• Úvod
  • Uchazeči
  • Nejčastější dotazy

Časté dotazy "Uchazeči"

Můžete si také prohlédnout níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Jaká je náročnost prezenční a kombinované formy studia?

Při prezenční formě studia výuka probíhá od pondělí do pátku, ale není výjimkou, že budete mít některý den v týdnu úplně volno. Není pevné ani to, že vám bude škola začínat od osmi hodin ráno, často začínáte až odpoledne a hodiny Vám končí například v půl sedmé večer. U většiny předmětů stačí navštěvovat přednášky a cvičení a případně problematiku dostudovat z doporučené literatury.

Při kombinované formě studia studenti absolvují v průběhu semestru 5–7 konzultací v celodenních blocích (pátek, nebo sobota, případně pátek + sobota) k jednotlivým předmětům. Dále studují samostatně s využitím literatury a studijních opor dostupných na webu. V některých případech jsou vyžadována bloková cvičení. Rozsah požadovaných znalosti je identický s prezenčním studiem.

Kdy se stanu Vaším studetem/studentkou?

Naším studentem/studentkou se stanete okamžikem zápisu do 1. semestru studia. Zápisy pro první ročníky probíhají obvykle v první polovině září. Uchazeč obdrží pozvánku, ve které bude přesný datum a čas zápisu.

Kde se dozvím více o studijních programech?

O našich studijních programech se dozvíte více v sekci Studijní programy.

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studenta do akademické obce vysoké školy a začátek vašeho studia, většinou probíhá v DK Metropol České Budějovice. 

Studenti se shromáždí v kulturním domě, vyslechnou projev děkana a znění univerzitního slibu. Přesný harmonogram bude uveden na webových stránkách fakulty.

Pro účast na Imatrikulaci je nutný společenský oděv.

V uvedený den budou mít studenti prvních ročníků bakalářského studia děkanské volno (nebude výuka).

Stipendia a kdy mám na ně nárok
  • Ubytovací stipendium – pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, kteří studují v prezenční formě studia, ve studijním programu daného typu dosud nezískali vysokoškolský diplom, nepřekročili standardní dobu studia, a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, do nichž jsou případně zapsáni, a nemají místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jejich studia
  • Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů – pro studenty doktorského studia, kteří studují v prezenční formě a nepřekročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok
  • Sociální stipendium – může být přiznáno studentům v prezenční formě studia, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci
  • Cena děkana za zisk červeného diplomu – pro studenta bakalářského studijního programu, jehož studium bylo hodnoceno stupněm „absolvoval s vyznamenáním“ a jehož studijní průměr za dobu celého studia byl 1,21 až 1,50 a pro studenta magisterského studijního programu, jehož studium bylo hodnoceno stupněm „absolvoval s vyznamenáním“ a jehož studijní průměr za dobu celého studia byl 1,50

Přečtěte si více informací o stipendijích.

Uznání předmětů

Studentovi, který v rámci předchozího nebo souběžného studia na JU, na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí nebo na vyšší odborné škole splnil studijní povinnosti nebo podmínky, které odpovídají povinnostem nebo podmínkám, které musí splnit v průběhu daného studia ve studijním programu nebo při jeho řádném ukončení, může děkan rozhodnutím podle §68 odst. 1 písm. d) zákona na základě žádosti uznat:

a) předmět, tj. zápočet, kolokvium a zkoušku, a jeho odpovídající kreditní hodnotu,

b) soubornou postupovou zkoušku,

c) ucelenou část studia, tj. zejména blok studia, modul povinně volitelných předmětů, studijní plán nebo jeho část odpovídající příslušnému studijnímu plánu nebo jeho části, nebo d) splnění jiných studijních povinností jako splnění studijních povinností vyplývajících ze studijního programu, v němž je student zapsán.

Děkan nevyhoví žádosti o uznání:

a) předmětu, od jehož absolvování uplynulo více než pět let,

b) zkoušky nebo souborné postupové zkoušky hodnocené hůře než stupněm „velmi dobře“ (2),

c) ucelené části studia, od jejíhož absolvování nebo dokončení uplynuly více než dva roky.

Žádost o uznání předmětů naleznete ve Formulářích studijního oddělení.

SZZ a ukončení studia

Průběh

Při státní závěrečné zkoušce prokazujete své znalosti v povinných předmětech, popřípadě v povinných předmětech a v povinně volitelných. V rámci zkoušky obhajujete i svou bakalářskou/diplomovou práci.

Nejprve krátkou prezentací představíte svou práci a poznatky, poté se vás komise postupně ptá na otázky z jednotlivých předmětů.

Veškeré informace ke SZZ naleznete ve zveřejněném opatření děkana na fakultním webu.

Promoce

Promoce jsou slavnostní předání diplomů čerstvým absolventům studijních programů po jejich SZZ. Povinné nejsou, ale je škoda je nezažít. Promoce se obvykle konají na zámku Hluboká nad Vltavou. Více informací Vám dá zavčasu studijní oddělení.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies