content in mushroom: experimental study in Pleurotus ostreatus and Ganoderma lucidum. Eur. Food Res. Technol., 245, 2019: 1799–1810.

Kalač, P. Mineral Composition and Radioactivity of Edible Mushrooms, Amsterdam, Elsevier/Academic Press, 2019, 392 pp., ISBN 9780128175651 (printed), 9780128176061 (eBook)

Šíma, J.Svoboda, L.Šeda, M.Krejsa, J.Jahodová, J. The fate of selected heavy metals and arsenic in a constructed wetland. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 54, 2019: 56–64.

Šíma, J.Vondruška, J.Svoboda, L.Šeda, M.Rokos, L. The accumulation of risk and essential elements in edible mushrooms Chlorophyllum rhacodes, Suillus grevillei, Imleria badia, and Xerocomellus chrysenteron growing in the Czech Republic. Chem. Biodiversity, 16, 2019.

Siwulski, M. – Rzymski, P. – Budka, A. – Kalač, P. – Budzyńska, S. – Dawidowicz, L. et al. The effect of different substrates on the growth of six cultivated mushroom species and composition of macro and trace elements in their fruiting bodies. Eur. Food Res. Technol., 245, 2019: 419–431.

Křížek, M.Dadáková, E. – Vácha, F. – Pelikánová, T.Matějková, K. The effects of two essential oil and UV-light irradiation treatments on the formation of biogenic amines in vacuum packed fillets of carp (Cyprinus carpio). Lwt-Food Sci. Technol., 95, 2018: 268–273. (Czech Science Foundation 17–09594S)

Rutkayová, J. – Voříšková, J. – Beneš, K. – Hasoňová, L. – Vácha, F. – Křížek, M. – Rost, M. – Jirotková, D. – Hanusová, L. The "Freshness" Objective Assessment of Carp Meat – Is It Appropriate to Use Freshness Meter? Chem. Listy, 112, 2018: 333–339. (GAČR 17–09594S)

Kubec, R.Štefanová, I. – Moos, M. – Urajová, P. – Kuzma, M. – Zápal, J. – Allithiolanes. Nine groups of a newly discovered family of sulfur compounds responsible for the bitter off-taste of processed onion. J. Agric. Food Chem., 66, 2018: 8783−8794. (GAJU 112/2016/Z, DSP)

Kupcová, K.Štefanová, I. – Plavcová, Z. – Hošek, J. – Hrouzek, P. – Kubec, R. Antimicrobial, cytotoxic, anti–inflammatory, and antioxidant aktivity of culinary processed shiitake medicinal mushroom (Lentinus edodes, Agaricomycetes) and its major sulfur sensory-active compound − lenthionine. Int. J. Med. Mushr., 20, 2018: 165−175. (GAJU 112/2016/Z, DSP)

Šíma, J. – Tříska, J. – Svoboda, L.Šeda, M. Osud vybraných rizikových prvků v umělých mokřadech studovaný AAS a plamenovou fotometrií. Chem. Listy, 112, 2018: 191–195. (MŠMT v rámci programu NPU I, č. LO1415)

Mleczek, M. – Siwulski, M. – Rzymski, P. – Budka, A. – Kalač, P. – Jasińska, A. – Gąsecka, M. – Budzyńska, S. – Niedzielski, P. Comparison of elemental composition of mushroom Hypsizygus marmoreus originating from commercial production and experimental cultivation. Scientia Horticulturae, 236, 2018: 30–35.

Mleczek, M. – Rzymski, P. – Budka, A., Siwulski, M. – Jasińska, A. – Kalač, P. – Poniedziałek, B. – Gąsecka, M. – Niedzielski, P. Elemental characteristics of mushroom species cultivated in China and Poland. Journal of Food Composition and Analysis, 66, 2018: 168–178.

Dadáková, E. – Chmelová, Š. Flavonoidy – významné rostlinné antioxidanty. In: Pešek M.: Dietární antioxidanty v praxi. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice 2017: 73–83. ISBN 978-80-7394-681-4 (GAJU 112/2016/Z)

Kubec, R.Curko, P.Urajová, P. – Rubert, J. – Hajšlová, J. Allium discoloration: color compounds formed during greening of processed garlic. J. Agric. Food Chem., 65, 2017: 10615−10620. (GAJU 112/2016/Z, DSP)

Šeda, M.Šíma, J.Volavka, T.Vondruška, J. Contamination of soils with Cu, Na and Hg due to the highway and railway transport, Eurasian J. Soil. Sci., 6, 2017: 59–64.

Šíma, J.Svoboda, L.Šeda, M.Krejsa, J.Jahodová, J. Removal of selected risk elements from wastewater in a horizontal subsurface flow constructed wetland, Water Environ. J. 31, 2017: 486–491.

Křížek, M.Dadáková, E. – Vácha, F. – Pelikánová, T. Comparison of the formation of biogenic amines in irradiated and smoked fish. European Food Research and Technology, 243, 2017: 1989–1995. (GAČR 17–09594S)

Kalač, P. Effects of Forage Feeding on Milk: Bioactive Compounds and Flavor. Elsevier / Academic Press, 2017, 248 pp. ISBN 978–0–12–811862–7

Siwulski, M. – Rzymski, P. – Niedzielski, P. – Budka, A. – Gąsecka, M. – Kalač, P. – Jasińska, A. – Budzyńska, S. – Kozak, L. – Mleczek, M. Comparison of multielemental composition of Polish and Chinese mushrooms (Ganoderma spp.). European Food Research and Technology, 243, 2017: 1555–1566.

Mleczek, M. – Siwulski, M. – Rzymski, P. – Budzyńska, S. – Gąsecka, M. – Kalač, P. – Niedzielski, P. Cultivation of mushrooms for production of food biofortified with lithium. European Food Research and Technology, 243, 2017: 1097–1104.

Rzymski, P. – Mleczek, M. – Siwulski, M – Jasińska, A. – Budka, A. – Niedzielski, P. – Kalač, P. – Gąsecka, M. – Budzyńska, S. Multielemental analysis of fruit bodies of three cultivated commercial Agaricus species. Journal of Food Composition and Analysis, 59, 2017: 170–178.

Angelova, R. – Baldikova, E. – Pospiskova, K. – Safarikova, M. – Safarik, I. Magnetically modified sheaths of Leptothrix sp. as an adsorbent for Amido black 10B removal. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 427, 2017: 314–319. (DSP)

Baldikova, E. – Prochazkova, J. – Stepanek, M. – Hajduova, J. – Pospiskova, K. – Safarikova, M. – Safarik, I. PMAA-stabilized ferrofluid/chitosan/yeast composite for bioapplications. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 427, 2017: 29–33. (DSP)

Siwulski, M. – Mleczek, M. – Rzymski, P. – Budka, A. – Jasińska, A. – Niedzielski, P. – Kalač, P. – Gąsecka, M. – Budzyńska, S. – Mikołajczak, P. Screening the multi-element content of Pleurotus mushroom species using inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-OES). Food Anal. Methods, 10, 2017: 487–496.

Ruiz–Capillas C. – Herrero A. M. – Tahmouzi S. – Razavi S. H. – Triki M. – Rodriguez–Salas L. – Samcová, K. – Jimenez–Colmenero, F. Properties of reformulated hot dog sausage without added nitrites during chilled storage. Food Sci. Technol. Int., 22, 2016: 21–30. (DSP)

Šíma, J. Modern analytical chemistry in the contemporary world, Cult. Stud. of Sci. Educ., 11, 2016, 1269–1273.

Šíma, J.Svoboda, L.Pomijová, Z. Removal of selected metals from wastewater using a constructed wetland, Chem. Biodiversity, 13, 2016: 582–590.

Angelova, R. – Baldikova, E. – Pospiskova, K. – Maderova, Z. – Safarikova, M. – Safarik, I. Magnetically modified Sargassum horneri biomass as an adsorbent for organic dye removal. Journal of Cleaner Production, 137: 2016, 189–194. (DSP)

Safarik, I. – Baldikova, E. – Pospiskova, K. – Safarikova, M. Development of advanced biorefinery concepts using magnetically responsive materials. Biochemical Engineering Journal, 116: 2016, 17–26. (DSP)

Safarik, I. – Baldikova, E. – Pospiskova, K. – Safarikova, M. Magnetic modification of diamagnetic agglomerate forming powder materials. Particuology, 29, 2016: 169–171. (DSP)

Mleczek, M. – Magdziak, Z. – Gąsecka, M. – Niedzielski, P. – Kalač, P. – Siwulski, M. – Rzymski, P. – Zalicka, S. – Sobieralski, K. Content of selected elements and low-molecular-weight organic acids in fruiting bodies of edible mushroom Boletus badius (Fr.) Fr. from unpolluted and polluted areas. Environ. Sci. Pollut. Res., 23, 2016: 20609–20618.

Mleczek, M. – Niedzielski, P. – Kalač, P. – Budka, A. – Siwulski, M. – Gąsecka, M – Rzymski, P. – Magdziak, Z. – Sobieralski, K. Multielemental analysis of 20 mushroom species growing near a heavily trafficked road in Poland. Environ. Sci. Pollut. Res., 23, 2016: 16280–16295.

Maderova, Z. – Baldikova, E. – Pospiskova K. – Safarik, I. – Safarikova, M. Removal of dyes by adsorption on magnetically modified activated sludge. Int. J. Environ. Sci. Technol. 13, 2016, 1653–1664. (DSP)

Safarik, I. – Pospiskova, K. – Baldiková, E. – Safariková, M. Magnetically responsive biological materials and their applications. Adv. Mater. Lett. 7(4), 2016: 254–261. (DSP)

Safarik, I. – Ashoura, N. – Maderova, Z. – Pospiskova, K. – Baldiková, E. – Safariková, M. Magnetically modified Posidonia oceanica biomass as an adsorbent for organic dyes removal. Mediterr. Mar. Sci. 17(2), 2016, 351–358. (DSP)

Safarik, I. – Nydlova, L. – Pospiskova, K. – Baldikova, E. – Maderova, Z. – Safariková, M. Rapid determination of iron oxides content in magnetically modified particulate materials. Particuology 26, 2016: 114–117. (DSP)

Safarik, I. – Stepanek, M. – Uchman, M. – Slouf M. – Baldikova E. – Nydlova L. – Pospiskova K., Safarikova M. Composite particles formed by complexation of poly(methacrylic acid) – stabilized magnetic fluid with chitosan: Magnetic material for bioapplications. Mater. Sci. Eng. C, 67, 2016: 486–492. (DSP)

Kalač, P. Edible Mushrooms. Chemical Composition and Nutritional Value. Elsevier / Academic Press, 2016, 236 pp. ISBN 978–0–12–804455–1

Chvalová, D.Špička, J. Identification of furan fatty acids in the lipids of common carp (Cyprinus carpio L.). Food Chem. 200, 2016: 183–188. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.01.029 (DSP)

Mleczek, M. – Niedzielski, P. – Kalač, P. – Siwulski, M. – Rzymski, P. – Gąsecka, M. Levels of platinum group elements and rare-earth elements in wild mushroom species growing in Poland. Food Addit. Contam. A, 33(1), 2016: 86–94. http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2015.1114684

Jahodová, J.Šíma, J. Rtuť v sedimentech vyplavených z údolní nádrže Jordán, Vodní hospodářství, 65, 2015, 9–11.

Šíma, J.Krejsa, J.Svoboda, L. Removal of mercury from wastewater using a constructed wetland, Croat. Chem. Acta, 88, 2015: 165–169.

Kubec, R.Urajová, P. – Lacina, O. – Hajšlová, J. – Kuzma, M. – Zápal, O. Allium discoloration: color compounds formed during pinking of onion and leek. J. Agric. Food Chem., 63, 2015: 10192−10999. (GAJU 058/2013/Z, DSP)

Ranglová, K.Krejčová, P.Kubec, R. The effect of storage and processing on the antimicrobial aktivity of Tulbaghia violacea. S. Afr. J. Bot., 97, 2015: 159−163. (GAJU 058/2013/Z, DSP)

Křížek, M.Matějková, K.Dadáková, E.Špička, J. – Vácha, F. – Vrchotová, N. Changes in the Content of Biogenic Amines and Fatty Acids in High Pressure–Processed Carp Flesh (Cyprinus carpio). J. Food Prot., 78 (8), 2015: 1592–1596. (DSP, GAČR P503/11/1417, CENAKVACZ.1.05/2.1.00/01.0024, CENAKVA II, MEYS NPU I)

Samková, E. – Čertíková, J. – Špička, J. – Hanuš, O. – Pelikánová, T. – Kváč, M. Eighteen–carbon fatty acids in milk fat of Czech Fleckvieh and Holstein cows following feeding with fresh lucerne (Medicago sativa L.). Animal Science Papers and Reports, 32 (3), 2014: 209–218. (NAZV QH 81210, MSM 6007665806)

Krejčová, P.Kučerová, P. – Stafford, G. I. – Jäger, A. – Kubec, R. Antiinflammatory and neurological activity of pyrithione and related sulfur-containing pyridine N–oxides from Persian shallot (Allium stipiatum). Journal of Ethnopharmacology, 154, 2014: 176–182. (DSP)

Šíma, J. – Havelka, M. – Diáková, K. The Long-Term Study of the Surfactant Degradation in a Constructed Wetland. Tenside Surf. Det., 50, 2014: 340–345. (MSM 6007665801 GA AV KJB 601410502)

Váchalová, R., Marešová, I., Kolář, L., Váchal J., Tříska J. Lignocellulosic biorefinery for waste-free manufacturing of phytoestrogens belonging to lignans, sugars for bioproduction of ethanol and growing medium. Wood Res., 49: 2014, 593–604. (DSP)

Kalač, P. Health effects and occurrence of dietary polyamines: A review for the period 2005–mid 2013. Food Chem., 161, 2014: 27–39. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.03.102 (GA ČR P503/11/1417)

Křížek, M.Matějková, K. – Vácha, F. – Dadáková, E. Biogenic amine formation in high-pressure processed pike flesh (Esox lucius) during storage. Food Chem., 151, 2014: 466–471. GA ČR P503/11/1417, GA JU 058/2013/Z, CENAKVA.CZ.1.05/2.1.00/01.0024 (DSP)

Chvalová, D. – Zdechovanová, L. – Vaněčková, H. – Hodková, M. Brain norepinephrine identified by mass spectrometry is associated with reproductive status of females of the linden bug Pyrrhocoris apterus. Comp. Biochem. Physiol. B, 168, 2014: 70–75. DOI: 10.1016/j.cbpb.2013.11.003 GAČR: P502/10/1612 (DSP)

Holcová, V. – Šíma, J. – Dušek, J. A comparison of fluorescein and deuterated water as tracers for determination of constructed wetland retention time. Cent. Eur. J. Chem., 11, 2013: 200–204. (MSM 6007665801)

Šíma, J. – Pazderník, M. – Tříska, J. – Svoboda, L. Degradation of surface-active compounds in a constructed wetland determined using high performance liquid chromatography and extraction spectrophotometry. J. Environ. Sci. Heal. A, 48, 2013: 559–567. DOI: 0.1080/10934529.2013.730453 (MSM 6007665801, CzechGlobe CZ.1.05/1.1.00/02.0073)

Kubec, R.Krejčová, P. – Mansur, L. – Garcia, N. Flavor precursors and sensory-active sulfur compounds in Alliaceae species native to South Africa and South America. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61 (6), 2013: 1335–1342. (GAJU 067/2010/Z, GAJU 068/2011/P, DSP)

Samková, E. – Dadáková, E.Pelikánová, T. Changes in biogenic amine and polyamine in smear-ripened cheeses during storage. Eur. Food Res. Technol., 237, 2013: 309–314. DOI: 10.1007/s00217–013–1993–y (MSM 6007665806, GA ČR P 503/11/1417)

Kalač, P. Fresh and ensiled forages as a source of estrogenic equol in bovine milk: a review. Czech J. Anim. Sci., 58, 2013: 296–303. (MSM 6007665806)

Matějková, K.Křížek, M. – Vácha, F. – Dadáková, E. Effect of high-pressure treatment on biogenic amines formation in vacuum–packed trout flesh (Oncorhynchus mykiss). Food Chem., 137, 2013: 31–36. (MSM 6007665806, GAČR: P503/11/1417, CENAKVA CZ.1.05/2.1.00/01.0024 GAJU 047/2010/Z, GAJU 067/2010/Z, DSP)

Křížek, M.Matějková, K. – Vácha, F. – Dadáková, E. Effect of low-dose irradiation on biogenic amines formation in vakuum-packed trout flesh (Oncorhynchus mykiss). Food Chem., 132(1), 2012: 367–372. 10.1016/j.foodchem.2011.10.094 (MSM 6007665806, GAČR: P503/11/1417, NAZV QH71011, GAJU 067/2010/Z, DSP)

Smeds A.I. – Češková I. – Eklund P.C. – Willför S.M. Identification of new lignans in Norway spruce knotwood extracts. Holzforschung, 66, 2012: 553–567. (DSP)

Cady, N. C. – McKean, K. A. – Behnke, J. – Kubec, R. – Mosier, A. P. – Kasper, S. H. – Burz, D. S. – Musah, R. A. Inhibition of biofilm formation, quorum sensing and infection in Pseudomonas aeruginosa by natural products-inspired organosulfur compounds. PloS One, 7 (6), 2012: e38492. (DOI: 10.1371/journal.pone.0038492)

Kalač, P. Carotenoids, ergosterol and tocopherols in fresh and preserved herbage and their transfer to bovine milk fat and adipose tissues: A review. J. Agrobiol., 29(1), 2012: 1–13. DOI 10.2478/v10146–012–0001–7 MSM 6007665806 OPVKCZ.1.07/2.3.00/09.0081

Kalač, P. Carotenoids, ergosterol and tocopherols in fresh and preserved herbage and their transfer to bovine milk fat and adipose tissues: A review. J. Agrobiol., 29(1), 2012: 1–13. DOI 10.2478/v10146–012–0001–7 MSM 6007665806 OPVKCZ.1.07/2.3.00/09.0081

Šeda, M.Švehla, J. – Trávníček, J. – Kroupová, V. – Konečný, R. – Fiala, K. – Svozilová, M. – Krhovjaková, J. The effect of volcanic activity of the Eyjafjallajokul volcano on iodine concentration in precipitation in the Czech Republic. Chemie der Erde – Geochemistry, 72, 2012: 279–281. (MSM 6007665806)

Frelich, J. – Šlachta, M. – Hanuš O. – Špička, J. – Samková, E. – Weglarz, A. – Zapletal, P. Seasonal variation in fatty acid composition of cow milk in relation to the feeding system. Anim. Sci. Pap. Rep., 30(3), 2012: 219–229. (MSM 6007665806)

Samková, E. – Špička, J. – Pešek, M. – Pelikánová, T. – Hanuš, O. Animal factors affecting fatty acid composition of cow milk fat: A review. South Afric. J. Anim. Sci., 42(2), 2012: 83–100. (MSM 6007665806)

Dadáková, E.Pelikánová, T.Kalač, P. Contents of biologically active polyamines in duck meat and giblets after slaughter and their changes during meat storage and cooking. Food Res. Int., 48(1), 2012: 28–33. (DOI: 10.1016/j.foodres.2012.02.016). (MSM 6007665806, GA ČR P503/11/0417)

Kalač, P. Chemical composition and nutritional value of European species of wild growing mushrooms. In: Andres, S. & Baumann, N. (Eds): Mushrooms: Types, Properties and Nutrition. New York, Nova Sci. Publ., 2012, 129–152. (MSM 6007665806)

Kalač, P. Radioactivity of European wild growing edible mushrooms. In: Andres, S. & Baumann, N. (Eds): Mushrooms: Types, Properties and Nutrition. New York, Nova Sci. Publ., 2012, 215–230. (MSM 6007665806)

Dadáková, E.Pelikánová, T.Kalač, P. Concentration of biologically active polyamines in rabbit meat, liver and kidney after slaughter and their changes during meat storage and cooking. Meat Sci., 90, 2012: 796–800 (DOI: 10.1016/j.meatsci.2011.11.017) (MSM 6007665806)

Kalač, P. The required characteristics of ensiled crops used as a feedstock for biogas production: a review. J. Agrobiol., 28(2), 2011: 85–96. (MSM 6007665806)

Kalač, P. The effects of feeding fresh forage and silage on some nutritional attributes of beef: an overview. J. Agrobiol., 28, 2011: 1–13. (DOI: 10.2478/v10146–011–0001–z) (MSM 6007665806)

Kalač, P. The effects of silage feeding on some sensory and health attributes of cow´s milk: A review. Food Chem., 125, 2011: 307–317. (DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.08.077) (MSM 6007665806)

Šeda, M.Švehla, J. – Trávníček, J., – Kroupová, V. – Fiala, K. – Svozilová, M. Optimalizace stanovení stopových koncentrací jodu v povrchových vodách metodou ICP-MS. Chem. listy, 105(7), 2011: 538–541. (MSM 6007665806)

Křížek, M. – Vácha, F. – Vejsada, P. – Pelikánová, T. Formation of biogenic amines in fillets and minced flesh of three freshwater fish species stored at 3 °C and 15 °C. Acta vet. Brno, 80, 2011: 365–372. (DOI: 10.2754/avb201180040365) (MSM 6007665806, GAČR: P503/11/1417, NAZV QH71011, CENAKVA CZ.1.05/2.1.00/01.0024)

Dadáková, E. – Vrchotová, N. – Chmelová, Š. – Šerá, B. The stability of rutin and chlorogenic acid during processing of black elder (Sambucus nigra L.) inflorescence. Acta Aliment., 40, 2011: 327–334. (MSM 6007665806 GAČR 525/05/2546)

Chval, Z. – Chvalová, D. – Leclerc, F. Modeling the RNA 2´OH activation: possible roles of metal ion and nucleobase as catalysts in self–cleaving ribozymes. J. Phys. Chem. B, 115, 2011: 10943–10956. (DOI: 10.1021/jp200970d)

Kubec, R.Krejčová, P. – Šimek, P. – Václavík, L. – Hajšlová, J. – Schraml, J. Precursors and formation of pyrithione and other pyridyl–containing sulfur compounds in drumstick onion, Allium stipitatum. J. Agric. Food Chem., 59, 2011: 5763–5770. (GAJU 067/2010/Z, GAJU 028/2010/P, MSM6007665806, DSP)

Horníčková, J. – Kubec, R. – Velíšek, J. – Cejpek, K. – Ovesná, J. – Stavělíková, H. Changes of S-alk(en)ylcysteine sulfoxide levels during the growth of different garlic morphotypes, Czech J. Food Sci., 29, 2011: 373–381.

He, Q. – Kubec, R. – Jadhav, A. P. – Musah, R. A. First insights into the mode of action of a „lachrymatory factor synthase“  – Implications for the mechanism of lachrymator formation in Petiveria alliacea, Allium cepa and Nectaroscordum species, Phytochemistry, 72, 2011: 1939–1946. (DOI: 10.1016/j.phytochem.2011.07.013)

Svoboda, L.Kajliková, K.Dadákova, E. Nové kapitoly internetové video-databáze chemických pokusů. Chem. Listy, 105, 2011:557. (DP)

Schraml, J. – Kubec, R.Kučerová, P. Determination of substitution sites in monosubstituted five-membered aromatic heterocycles. Magn. Reson. Chem., 49, 2011: 147–150. (DOI: 10.1002/mrc.2725) (MSM 6007665806 GAJU 067/2010/Z DSP)

Kučerová, P.Kubec, R. – Šimek, P. – Václavík, L. – Schraml J. Allium discoloration: The precursor and formation of the red pigment in giant onion (Allium giganteum Regel) and some other subgenus Melanocrommyum species. J. Agric. Food Chem., 59, 2011: 1821–1828. (DOI: 10.1021/jf104195k) (MSM 6007665806, GAJU 067/2010/Z, DSP)

Křížek, M. – Vácha, F. – Pelikánová, T. Biogenic amines in carp roe (Cyprinus carpio) preserved by four different methods. Food Chem., 126, 2011: 1493–1497. (DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.12.040) (MSM 6007665806)

Dadáková, E.Pelikánová, T.Kalač, P. Concentration of biologically active polyamines in meat and liver of sheep and lambs after slaughter and their changes in mutton during storage and cooking. Meat Sci., 87, 2011: 111–116 (DOI: 10.1016/j.meatsci.2010.09.009) (MSM 6007665806)

Kalač, P. The roles of dietary polyamines in human health and their occurrence in foods. In: Haghi, A.K (Ed.).: Advances in Food Science and Technology. New York, Nova Sci. Publ., 2010, s. 91–112. (MSM 6007665806)

Kalač, P. Trace element contents in European species of wild growing edible mushrooms: A review for the period 2000–2009. Food Chem. 122, 2010: 2–15. (DOI 10.1016/j.foodchem.2010.02.045). (MSM 6007665806)

Kalač, P. – Samková, E. The effects of feeding various forages on fatty acid composition of bovine milk fat: A review. Czech J. Anim. Sci., 55, 2010: 521–537. (MSM 6007665806)

Dadáková, E. – Kalinová, J Determination of quercetin glycosides and free quercetin in buckwheat by capillary micellar electrokinetic chromatography. J. Separ. Sci.,33, 2010: 1633–1638. (MSM 6007665806)

Dadáková, E. – Vrchotová, N. – Tříska, J. Content of selected biologically active compounds in tea infusions of widely used European medicinal plants. J. Agrobiol., 27 (1), 2010: 27–34. (MSM 6007665806, GACR 525/05/2546)

Vácha, F. – Křížek, M. –Bauer, Ch. – Diler, A. –Vejsada, P. – Zajíc, T. Biogenic amines in mechanically separated and non–separated common carp (Cyprinus carpio) flesh. Bulletin VÚRH Vodňany, 46, č.2, 2010: 15–24.

Vymazal, J. – Švehla, J. –Kröpfelová, L. – Němcová, J. – Suchý, V. Heavy metals in sediments from constructed wetlands treating municipal wastewater. Biogeochemistry, 101, 2010: 335–356. (DOI: 10.1007/s10533–010–9504–8) (MSM 6007665806)

Vymazal, J. – Švehla, J. –Kröpfelová, L. – Němcová, J. – Suchý, V. Can multiple harvest of aboveground biomass enhance removal of trace elements in constructed wetlands receiving municipal sewage? Ecol. Eng., 36, 2010: 939–945. (MSM 6007665806)

Kubec, R. – Cody, R.B. – Dane, A.J. – Musah, R.A. – Schraml, J. – Vattekkatte, A. – Block, E. Applications of direct analysis in real time–mass spectrometry (DART-MS) in Allium chemistry. (Z)–Butanethial S–oxide and 1–butenyl thiosulfinates and their S–(E)–1–butenylcysteine S–oxide precursor from Allium siculum. J. Agric. Food Chem. 58, 2010: 1121−1128. (MSM 6007665806)

Horníčková, J. – Kubec, R. – Cejpek, K. – Velíšek, J. – Ovesná, J. – Stavělíková, H. Profiles of S–alk(en)ylcysteine sulfoxides in various garlic genotypes. Czech J. Food Sci. 28, 2010: 298−308. (MSM 6007665806)

Chrastný, V. – Komárek, M. – Hájek, T. Lead contamination of an agricultural soil in the vicinity of a shooting range. Environ. Monit. Assess. 162, 2010: 37–46. (DOI 10.1007/s10661–009–0774–3) (MSM 6007665806, GAČR 526/09/P202)

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies