Katedra genetiky
a biotechnologií

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na tři hlavní okruhy:

Využití metod molekulární biologie ve šlechtění olejnin, zelenin a v populační genetice rostlin

Aktivity v rámci této oblasti jsou zaměřeny na hodnocení genetické diverzity genetických zdrojů využívaných ve šlechtění, genetické a cytogenetické struktury populací rostlin, vývoj molekulárních selekčních markerů pro šlechtitelsky významné znaky. V posledních letech se aktivity výrazně orientují na studium biologie stresu, na oblast genomiky a transkriptomiky brukvovitých olejnin a máku, využití progresivní metody asociativní transkriptomiky a identifikaci genů spojených s reakcí rostlin na biotický a abiotický stres (identifikace genů rezistence k nádorovitosti brukvovitých, genů rezistence k suchu či chladu). Tato orientace byla možná i díky zahraniční spolupráci a dlouhodobým stážím na zahraničních pracovištích (University of York, UK, University of Minnesota, USA a Oilseed Crop Research Institute, CAAS Wuhan) a projektům GA ČR, TA ČR, NAZV a COST. Výsledky vzniklé v rámci řešených projektů jsou předávané na šlechtitelská pracoviště v podobě metodik a technologií.

Využití metod molekulární biologie ve šlechtitelských programech hospodářských zvířat

Aktivity vychází z úzké spolupráce s partnerskými firmami a výzkumnými ústavy a jsou podpořeny projekty NAZV a projekty smluvního výzkumu (Dominant Genetika, Agrovýzkum Rapotín, AnLab, VÚŽV). V rámci této oblasti s partnery spolupracujeme v oblasti vývoje metod pro genomickou selekci u drůbeže, hodnocení genetické struktury genových rezerv plemene Česká slepice zlatá kropenatá, v oblasti molekulární detekce infekčních onemocnění u laboratorních hlodavců a na vývoji postupů pro programy zdravotní kontroly laboratorních hlodavců dle doporučení FELASA a v neposlední řadě v oblasti studia genetického polymorfismu u skotu.

Vývoj molekulárních metod pro včasnou a precizní detekci patogenů

Problematika včasné, rychlé a přitom spolehlivé detekce patogenů je zcela zásadní pro další zásahy a opatření. Metody molekulární detekce skýtají značné výhody oproti standardním např. mikrobiologickým metodám, jsou však vázané na specializované laboratorní vybavení. Novým směrem je pak „polní“ molekulární detekce, kdy pracovníci katedry vyvíjejí postupy založené na principu izotermální amplifikace. Navíc jsou tyto metody použitelné i na mobilní platformě i v polních podmínkách a umožňují tak rychlý, ale přesný monitoring výskytu patogenů v prostředí. Toto výzkumné zaměření je podpořeno projekty COST a NAZV. Metoda LAMP byla využita i pro vývoj metod včasné detekce lidského koronaviru (SARS-CoV-2) a jeho mutací.

Projekty

Řešené projekty

FW10010461 „Moderní technologie ve šlechtění olejnin a luskovin - zavedení tvorby dihaploidů a molekulární identifikace donorů rezistence ve šlechtitelských programech olejnin a luskovin“

 • Poskytovatel: TA ČR, TREND
 • Doba řešení: 2024–2026
 • Řešitelská pracoviště: Selgen, a.s., JU České Budějovice, VÚRV, v.v.i., OSEVA VaV s.r.o.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je přenos biotechnologických a molekulárně biologických metod a postupů z laboratoří akademických pracovišť do praktického šlechtění, modifikace stávajících šlechtitelských programů řepky (případně dalších brukvovitých olejnin) a luskovin (hrachu, bobu a lupiny) o tyto moderní metody a zefektivnění procesu novošlechtění.

Inovace šlechtitelských programů bude spočívat v:

 1. Zavedení molekulárních technik pro rychlou a přesnou identifikaci nositelů genů rezistence vůči virovým a houbovým chorobám v programech rezistentního šlechtění hrachu;
 2. Zavedení molekulárních technik pro rychlou a přesnou identifikaci nositelů genů rezistence vůči antraknóze v programech rezistentního šlechtění bobu a lupiny;
 3. Zavedení molekulárních technik pro rychlou a přesnou identifikaci nositelů genů rezistence vůči nádorovitosti brukvovitých a fomovému černání stonku řepky v programech rezistentního šlechtění řepky;
 4. Zavedení technologie in vitro androgeneze do programů liniového šlechtění řepky.

QL24010202 „Zavedení a využití biotechnologických postupů k identifikaci, charakterizaci a tvorbě genotypů a uniformních výchozích materiálů pro tvorbu hybridních odrůd zelenin“

 • Poskytovatel: MZe, NAZV
 • Doba řešení: 2024–2028
 • Řešitelská pracoviště: JU České Budějovice, VÚRV, v.v.i., Moravoseed CZ a.s.

Cíle projektu:

Cílem projektu je reagovat na nové trendy ve šlechtění hybridních odrůd zelenin a do praktického šlechtění a šlechtitelského programu mrkve a červené řepy salátové:

 1. zavést moderní biotechnologické a genomické přístupy pro analýzu a popis genetických zdrojů, identifikaci nositelů sterilní cytoplazmy a udržovatelů sterility;
 2. na základě technik pro indukci tvorby haploidních rostlin in vitro a produkce dihaplodních linií urychlit tvorbu nových elitních šlechtitelských materiálů se specifickými parametry kvality;
 3. vytvořit nástroje pro včasnou a precizní molekulární detekci patogenů i v polních podmínkách.

QL24010185 „Komplexní technologie pěstování kmínu kořenného reagující na měnící se klimatické podmínky s důrazem na kvalitativní parametry produkce“

 • Poskytovatel: MZe, NAZV
 • Doba řešení: 2024–2028
 • Řešitelská pracoviště: Agritec Plant Research s.r.o., JU České Budějovice, MENDELU Brno, FYTO Králík s.r.o.

Cíle projektu:

Cílem projektu je komplexní výzkum kmínu:

 • inovovat a certifikovat metodiky pěstování pro všechny formy kmínu (dvouletý/ozimý/jednoletý) obsahující nová doporučení k zakládání porostů, výživě, hnojení a ochraně před škodlivými organismy
 • vypracovat ověřenou technologii pěstování všech forem kmínu uplatnitelnou v systémech se sníženou spotřebou syntetických pesticidů i v EZ
 • vyhodnotit význam kmínu pro nárůst funkční diverzity v osevních sledech
 • vyhodnotit přínos kmínu pro podporu opylovačů a přirozených nepřátel škůdců v dalších plodinách
 • vypracovat metodiku odlišování odrůd/genotypů kmínu pomocí molekulárních markerů
 • vyprodukovat šlechtitelské materiály biotech. Postupy
 • ověřit metody rychlého stanovení obsahu silice a jejího složení srovnatelné s referenčními metodami
 • vypracovat metodiku molekulární detekce patogenů.
Ukončené projekty
 • TA ČR - TP 01010019 COV-04 – Vývoj rychlého detekčního postupu nových mutací SARS COV 2 založeného na metodě LAMP, 2021.
 • INTER-COST LTC19014 – Detekce xantomonád způsobujících onemocnění rajčete pomocí metody loop-mediated isothermal amplification, 2019-2021.
 • MŠMT 8JCH1031 – Genomické přístupy ve šlechtění řepky: tvorba genotypů s vyšší odolností proti pukání šešulí, 2019-2020.
 • NAZV QK1910070 – Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám, 2019-2023.
 • NAZV QK1910356 – Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů, 2019-2023.
 • NAZV QK1910225 – Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely, 2019-2023.
 • NAZV QK1920412 – Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám, 2019-2021.
 • NAZV QK1810391 – Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi, 2018-2022.
 • NAZV QJ1610096 – Program zdravotní kontroly lentivirových infekcí malých přežvýkavců s využitím nových metod časné laboratorní diagnostiky a markerů geneticky podmíněné rezistence k infekci jako selekčního kritéria, 2016-2018.
 • NAZV QJ1510172 – Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky, 2015-2018.
 • TA ČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu, 2014-2017.
 • GA ČR P506/12/1320 – Změní orchideje náš pohled na celogenomové procesy? Komplexní studium hyporeduplikace, 2012-2015.
 • GA ČR 206/09/0843 – Procesy ovlivňující vznik a evoluční úspěšnost polyploidů: co umožňuje koexistenci různých cytotypů v populacích Gymnadenia conopsea?, 2009-2012.
 • NAZV QI111A075 – Využití biotechnologických metod, nových výchozích materiálů a efektivních postupů ve šlechtění ozimé řepky, 2011-2014.
 • NAZV QI92A247 – Charakterizace genetické struktury autochtonních populací jilmů pomocí DNA analýz, záchrana genofondu a reprodukce in vitro, 2009-2013.

Publikace

Publikace s IF

2023

 • Beran P., Stehlikova D., Cohen S. P., Rost M., Beranova K., Curn V. (2023): Utilization of a New Hundred-Genomes Pipeline to Design a Rapid Duplex LAMP Detection Assay for Xanthomonas euvesicatoria and X. vesicatoria in Tomato. Plant Disease, 107(6): 1822-1828.
 • Brutovská A. B., Vogalová P., Rost M., Sak B., Kváč M. (2023): Calicophoron daubneyi (Dinnik, 1962) (Digenea) in beef and dairy cattle in the Czech Republic: prevalence and drug efficacy. Folia Parasitologica, 70: 001.
 • Červeň J, Vrbovský V, Horáček J, Bartas M, Endlová L, Pečinka P, Čurn V. (2023): New Low Morphine Opium Poppy Genotype Obtained by TILLING Approach. Plants (Basel). 12(5):1077.
 • Čítek J., Samková, E., Brzáková M., Hanuš O., Večerek L., Hoštičková I., Jozová, E., Hasoňová L., Hálová K. (2023): CSN1S1 and LALBA Polymorphisms and Other Factors Influencing Yield, Composition, Somatic Cell Score, and Technological Properties of Cow's Milk. Animals, 13(13): 2079.
 • Dvořák M., Štoidl P., Rost M. (2023): Vertical spread of Hymenoscyphus fraxineus propagules. In: Jactel H, Orazio C, Robinet C, Douma JC, Santini A, Battisti A, Branco M, Seehausen L, Kenis M (Eds) Conceptual and technical innovations tobetter manage invasions of alien pests and pathogens in forests. NeoBiota 84: 231–246.
 • Ježek S., Horčička P., Jozová E., Čurn V. (2023): Comparison of the effect of additives during Gliding Arc plasma treatment on the germination of bunt spores and growth characteristics of wheat. Plant Protection Science, 59(3):256-263.
 • Jozová E., Rost M., Rychlá A., Stehlíková D., Pudhuvai B., Hejna O., Beran P., Čurn V., Klíma M. (2023): Microsatellite Markers: A Tool to Assess the Genetic Diversity of Yellow Mustard (Sinapis alba L.). Plants, 12(23):4026.
 • Tůmová L., Ježková J., Prediger J., Holubová N., Sak B., Konečný R., Květoňová D., Hlásková L., Rost M., McEvoy J., Xiao L., Santín M., Kváč M. (2023): Cryptosporidium mortiferum n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae), the species causing lethal cryptosporidiosis in Eurasian red squirrels (Sciurus vulgaris). Parasites Vectors 16: 235.

2022

 • Botella L, Jung MH., Rost M., Jung T. (2022): Natural Populations from the Phytophthora palustris Complex Show a High Diversity and Abundance of ssRNA and dsRNA Viruses. Journal of Fungi, 8(11): 1118.
 • Čítek J., Brzáková M., Bauer J., Tichý L., Sztankóová Z., Vostrý L., Steyn Y. (2022): Genome-Wide Association Study for Body Conformation Traits and Fitness in Czech Holsteins. Animals, 12: 3522.
 • Čitek J., Večerek L., Šlosarkova S., Fleischer P., Vostry L., Vostra-Vydrova H., Schroffelova D., Kučera J. (2022): Long-term pedigree analysis: An effective tool for managing congenital malformations in cattle. Czech Journal of Animal Science, 67: 385–393.
 • Čítek J., Brzáková M., Hanusová L., Hanuš O., Večerek L., Samková E., Jozová E., Hoštičková I., Trávníček J., Klojda M., Hasoňová L. (2022): Somatic cell score: genepolymorphisms and other effects in Holstein and Simmental cows. Animal Bioscience, 35: 13-21.
 • Tonka T., Stehlíková D., Walterová L., Curn V. (2022): Development of loop mediated isothermal amplification for rapid species detection of Armillaria ostoyae using assimilating probe. Journal of Forest Science, 68: 163-169.
 • Tonka T., Walterová L., Hejna O., Curn V. (2022): Molecular characterization of a ssRNA mycovirus isolated from the forest pathogenic fungus Armillaria ostoyae. Acta Virologica, 66(3): 290-294.
 • Tonka T., Walterová L., Čurn V. (2022): Development of RT-PCR for rapid detection of ssRNA ambi-like mycovirus in a root rot fungi (Armillaria spp.). Acta Virol. 66(3): 287-289.

2021

 • Beran P., Stehlikova D., Cohen S., Curn V. (2021): KEC: unique sequence search by K-mer exclusion. Bioinformatics, 37: 3349-3350.
 • Čítek J., Brzáková M., Hanusová L., Hanuš O., Večerek L., Samková E., Křížová Z., Hoštičková I., Kávová T., Straková K., Hasoňová L. (2021): Gene polymorphisms influencing on yield, composition and technological properties of milk from Czech Simmental and Holstein cows. Animal Bioscience, 34: 2-11.
 • Hýbl M, Mráz P, Šipoš J, Hoštičková I, Bohatá A, Čurn V, Kopec T. (2021): Polyphenols as Food Supplement Improved Food Consumption and Longevity of Honey Bees (Apis mellifera) Intoxicated by Pesticide Thiacloprid. Insects. 12(7):572.
 • Kundrátová K., Bartas M., Pečinka P., Hejna O., Rychlá A., Čurn V., Červeň J. (2021): Transcriptomic and Proteomic Analysis of Drought Stress Response in Opium Poppy Plants during the First Week of Germination. Plants, 10: 1878.
 • Mráz P, Hýbl M, Kopecký M, Bohatá A, Konopická J, Hoštičková I, Konvalina P, Šipoš J, Rost M, Čurn V. (2021): The Effect of Artificial Media and Temperature on the Growth and Development of the Honey Bee Brood Pathogen Ascosphaera apis. Biology (Basel). 10(5):431. Noyszewski A.K., et al. (2021): Riparian populations of minnesota reed canarygrass (Phalaris arundinacea) are most likely native, based on SNPs (DArTseqLD). Wetlands Ecology and Management, 29: 467-494.
 • Samková E., Čítek J., Brzákova M., Hanuš O., Večerek L., Jozová E., Hoštičková I., Trávníček P., Hasoňová L., Rost M., Hálová K., Špička J. (2021): Associations among Farm, Breed, Lactation Stage and Parity, Gene Polymorphisms and the Fatty Acid Profile of Milk from Holstein, Simmental and Their Crosses. Animals, 11(11):3284.
 • Vostry L., Vostra-Vydrova H., Citek J., Gorjanc G., Curik I. (2021): Association of inbreeding and regional ELA homozygosity with the prevalence of insect bite hypersensitivity in Old Kladruber horse. Animal Genetics, 52, 422-430.

2020

 • Čítek J., Brzáková M., Hanusová L., Hanuš O., Večerek, L., Samková E., Křížová Z., Hoštičková I., Kávová T., Straková K., Hasoňová L. (2020): Technological properties of cow’s milk: correlations with milk composition, effect of interactions of genes and other factors. Czech J. Anim. Sci., 65:13–22.
 • Hosnedlova B., Vernerova K., Kizek R., Bozzi R., Kadlec J., Curn V., Kouba F, Fernandez C., Machander V., Horna H. (2020): Associations Between IGF1, IGFBP2 and TGFß3 Genes Polymorphisms and Growth Performance of Broiler Chicken Lines. Animals 10: 800.
 • Pečenka J., Kocanová M., Baránek M., Gazdík F., Ragasová L., Peňázová E., Čechová J., Beran P., Eichmeier A. (2020): Species-specific PCR primers for the detection of poorly distinguishable Xanthomonas euvesicatoria. Crop Protection, 127: 104978.
 • Stehlíková D., Beran P., Stephen S.P., Čurn V. (2020): Development of Real-Time and Colorimetric Loop Mediated Isothermal Amplification Assay for Detection of Xanthomonas gardneri. Microorganisms, 8(9): 1301.
 • Stehlíková D., Luchi N., Aglietti C., Pepori A. L., Diez J. J., Santini A. (2020): Real-time loop-mediated isothermal amplification assay for rapid detection of Fusarium circinatum. BioTechniques, 69(1): 11-17.

2019

 • Hejna O., Havlickova L., He Z., Bancroft I., Curn V. (2019): Analysing the genetic architecture of clubroot resistance variation in Brassica napus by associative transcriptomics. Molecular Breeding, 39: 112.
 • Klíma M., Jozová E., Jelínková I., Kučera V., Shengwu Hu, Čurn V. (2019): Early in vitro selsction of winter oilseed rape (Brassica napus L.) plants with the fertility restorer gene for CMS Shaan 2A via non-destructive molecular analysis of microspore-derived embryos. Czech J. Genet. Plant Breed, 55(4):162-165.
 • Tonka T., Čurn V., Stehlíková D., Vejčík A., Barták P., Václavek P., Šimek B. (2019): The phylogenetic analysis of a novel genetic subtype of caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) in the Czech Republic. Acta Virologica, 63(2): 240-242.

2018

 • Bartak, P.; Simek, B.; Vaclavek, P.; Curn, V.; Plodkova, H.; Tonka, T.; Farkova, B.; Vernerova, K; Vejcik, A. (2018): Genetic characterisation of small ruminant lentiviruses in sheep and goats from the Czech Republic. Acta Veterinaria Brno 87: 19-26.
 • Holuša J., Lubojacký J., Čurn V., Tonka T., Lukášová K., Horák J., 2018. Combined effects of drought stress and Armillaria infection on tree mortality in Norway spruce plantations. Forest Ecology and Management, 427, 434-445.
 • Strejckova, M.; Bohata, A.; Olsan, P.; Havelka, Z.; Kriz, P.; Beran, P.; Bartos, P.; Curn, V.; Spatenka, P. (2018): Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering 8: 829-836.

2017

 • Chikkaputtaiah Ch., Debbarma J., Baruah I., Havlickova L., Boruah H.P.D., Čurn V., 2017: Molecular genetics and functional genomics of abiotic stress-responsive genes in oilseed rape (Brassica napus L.): a review of recent advances and future. Plant Biotechnology Reports, 11, 365-384.
 • Kávová T., Kubátová B., Čurn V., Anderson N. O. (2017): Genetic Variability of US and Czech Phalaris arundinacea L. Wild and Cultivated Populations. In: Forage, InTech, ISBN 978-953-51-5486-0.
 • Moravcova, V.; Moravcova, J.; Curn, V.; Balounova, Z.; Rajchard, J.; Havlickova, L. (2017): AFLP reveals low genetic diversity of the bryozoan Pectinatella magnifica (Leidy, 1851) in the Czech Republic. Journal of Biological Research-Thessaloniki 24: 12.

2016

 • Anderson N.O., Kávová T., Bastlová D., Čurn V., Kubátová B., Edwards K.R., Januš V., Květ J. (2016): Phenotypic and Genotypic Variation in Czech Forage, Ornamental and Wild Populations of Reed Canarygrass. Crop Science 56: 2421-2435.
 • Hřibová, E., Holušová, K., Trávníček, P., Petrovská, B., Ponert, J., Šimková, H., Kubátová, B., Jersáková, J., Čurn, V., Suda, J., Doležel, J., Vrána, J. (2016): The Enigma of progressively partial endoreplication: New insights provided by flow cytometry and next-generation sequencing. Genome Biology and Evolution 8: 1996–2005.
Metodiky, patenty, užitné vzory
 • Hejna O., Pichová M., Hoštičková I., Čurn V. (2023): Metodický postup selekce genotypů hořčice s vyšší odolností stresu suchem. Certifikovaná metodika, FZT JU České Budějovice. ISBN: 978-80-7694-039-0. [PDF]
 • Jozová E., Čurn V. (2023): Optimalizovaná metodika stanovení diverzity genetických zdrojů hořčic s využitím molekulární biologie. Certifikovaná metodika, FZT JU České Budějovice. ISBN: 978-80-7694-040-6. [PDF]
 • Hejna O., Pichová M., Čurn V. (2023): Metodický postup pro identifikaci genů účastnících se obranných drah aktivovaných při napadení P. brassicae. Certifikovaná metodika, FZT JU České Budějovice. ISBN: 978-80-7694-041-3. [PDF]
 • Beneš K., Beran P., Stehlíková D., Rost M., Čurn V. (2023): Metodika přípravy krmiva pro včely s přídavkem induktorů imunitní reakce. Certifikovaná metodika, FZT JU České Budějovice. ISBN: 978-80-7694-042-0. [PDF]
 • Jozová E., Čurn V. (2022). Metodika pro hodnocení genetické variability u brukvovitých zelenin. Certifikovaná metodika. FZT JU České Budějovice. ISBN: 978-80-7394-959-4. [PDF]
 • Čurn V., Hoštičková I., Jozová E., Hejna O., Vráblová M. (2022). Metodický postup aplikace metody SPR (rezonance povrchového plazmonu) pro detekci akumulace proteinů spojených se stresem suchem. Certifikovaná metodika. FZT JU České Budějovice. ISBN: 978-80-7394-973-0. [PDF]
 • Čurn V., Horáček J., Jozová E., Hejna O., Endlová L., Červeň J., Pečinka P. (2022): Metodický postup chemomutageneze, vedení generací po mutaci a identifikace rostlin nesoucích mutace v genech biosyntetické dráhy alkaloidů. . FZT JU v Českých Budějovicích, Certifikovaná metodika. ISBN: 978-80-7394-972-3. [PDF]
 • Jozová E., Zahradník V., Hoštičková I., Čurn V. (2022): Optimalizované postupy pro izolaci DNA z máku setého a makových produktů. FZT JU v Českých Budějovicích, Certifikovaná metodika. ISBN: 978-80-7394-960-0. [PDF]
 • Čurn V., Hoštičková I., Mráz P., Vočadlová K., Stehlíková D., Beneš ., Rost M. (2021): Metodický postup detekce exprese specifických genů významných pro detoxifikaci xenobiotických látek u včel. ZF JU v Českých Budějovicích, Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7394-894-8. [PDF]
 • Tonka T., Walterová L., Čurn V. (2021): Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s přenosy mykovirů václavek v poloprovozních podmínkách. ZF JU v Českých Budějovicích, Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7394-890-0. [PDF]
 • Tonka T., Walterová L., Hejna O., Čurn V. (2021): Metodika identifikace, determinace a přenosu mykovirů u hub rodu Armillaria. ZF JU v Českých Budějovicích, Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7394-891-7. [PDF]
 • Jozová E., Stará M., Horáček J., Ludvíková M., Čurn V. (2020): Metodika pro genotypizaci genetických zdrojů máku setého (Papaver somniferum L.) pomocí SSR a IRAP markerů. Uplatněná certifikovaná metodika (UKZUZ 199189/2020), ISBN: 978-80-7394-826-9. [PDF]
 • Barták P., Šoch M., Čurn V., Vejčík A., Tonka T., Vernerová K., Farková B., Šimek B., Václavek P., Plodková H. (2019): Metodika genotypizace ovcí a koz - detekce markerů geneticky podmíněné rezistence k SRLV. Certifikovaná metodika. ISBN: 978-80-7394-733-0. [PDF]
 • Čurn V., Tonka T., Křížová L., Jozová E. (2019): Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů u hub. Certifikovaná metodika. ISBN: 978-80-7394-781-1. [PDF]
 • Čítek J., Hanuš O., Večerek L., Samková E., Hanusová L., Křížová Z., Jelínková I., Kala R. (2018): Izolace bovinní genomové DNA z neinvazivně získaných biologických vzorků. Certifikovaná metodika. [PDF]
 • Čítek J., Večerek L., Hanusová L., Samková E., Hanuš O., Křížová Z., Kávová T., Jelínková I., Kala R. (2018): Genetické polymorfismy pro kvalitu kravského mléka. Certifikovaná metodika. [PDF]
 • Šoch M., Čurn V., Vejčík A., Tonka T., Vernerová K., Farková B., Šimek B., Václavek P., Plodková H., Barták P. (2017): Metodika odběru a zpracování vzorků, serologického a molekulárního stanovení lentivirového onemocnění ovcí a koz, ZF JU v Českých Budějovicích, Certifikovaná metodika, ISBN 978-80-7397-671-5 [PDF]
 • Klíma M., Havlíčková L., Přibylová M., Hilgert-Delgado A., Kučera V., Čurn V. (2016): Metodika časné detekce obnovitelů fertility pro CMS Ogu-INRA v mikrosporových embryích řepky olejky. VÚRV Praha-Ruzyně, Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7427-233-2. [PDF]
 • Čurn V., Havlíčková L., Jozová E., Jelínková I., Hejna O., Kučera V., Vyvadilová M., Klíma M. (2014): Využití molekulárních technik při selekci rodičovských komponent v programu šlechtění řepky (Brassica napus L.). Certifikovaná metodika. ISBN: 978-80-7394-504-6. [PDF]
 • Čítek J., Řehout V., Hanusová L, Míková A., Večerek L. (2010): Genetické markery pro kvalitu masa a mléka. Certifikovaná metodika. [PDF]
 • Čítek J., Řehout V., Hradecká E., Hanusová L., Večerek L. (2008): Postupy pro odhalování skrytých přenašečů geneticky podmíněných poruch zdraví. Certifikovaná metodika. [PDF]
 • Čížková Z., Rost M., Kollárová I., Čurn V., Zabudkin O., Maťha V. (2023): Mikroemulzní prekoncentrát s obsahem kladribinu a způsob jeho přípravy. Patent 309587.
 • Čurn V., Stehlíková D. (2022): Analytický roztok pro provedení metody LAMP k detekci mutací SARS-CoV-2. Užitný vzor 36524.
 • Čurn V., Stehlíková D. (2021): Mobilní sada pro odhalení virové nákazy. Užitný vzor 34900.
 • Bohatá A., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž P., Čurn V., Špatenka P. (2018): Způsob ošetření semen plazmatem a kmenem houby Trichoderma virens TVI-601-TACR. Patent 307159.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies