Katedra rostlinné výroby

Pro studenty

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2023/24

Bakalářské práce

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Uplatnění vermikompostu a odvozených produktů ve výživě porostů brambor (zadané)
 • Zhodnocení možností pěstování minoritních olejnin v ČR

doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Výnosové parametry řepky olejky (Brassica napus L.) ve vztahu
 • k hloubce uložení hnojiva (téma obsazené)
 • Sledování výnosových parametrů brambor určených pro výrobu škrobu (zadáno)

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Vliv obhospodařování na produkční schopnost travního porostu. (pokus na ŠP)
 • Vliv obhospodařování na druhovou skladbu a diverzitu travního porostu. (pokus na ŠP)
 • Vliv obhospodařování travního porostu na množství kořenové hmoty. (pokus na ŠP)
 • Porovnání stavby kořenového systému jetelovin z různých úrovní vodního režimu.
 • Vliv zatížení pastvin na půdní prostředí.
 • Senzorické vlastnosti konzervované píce z vybraných druhů jetelovin a bylin.
 • Obsah a chemické složení bílkovin jetelovin (rešerše databází).
 • Analýza krmivové základny ve vybraném zemědělském podniku.
 • Vliv výživného režimu na druhovou skladbu a produktivitu trvalých travních porostů.
 • Interakce vodního režimu, druhové skladby a produktivity travních porostů.
 • Interakce výživného režimu a druhové diverzity travních porostů.
 • Porovnání vlivu pastvy ovcí a koní na stav pastevního porostu (areál FZT).
 • Nové odrůdy hlavních a doplňkových jetelovin a jejich uplatnění v pícninářství (rešerše).
 • Nové odrůdy pícních trav a jejich pícninářské charakteristiky (rešerše).

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Monitoring stavu vertikálního zemědělství v ČR a ve světě
 • Monitoring stavu pěstování léčivých rostlin v ekologickém zemědělství v ČR a ve světě
 • Netradiční obiloviny a možnosti jejich pěstování v ČR

Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

 • Atraktivita odrůd vybrané plodiny pro opylovatele Sezónní dynamika infekce vybranými patogeny včel (RT-PCR)
 • Kvantifikace Nosema ceranae ve včelstvech pomocí RT-PCR
 • Kvantifikace detoxikačních enzymů u včel
 • Symbiotické organismy a jejich vliv na travní porosty

Ing. Petr Mráz, Ph.D.

 • Vliv vybraných rostlinných silic na původce bakteriálního onemocnění mor včelího plodu
 • Vliv vybraných rostlinných silic na původce houbového onemocnění zvápenatění včelího plodu
 • Vliv rostlinných silic a akaricidů na složení včelího mikrobiomu
 • Redukce populace roztoče Varroa destructor pomocí rostlinných silic in vivo/in vitro
 • Vliv ztekucování a zpracování medu na jeho kvalitativní vlastnosti
 • Srovnání účinnosti a pracnosti (časové náročnosti) různých metod (termické, mechanické, norské zimování, org. kyseliny…) kontroly roztoče Varroa destructor

Ing. Marian Hýbl, Ph.D.

 • Vliv rostlinných silic na larvy včely medonosné
 • Toxikologické testy na larvách včely medonosné in vitro
 • Environmentálně šetrné metody ochrany souší ve včelařství
 • Vliv potravní suplementace včelích matek na jejich reprodukční vlastnosti

Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Přenos virů brambor mšicemi
 • Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin
 • Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • Využití přirozených nepřátel k regulaci červců čeledi Coccidae (scales)
 • Entomopatogenní houby rodu Akanthomyces – biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin.
 • Mykoparazitické houby rodu Clonostachys – biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin.

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Kvalita zrna potravinářských obilovin v ČR v letech 2013-2023 (literární rešerše)
 • Vliv formy hnojení na výnosové prvky ozimé pšenice
 • Pšenice tvrdá – možnosti pěstování v ČR
 • Regenerativní zemědělství a jeho využití v ČR
 • Pěstování minoritních a speciálních obilnin v ČR (literární rešerše)

Ing. Adéla Stupková, Ph.D.

 • Regenerativní zemědělství a jeho vliv na biodiverzitu rostlin (rešerše)
 • Mezidruhová variabilita jako nástroj pro ochranu biodiverzity (rešerše)
 • Diverzita ptáků na sídlištích ve městě České Budějovice (rešerše)
 • Alternativní zdroje škrobu (rešerše)
Diplomová práce

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Využití produktů z loupání semen konopí setého pro přípravu trvanlivého pečiva (zadáno)
 • Výživa porostů brambor z pohledu cirkulární ekonomiky

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Vliv rutinu na růst pohanky seté – experimentální forma
 • Možnosti využití prosa při výrobě potravinářských produktů – experimentální forma
 • Possibilities of using buckwheat in the production of food products – experimental form
 • Potenciál perily křoviné pro využití v ochraně rostlin

Mgr. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Charakterizace rezistentních populací škůdců řepky na molekulární úrovni
 • Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového
 • Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin
 • Přenos virů brambor mšicemi

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Interakce pratotechnických postupů a množství kořenové hmoty travního porostu (pokus na ŠP)
 • Porovnání stavby kořenového systému jetelovin z různých úrovní vodního režimu.
 • Vliv zatížení pastvin na fyzikální vlastnosti půdy.
 • Senzorické vlastnosti konzervované píce z vybraných druhů jetelovin a bylin.
 • Vliv výživného režimu na druhové složení a produktivitu trvalých travních porostů.
 • Interakce vodního režimu, druhové diverzity a produktivity travních porostů.
 • Interakce výživného režimu a druhové diverzity travních porostů.

Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

 • Atraktivita odrůd vybrané plodiny pro opylovatele
 • Sezónní dynamika infekce vybranými patogeny včel
 • Kvantifikace Nosema ceranae ve včelstvech pomocí RT-PCR
 • Kvantifikace detoxikačních enzymů u včel
 • Symbiotické organismy a jejich vliv na travní porosty

Ing. Petr Mráz, Ph.D.

 • Vliv vybraných rostlinných silic na původce bakteriálního onemocnění mor včelího plodu
 • Vliv vybraných rostlinných silic na původce houbového onemocnění zvápenatění včelího plodu
 • Vliv rostlinných silic a akaricidů na složení včelího mikrobiomu
 • Redukce populace roztoče Varroa destructor pomocí rostlinných silic in vivo/in vitro
 • Vliv ztekucování a zpracování medu na jeho kvalitativní vlastnosti
 • Srovnání účinnosti a pracnosti (časové náročnosti) různých metod (termické, mechanické, norské zimování, org. kyseliny…) kontroly roztoče Varroa destructor

Ing. Marian Hýbl, Ph.D.

 • Vliv rostlinných silic na larvy včely medonosné
 • Toxikologické testy na larvách včely medonosné in vitro
 • Environmentálně šetrné metody ochrany souší ve včelařství
 • Vliv potravní suplementace včelích matek na jejich reprodukční vlastnosti

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • Vliv teploty na vývoj a virulenci entomopatogenní houby Isaria fumosorosea
 • Využití nematofágní houby Arthrobotrys oligospora v biologické ochraně rostlin proti háďátkům

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Kvalitativní parametry potravinářských odrůd ozimé pšenice v závislosti na hnojení N
 • Tvorba biomasy ozimé pšenice (měření LAI a Nmin. během vegetace)
 • Tvorba výnosu a kvalita nahých a pluchatých odrůd ovsa
 • The yield formation and quality of winter wheat

Ing. Adéla Stupková, Ph.D.

 • Příprava specifických bílkovinných koncentrátů z olejnatých semen
 • Stanovení antioxidační aktivity u netradičních okopanin pěstovaných v ČR
 • Stanovení antioxidační aktivity u vybraných odrůd sóji
 • Studium antioxidační aktivity u netradičních typů mouk a perspektiva jejich použití

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies