BAT centrum

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Úkolem zřízeného BAT (Best Available Technique) centra JU je vytvoření a provozování vědeckého centra, ve kterém bude možné pracovat na vysoké vědecké úrovni v laboratorních, poloprovozních a provozních podmínkách při využití moderní měřicí techniky v souladu se Směrnicí Rady 96/61/EC ze září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC Integrated Pollution Prevention and Control) rozpracované v Referenčním dokumentu BAT (BREF BAT Reference Document), implementovanými do české legislativy Zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování (naposledy novelizovaným 19. února 2013) a Zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V centru jsou ověřovány nové BAT technologie v oblasti ochrany ovzduší, odpadních vod, zpracování exkrementů hospodářských zvířat až po zapravení do půdy, krmivářství, energetice, školení pracovníků a pod.

Navržené technologie jsou cíleně ověřovány v poloprovozních  a provozních podmínkách přímo na farmách a jejich plošného rozšíření po ověření bude docíleno dalšími projekty. Je nutné odstranit nahodilost řešení některých BATů důslednou koordinací navržených řešených témat prostřednictvím diplomových, bakalářských a doktorandských prací, případně řešením dalších grantových projektů a spoluprací s Technicko pracovní skupinou pro oblast 6.6. dle Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění pracující při Ministerstvu zemědělství ČR.

Ověřené výsledky nových BATů budou uplatněny ve spolupráci se zahraničními odborníky při revizi BREFu. Dá se předpokládat, že při další revizi BREFu pro chovy hospodářských zvířat za 4–5 let bude možno za ČR předložit řadu nově ověřených BAT technologií ve sledované oblasti.

BAT centrum JU je provozováno pod Katedrou techniky a kybernetiky.

Od založení BAT centra JU bylo již úspěšně obhájeno několik bakalářských a diplomových prací, sepsáno několik vědeckých oponovaných článků na vědeckých mezinárodních konferencích a příspěvky do impaktovaných časopisů. Na podzim roku 2013 byla obhájena první doktorandská práce.

Laboratoře BAT centra JU

Laboratoř pro stanovení emisí a imisí zátěžových a skleníkových plynů
 • Sestava plynového analyzátoru a přepínače odběrových míst INNOVA
 • Spektrofotometr Buck FTIR
 • Analyzátor NH3
 • Přenosná meteostanice pro záznam směru a rychlosti větru DAVIS 6162C
 • Anemometr LCA301 pro měření nízkých rychlostí proudění vzduchu
 • Anemometr TESTO se záznamem dat
 • Souprava PROHOOD PH721 s nástavci pro měření průtoku vzduchu ventilátory
 • 2x záznamník teploty a relativní vlhkosti vzduchu CometSystem
 • 2x záznamník atmosférického tlaku CometSystem
 • Sada 6 měřicích ventilátorů se záznamníky otáček
 • 2x CCD kamera pro záznam kouřové zkoušky v ose X –Y
 • Fotoaparát pro snímání ve zhoršených světelných podmínkách
Laboratoř měření hluku a koncentrace prachových částic
 • Zvukoměr včetně příslušenství a SW
 • Záznamník pohybu mobilních prostředků pro výpočet standardního hlukového zatížení
 • 2x analyzátor prachových částic PM1–PM10 pro  měření v kontrolní a pokusné stáji
 • Mikroskop
Laboratoř pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • Adiabatický měřič koncentrace O2
 • Mobilní zařízení řízení kompostárny s čidly
Laboratoř etologie hospodářských zvířat
 • Záznamníky pohybu a srdeční aktivity pro sledování etologie hospodářských zvířat
 • Ultrazvukový snímač výšky hladiny
 • Indukční průtokoměry
 • Vodoměry se záznamem
Laboratoř pro měření zápachu
 • Olfaktometr osmimístný T08-8 s příslušenstvím

BAT výpůjčky

Zásady pro využívání přístrojového vybavení

Vědecko-výzkumné centrum je ustaveno při Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je určeno pro vědeckou práci studentů, doktorandů a habilitantů. Zodpovědnost za provoz centra má Katedra zemědělské,dopravní a manipulační techniky.
Každý, kdo bude v BAT centru pracovat a využívat přístrojové vybavení, je povinen se řídit následujícími zásadami:

 • Svůj záměr měřit s přístrojovou technikou soustředěnou v BAT centru musí zaznamenat minimálně týden před plánovaným měřením v kalendářním rozpisu na http://rezervace.zf.jcu.cz/.
 • Od odpovědné osoby za používání měřicího zařízení si musí uživatel vyžádat návod na obsluhu zařízení a případně požádat odpovědného pracovníka o seznámení s měřicím zařízením.
 • Před vlastním měřením musí uživatel oznámit odpovědnému pracovníkovi za měřící zařízení, že bude přístroj používat v souladu s návodem k obsluze a jeho určením a seznámit odpovědného pracovníka s rámcovou metodikou měření.
 • Uživatel musí vyplnit zápůjční list a podepsat hmotnou odpovědnost za zapůjčené měřicí zařízení.
 • Výsledky měření, které jsou duševním vlastnictvím osoby provádějící měření pro vlastní práci, musí být archivovány také v BAT centru v důsledku stále probíhajících kontrol orgánů, které na zřízení BAT centra poskytly finanční prostředky. Před zapůjčením je nutné pro archivaci naměřených dat nahlásit přesný název práce (projektu, grantu atd.), pro který bude měření prováděno.
 • Přístroje, které byly pořízeny za finanční prostředky na zřízení BAT centra a mají charakter investice (nad 40.000,- Kč) musí být přepravovány na místo měření určeným a pojištěným dopravním prostředkem ZF s osobou vlastnící oprávnění řídit tato vozidla. Spektrofotometr a adiabatický měřič kyslíku jsou nepřenosné, fotoakustický analyzátor Innova bude z důvodu náročné obsluhy a ceně za případné opravy zapůjčen pouze s obsluhou z BAT centra.
 • Po ukončení měření musí uživatel předat měřící zařízení v pořádku odpovědné osobě.
 • Mzdové a věcné náklady na zajištění převozu měřícího zařízení hradí příslušná katedra, která si měřící zařízení zapůjčila.
 • Pokud budou získaná data z měření publikována, je nutné uvádět, že byla pořízena prostřednictvím měř. zařízení z BAT centra.
 • Měřící zařízení jsou k měření využívána v tom kalendářním pořadí a těmi uživateli, v jakém jsou zapsána na rozpisové listině a závisí pouze na domluvě jednotlivých uživatelů v případě nutnosti přesunu termínů měření.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies