Katedra aplikované ekologie

O katedře

O čem výzkum na naší katedře vlastně vůbec je? Hlavním tématem u nás je holistické zkoumání funkcí krajiny, což je přístup, který originálním způsobem využívá hodnocení klíčových energetických a látkových toků a umožňuje tak celistvě hodnotit důsledky hospodaření v krajině.

Zabýváme se tedy tématy spjatými s ekologií, hydrobiologií, bioklimatologií, hydrologií a hydrochemií. Díky přístupu, který prolíná jednotlivé obory, se zaměřujeme na otázky rybničního hospodaření, obnovy krajiny po těžbě nerostných surovin, na problematiku řešení možné radioaktivní kontaminace zemědělské krajiny, hodnocení kvality vody v nádržích a další aplikace.

Sama Katedra aplikované ekologie je u nás na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity novým přírůstkem. Vznikla totiž k 1. lednu 2021 ze základů Laboratoře aplikované ekologie z jejíhož dlouhodobého působení vychází. Naší zásadní snahou je aplikace poznatků a výsledků v praxi. Konkrétněji například využitím v hydrobiologii (odhady kvality vody v nádržích, časová dynamika vodních nádrží), pro správu měst a obcí (řešení problematiky městské zeleně a městského klima), či pro účely precizního zemědělství a krizového managementu v oblasti radiační ochrany krajiny.

Jak vypadá studium na katedře Aplikované ekologie

V první řadě je nutné podotknout, že naše katedra konkrétní studijní obor negarantuje. A v tomto smyslu studentům „pouze“ poskytujeme a rozšiřujeme výuku v kooperaci se studijními programy jiných kateder.

Značnou pozornost věnujeme přímé výuce studentů v klasické formě studie – tedy pomocí přednášek, seminářů a cvičení. Zároveň však velký důraz klademe i výzkumných aktivit katedry, a to převážně v rámci příprav svých bakalářských, diplomových a zejména doktorských prací. V případě absolventských prací se pozornost věnuje například problematice vlivu hospodaření v krajině na místní klima, změně biogeochemických cyklů látek, hydrologickému režimu krajiny, hydrobiologii, bioklimatologii (např. význam tepelného ostrova města), či problematice pohybu radionuklidů v krajině.

Důležitým aspektem Katedry aplikované ekologie je i možnost zapojení zahraničních studentů v rámci internacionalizace Zemědělské fakulty a zapojení do programu celoživotního vzdělávání.

Konkrétně pak zajišťujeme předměty:

 • Ekologie vod a mokřadů,
 • Využití dálkového průzkumu Země,
 • Biologické monitorování změn životního prostředí.

Zároveň v návaznosti na aktuálně probíhající akreditační řízení navazujících magisterských oborů Pozemkové úprav a převody nemovitostí a Agroekologie předpokládáme významné rozšíření přímé výuky o předměty:

 • Biologické principy ochrany přírody,
 • Hydrologické a klimatické extrémy,
 • Krajinná ekologie a péče o krajinu,
 • Ochrana životního prostředí.
Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

V obecné rovině je možné naší výzkumnou činnost shrnout do těchto vědních oblastí a oborů:

 • Holistické zkoumání funkcí krajiny – hodnocení v souvislostech a kontextu s hospodařením v krajině,
 • Struktura a funkce krajiny, časové změny,
 • Hodnocení stavu krajiny,
 • Modelování multitemporálních změn krajinných funkcí,
 • Transformace energie, toky látek a cyklus vody v krajině,
 • Historický vývoj krajiny,
 • Voda v krajině,
 • Hydrologie – vodní režim krajiny a jeho management,
 • Hydrochemie – vliv hospodaření na kvalitu povrchových vod,
 • Klima – význam hospodaření v utváření místního klima a mikroklima,
 • Hydrobiologie – dynamika ekosystémů rybníků a mělkých povrchových vod.

Přičemž pak konkrétní aplikace lze spatřovat například v logistice preventivních a následných opatření radiační ochrany v zemědělství, obnově krajiny zasažené povrchovou těžbou nerostných surovin, výzkumu tepelného ostrova města a jeho aplikace, aplikaci DPZ a GIS v precizním zemědělství, či aplikaci DPZ a GIS v hydrobiologii.

Naše katedra v tuto dobu pracuje na třech výzkumných projektech. Prvním z nich je projekt Systém pro monitoring sinic ve vodních nádržích s využitím metod dálkového průzkumu Země a umělé inteligence, ve kterém zpracováváme pro Technologickou agenturu ČR způsoby hodnocení znečištění povrchových vod řasami a sinicemi na základě jejich spektrálních vlastností pomocí metod dálkového průzkumu Země s využitím nejmodernějších hyperspektrálních dat a pokročilých metod umělé inteligence. Dále pak výzkum Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií. Tento výzkum Ministerstva vnitra se zaměřuje na vývoj a ověření softwaru, který umožní v případě jaderné havárie předpovědět úroveň kontaminace biomasy v závislosti na obsahu radionuklidů v půdě a na půdních charakteristikách. A v letošním roce také dokončujeme projekt Vliv hospodaření na ekosystémy, funkci krajiny a organismy, kde naši doktorští a magisterští studenti řeší pro Grantovou agenturu Jihočeské univerzity výzkumné úkoly spojené s vlivem zemědělského hospodaření na krajinu, ekosystémy a organismy v nich žijící.

Katedra aplikované ekologie v rámci zahraniční spolupráce navázala vztah s celou řadou institucí po celé Evropě, USA a Kanady. V současné době připravujeme mezinárodní projekt v soutěži ERA-Net Cofound (AquaticPollutants Call 2020). Obecně se naše aktivity zaměřují především na oblast hydrobiologie a využití metod dálkového průzkumu Země v hydrobiologii.

Sekretariát

 • Ing. Iva Šímová

 • +420 387 772 741

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon C, číslo dveří 29

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies