Katedra zootechnických věd

Pro studenty

Výuka na katedře

Výuka na Katedře zootechnických věd má poměrně široký záběr. Studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v následujících oblastech:

Prvotní seznámení studentů s katedrou je v základních předmětech zaměřených na morfologii, fyziologii, zoohygienu a prevenci chorob, veterinářství a v dalších specifických oblastech, které slouží jako počáteční seznámení s hospodářskými zvířaty a poskytne dostatečné teoretické znalosti pro absolvování dalších předmětů.

Teoretický základ pro studium disciplín speciální zootechniky poskytuje obecná zootechnika, biologie chovu a šlechtění hospodářských zvířat, ale i genetika. Dále výuka předmětů zaměřená na výživu hospodářských zvířat, kvalitu krmiv a jejich laboratorní hodnocení atd.

V rámci speciální zootechniky je výuka zaměřena na zásady chovu a rozmnožování hospodářských zvířat, ale i na techniku chovu a etologii. Bezprostředně navazují technologické postupy produkce mléka, masa, vajec a dalších živočišných produktů.

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2021/22
Bakalářské práce

Mgr. Ing. Anna Baštýřová Brutovská

 • Využití fytoterapie v chovu koní (zadáno)
 • Herpesviry u koní a možnosti léčby a prevence BP na aplikace AWIN horse (zadáno)
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě 

doc. Ing Jan Beran, Ph.D.

 • Růst telat a reprodukce ve vybraném stádě masného skotu (zadáno) 
 • Vyhodnocení výskytu mastitid ve vybraném stádě plemene český strakatý skot  (zadáno) 
 • Reprodukce masného skotu  (zadáno) 
 • Faktory působící na mléčnou užitkovost dojnic ve vybraném stádě holštýnského skotu  (zadáno) 
 • Vyhodnocení parametrů reprodukce ve vybraném chovu dojeného skotu  (zadáno) 

Mgr. Veronika Čoudková

 • Možnosti využití termokamery při hodnocení stresu u koní

Ing. Michaela Hořčičková, Ph.D.

 • Prevalence tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve vybraných okresech České republiky (zadáno) 
 • Veterinární a zootechnické aspekty léčby COPD u koní (zadáno) 
 • Vliv užitkovosti na vybrané krevní parametry u vysokoužitkových dojnic 
 • Proteiny krevního séra vysokoužitkových dojnic v  postpartálním období 
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě 

doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D.

 • Reprodukce jako intenzifikační faktor chovu prasat  
 • Vliv technologie ustájení prasnic na mortalitu selat po narození 
 • Růst a jatečná hodnota prasat  
 • Faktory ovlivňující produkci konzumních vajec
 • Faktory působící na masnou užitkovost kuřecích brojlerů  
 • Užitkové vlastnosti krůt  
 • Užitkové vlastnosti kachen  

doc. Ing. Roman Konečný, Ph.D.

 • Ukazatele ketogeneze a energetického deficitu v  postpartálním období 
 • Minerální metabolismus u vysokoužitkových dojnic 
 • Dopad alimentární expozice bisfenolu S na vybrané orgány trávicí soustavy potkanů
 • Dopad alimentární expozice bisfenolu S na vybrané endokrinní orgány potkanů
 • Aktuální zásobení hospodářských zvířat jodem
 • Obsah jodu v mléce
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě

Ing. & Ing. Josef Kučera

 • Vyhodnocení reprodukčních ukazatelů ve vybraném chovu prasnic
 • Vliv ztráty výšky hřbetního tuku během laktace na výsledky reprodukce prasnic
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě 

prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

 • Vnitrodruhová variabilita Cryptosporidium muris
 • Genetická variabilita kryptosporidií skotu
 • Vliv managementu a technologie odchovu telat na výskyt parazitárních onemocnění
 • Faktory ovlivňující excystaci střevních kryptosporidií
 • Faktory ovlivňující excystaci žaludečních kryptosporidií
 • Patogenita střevních kryptosporidií infikující různé části zažívacího traktu
 • Vývoj imunitní odpovědi drůbeže na kryptosporidiové infekce
 • Stanovení minimální infekční dávky mikrosporidií rodu Encephalitozoon pro vyvolání infekce in-vivo

Ing. Anna Poborská, Ph.D.

 • Růstové schopnosti plemene limousine ve vybraném chovu (zadáno)
 • Posouzení růstové schopnost jehňat ve vybraném chovu
 • Analýza parametrů působících na produkční ukazatele prasat (zadáno)
 • Mléčná užitkovost dojných plemen koz
 • Vývoj populace genových zdrojů ovcí

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
 • Analýza úrovně biosecurity a welfare zvířat
 • Využití přírodních biologicky aktivních látek z kotvičníku zemního (Tribullus terrestris L.) s fyziologickým účinkem ke kvalitativnímu ovlivnění průběhu reprodukčního cyklu v chovech zvířat a snížení zátěže prostředí hormonálními látkami
 • Vliv stoupajícího výskytu tepelného stresu v rámci ČR na dojnice z hlediska množství a kvality mléčné produkce
 • Environmentálně šetrné technologie pro udržitelný rozvoj zemědělství
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě 

Ing. Petr Tejml, Ph.D.

 • Jatečná výtěžnost českého albína v porovnání s hybridním plemenem králíků
 • Vliv sezónních teplot na růstovou intenzitu holoubat
 • Zhodnocení situace králičího moru v České republice
 • Zmapování trhu dodavatelů zájmových morčat do zoo prodejen
 • Zhodnocení reprodukce fretek domácích v zájmových chovech

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

 • Aktivita štítné žlázy hospodářských zvířat
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě 

doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

 • Využití analýzy obrazu při hodnocení pohody krav - review
 • Využití analýzy obrazu při monitoringu chování dojnic ve stáji s robotickým dojením - review
 • Vliv věku při prvním otelení na vývoj BCS během laktace krav

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

 • Vliv kvality kolostra na pasivní imunizaci telat (zadáno)
 • Analýza kvalitativních ukazatelů kukuřičné siláže (zadáno)
 • Výživa telat mléčným krmným automatem (zadáno)
 • Minerální látky a jejich význam ve výživě (zadáno)
 • Role vitaminů ve výživě (zadáno)
 • Výživa jednotlivých kategorií skotu (telata, jalovice, výkrm býků, dojnice) (zadáno)
 • Vliv složení krmné dávky na reprodukční ukazatele prvotelek (zadáno)

Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

 • Porovnání exteriéru a tělesných rozměrů po dosažení tělesné dospělosti u vybraných rodin Shagya Araba.  (zadáno)
 • Hierarchie ve stádech koní – frekvence a intenzita etologických projevu v rozdílně strukturovaných stádech. (zadáno)
 • Výskyt dysplazie kyčelních kloubů v závislosti na plemeni psa. (zadáno)
 • Reprodukce klisen (zadáno)
 • další témata z Etologie hospodářských zvířat, z Chovu koní – dle zájmu studenta
Diplomové práce

doc. Ing. Jan Beran, Ph.D.

 • Onemocnění paznehtů u dojnic (zadáno)
 • Analýza mléčné užitkovosti dojnic u vybraného stáda českého strakatého skotu (zadáno)
 • Analýza reprodukce a mléčné užitkovosti dojnic ve vybraném stádě (zadáno)
 • Vyhodnocení ukazatelů užitkovosti ve vybraném chovu holštýnského skotu (zadáno)
 • Rozbor parametrů reprodukce v chovu dojnic (zadáno)

Ing. Michaela Hořčičková, Ph.D.

 • Vliv užitkovosti na vybrané krevní parametry u dojnic Holštýnského plemene (zadáno) 
 • Vliv užitkovosti na vybrané krevní parametry u vysokoužitkových dojnic 
 • Proteiny krevního séra vysokoužitkových dojnic  v  postpartálním období 
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě 

doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D.

 • Analýza faktorů působících na reprodukční užitkovost prasnic
 • Analýza produkčních parametrů ve výkrmu prasat
 • Produkce konzumních vajec ve vybraném chovu
 • Produkce brojlerových kuřat ve vybraném chovu
 • Vyhodnocení produkčních ukazatelů krůt ve vybraném chovu
 • Vyhodnocení produkčních ukazatelů kachen ve vybraném chovu

doc. Ing. Roman Konečný, Ph.D.

 • Hodnocení specifického vlivu systémového zánětu na průběh a projevy neurodegenerativního onemocnění u myšího modelu cerebelární degenerace 
 • Ukazatele ketogeneze a energetického deficitu v  postpartálním období 
 • Minerální metabolismus u vysokoužitkových dojnic 
 • Dopad alimentární expozice bisfenolu S na vybrané orgány trávicí soustavy potkanů.  
 • Dopad alimentární expozice bisfenolu S na vybrané endokrinní orgány potkanů.  
 • Aktuální zásobení hospodářských zvířat jodem.
 • Obsah jodu v mléce. 
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě 

prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

 • Vnitrodruhová variabilita Cryptosporidium muris
 • Genetická variabilita kryptosporidií skotu
 • Vliv managementu a technologie odchovu telat na výskyt parazitárních onemocnění
 • Faktory ovlivňující excystaci střevních kryptosporidií
 • Faktory ovlivňující excystaci žaludečních kryptosporidií
 • Patogenita střevních kryptosporidií infikující různé části zažívacího traktu
 • Vývoj imunitní odpovědi drůbeže na kryptosporidiové infekce
 • Stanovení minimální infekční dávky mikrosporidií rodu Encephalitozoon pro vyvolání infekce in-vivo

doc. Ing. František Lád, CSc.

 • Analýza dietetických faktorů ve výživě prasat

Ing. Anna Poborská, Ph.D.

 • Hygiena dojení a její vliv na zdravotní stav dojnic (zadáno)
 • Srovnání mléčné užitkovosti holštýnských krav podle techniky dojení (zadáno)
 • Vyhodnocení masné užitkovosti u vybraných plemen ovcí
 • Vyhodnocení masné užitkovosti u vybraných plemen koz
 • Vyhodnocení mléčné užitkovosti u vybraných plemen koz
 • Vyhodnocení mléčné užitkovosti u vybraných plemen ovcí 

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
 • Analýza úrovně biosecurity a welfare zvířat
 • Využití přírodních biologicky aktivních látek z kotvičníku zemního (Tribullus terrestris L.) s fyziologickým účinkem ke kvalitativnímu ovlivnění průběhu reprodukčního cyklu v chovech zvířat a snížení zátěže prostředí hormonálními látkami
 • Vliv stoupajícího výskytu tepelného stresu v rámci ČR na dojnice z hlediska množství a kvality mléčné produkce
 • Environmentálně šetrné technologie pro udržitelný rozvoj zemědělství
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

 • Aktivita štítné žlázy vysokoužitkových dojnic v postpartálním období 
 • další témata dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě 

doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

 • Možnosti zvýšení příjmu zrnového startéru u mléčných telat
 • Vliv párového odchovu telat na jejich růst a zdravotní stav
 • Porovnání různých způsobů odstavu telat dojených plemen
 • Využití analýzy obrazu při hodnocení pohody krav
 • Využití analýzy obrazu při monitoringu chování dojnic ve stáji s robotickým dojením

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

 • Zhodnocení kvality konzervovaných krmiv a úrovně výživy ve vybraném zemědělském podniku (zadáno)
 • Vliv probiotických krmných aditiv na funkční stav bachoru (zadáno)
 • Možnosti využití nekonvenčních postupů a krmných doplňků v prevenci a péči o zdraví telat (zadáno)
 • Vliv vybraných krmných aditiv na přírůstky u výkrmových brojlerů (zadáno)
 • Vliv složení krmné dávky na produkci mléka dojnic
 • Vliv kvality a zpracování siláží a senáží na mléčnou užitkovost dojnic (zadáno)

Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

 • Témata z Etologie hospodářských zvířat, z Chovu koní – dle zájmu studenta

Praxe

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies