Katedra agroekosystémů

O katedře

Katedra agroekosystémů se dlouhodobě orientuje na koncept agroekologie. Na co se agroekologie vlastně zaměřuje? V prvé řadě se agroekologie zaobírá zemědělstvím a péčí o krajinu se zvláštním zaměřením na oblasti a procesy s ekologicky limitovaným způsobem hospodaření. Zároveň jsou nedílnou součástí i trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině díky nimž jsou agroekologové schopni kombinovat zemědělské a jiné činnosti tak, aby byla zajištěna efektivnost podnikání při respektování ekologických požadavků prostředí.

Jakožto studenti se na katedře budete hlavně učit o systému hospodaření. Jelikož je studium propojeno i s jinými studijními programy a katedrami poskytuje komplexní vzdělání převážně v základech rostlinné produkce v zemědělství. Studenti se ve své obecnosti naučí o geologii půdoznalství, výživě rostlin, agrotechnice, což poskytne základ pro konkrétnější aplikace, které budou v souladu s přírodou.

Studenti se mohou rovněž vzdělávat v oblasti hodnocení environmentálních aspektů zemědělských aktivit či v rámci tzv. sociálního zemědělství.

Jak vypadá studium na Katedře agroekosystémů

Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity byla první, která svým studentům nabídla souhrnné vzdělání na poli agroekologie od bakalářského, přes magisterské až po doktorské studium.

Katedra garantuje bakalářský studijní program:

 • Agroekologie – Nabízí vhled do zemědělství a péče o krajinu se zaměřením na oblasti a procesy s ekologicky limitovaným způsobem hospodaření. Přesahem do praxe se poté absolventi mohou stát odbornými pracovníky či podnikateli na úseku zemědělství a služeb. Popřípadě specialisty pro využívání a ochranu přírodních zdrojů v zemědělské krajině na úrovni podnikové i institucionální v rámci resortů Ministerstva Zemědělství, Životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj.

V magisterském navazujícím studiu dva studijní programy:

 • Agroekologie – Se v magisterské formě studia konkrétněji zaměřuje na dvě stěžejní oblasti.
  • Ekologické zemědělství, které cílí na formování ekologického zemědělce orientovaného na produkci.
  • Péče o krajinu, jež usiluje o tvorbu zemědělce, který hospodaří s principy ochrany přírody a managementu krajiny,
 • Multifunctional Agriculture – je program nabízený studentům v angličtině. Obsahem studia je samotná multifunkčnost zemědělství. Nacházení alternativ hospodaření, které zlepšují ekonomickou situaci jinými formami než produkcí potravin (např. sociální zemědělství). Výhodou programu Multifunctional Agriculture je, že se pohybuje na poli několika kateder, přináší tedy celistvější přístup ke studiu.

V rámci doktorského studia je to pak program Agroekologie, kde konkrétnější profilace již záleží na šíři vymezeného tématu a konkrétním školiteli. Jedná se o témata v kontextu rostlinné produkce v ekologickém zemědělství, systémech hospodaření, půdní úrodnosti či zpracovatelských postupů ve vztahu k ekologickému zemědělství.

Bakalářské studium nabízí studentům spíše obecné základy zemědělství s přesahem do udržitelného hospodaření. Magisterské již nabízí konkrétnější specializaci čistě na ekologické zemědělství. A v případě doktorského studia řeší studenti konkrétní a detailní témata, která mohou najít uplatnění například i z hlediska jejich vlastních farem.

Stěžejní oblastí studia na naší katedře je pak soustava předmětu zabývající se ekologickým zemědělstvím – od způsobu projektování farmy s důrazem na komplexnost vazby rostlinné a živočišné produkce, přes to, jakým způsobem vyprodukovat konkrétní rostlinu, až po tvorbu ekologického produktu a jeho prodej. Vedle toho se student dozví, jak výše zmíněné aplikovat ve vztahu k okolnímu prostředí. Jednoduše chápat krajinu jako celek a jeho samého součástí tohoto celku.

Pro koho je studium to pravé

Oblasti a otázky, které by si měl budoucí student klást a souhlasně na ně přikyvovat:

 • Ekologické (udržitelné) zemědělství neznamená cestu zpět.
 • Podstatou ekologického zemědělství je využití moderních poznatků vědy společně s tradičními ověřenými postupy, které se využívají po staletí.
 • Je mým cílem pochopit podstatu zemědělství ve vztahu k přírodě?
 • Přistupovat k zemědělství jako k celistvému organismu, který dává možnosti udržitelnosti se schopnostmi předcházet vzniku zemědělským problémům.

Praxe a uplatnění absolventů

Praxe v rámci studia je povinná. Zpravidla ji studenti absolvují na experimentálních pozemcích, které spravuje naše univerzita, či ve spolupracujících ekologických podnicích. Zároveň je poskytována možnost s podporou stipendia konat praxi v zahraničí, což studentům přinese nejen odborné ale i životní a jazykové zkušenosti.

Ideálním absolventem naší katedry je ekologický zemědělec, který má svou vlastní rodinnou farmu. Popřípadě zaměstnanec, který se pohybuje v návazném sektoru státní správy k oblasti zemědělství, a to hlavně v oblasti kontrolní činnosti.

Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Výzkumná činnost katedry se zaměřuje na udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Především se zabýváme inovací technologických postupů na orné půdě k získání kvalitní rostlinné produkce vhodné pro potravinářské, krmné, energetické i další nepotravinářské využití. Zároveň cílíme i na snižování dopadů zemědělského hospodaření a projektování udržitelných farem hospodaření.

Na základě naší práce a výzkumů se účastníme celé řady projektů:

 • Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum,
 • Smluvní výzkum (zkoušení odrůd v rámci systému doporučování odrůd pro ekologické zemědělství – pšenice, ječmen),
 • Mezinárodní projekty (Horizon 2020, projekty Erasmus+).

Pracovníci katedry jsou zakládajícími členy mezinárodní společnosti ECOLOGICA a České technologické platformy pro ekologické zemědělství (CTPEZ). Obě organizace jsou zaměřené na výzkum a transfer poznatků do praxe včetně poradenské činnosti v ekologickém zemědělství. Dlouhodobě spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací při vzdělávání a akreditaci poradců, podílíme se na projektech Spolku poradců v ekologickém zemědělství (EPOS) i aktivitách Potravinářského klastru „Chutná hezky Jihočesky“ a na spolupráci s dalšími domácími i zahraničními partnery (Bioinstitut, ZERA, AK, KIS, Bioforschung Austria, BAAL Gumpenstein aj.)

Agroekologie sdružuje podobně smýšlející lidi. Tudíž se naše zahraniční spolupráce zaměřuje především na participaci v projektech a odborných organizacích. Stěžejní formou naší mezinárodní spolupráce je členství v ENOAT (European Network Organic Agriculture Teachers), kde kooperujeme s 12 univerzitními pracovišti v EU. V rámci programů Aktion, Kontakt, ERASMUS+, CEEPUS aj. se snažíme o co největší výměnu pedagogů a studentů s partnerskými univerzitami nebo výzkumnými institucemi.

Každoročně se podílíme na organizování Mezinárodních letních škol, podporujeme účast na konferencích a poskytujeme výuku vybraných předmětů v angličtině.

Sekretariát

 • Edita Hornátová

 • +420 387 772 715

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon ZO, místnost 311

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies