Katedra rostlinné výroby

Pro studenty

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2022/23

Bakalářské práce

Mgr. Ing. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Přenos virů brambor mšicemi
 • Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin
 • Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • Využití přirozených nepřátel k regulaci červců čeledi Coccidae (scales)
 • Entomopatogenní houby rodu Akanthomyces – biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin.
 • Mykoparazitické houby rodu Clonostachys – biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin.

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Vliv obhospodařování na produkční schopnost travního porostu. (pokus na ŠP)
 • Vliv pratotechnických postupů na druhovou skladbu a diverzitu travního porostu. (pokus na ŠP)
 • Aktuální metody hodnocení stravitelnosti a vlákninového spektra v objemné píci (rešerše zahraničních databází).
 • Aktuální metody hodnocení minerálních látek v objemné píci (rešerše zahraničních databází).
 • Vliv výživného režimu na biodiverzitu a produktivitu trvalých travních porostů (rešerše + vlastní sledování).
 • Nové odrůdy hlavních a doplňkových jetelovin a jejich uplatnění v pícninářství (rešerše).
 • Nové odrůdy pícních trav a jejich pícninářské charakteristiky (rešerše).
 • Vliv pastvy koní a zatížení pastviny na stav pastevního porostu.
 • Vliv pastvy ovcí a ekologických podmínek na druhovou pestrost a diverzitu pastevních porostů.
 • Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce.
 • Vliv hybridu a výsevku silážní kukuřice na pícninářské charakteristiky porostů.
 • Volba vhodného hybridu silážní kukuřice pro vyšší polohy. (zadáno)
 • Interakce zatížení pastviny, porostové skladby a fyzikálních vlastností půdy.
 • Typologická klasifikace a kategorizace travních porostů ve zvoleném území.
 • Hodnocení stavu a ošetřování trávníku na vybraných sportovních plochách.

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Vliv vybrané cizorodé látky na růst pohanky seté – experimentální forma
 • Monitoring stavu vertikálního zemědělství v ČR a ve světě
 • Monitoring stavu pěstování léčivých rostlin v ekologickém zemědělství v ČR a ve světě
 • Vliv vnějších faktorů na růst Coix lacryma-jobi

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Vliv huminových přípravků na tvorbu výnosu a celkový výnos zrna ozimé pšenice
 • Vliv formy hnojení N (pevná x kapalná) na výnosové prvky ozimé pšenice
 • Vliv stupňované dávky dusíku na výnos a kvalitu (sladovnickou) jarního ječmene
 • Pěstování minoritních a speciálních obilnin v ČR (literární rešerše)
 • Kvalita potravinářských obilnin (literární rešerše)

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Hodnocení vlivu skladování na kvalitu produktů z olejnin (komplexní literární přehled)
 • Rostlinná produkce v rámci Agriculture 4.0 (komplexní literární přehled)
 • Enzymová hydrolýza rostlinných bílkovin a vznik bioaktivních peptidů (literární přehled)

doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Postup zpracování vybraných výlisků olejnin pro vývoj bílkovinných produktů (literární rešerše + experiment menšího rozsahu)

Ing. Petr Mráz, Ph.D.

 • Ekotoxikologické testy na včely a včelí plod v průletových halách (pro několik studentů – možnost získání stipendia)
 • Kontrola roztoče Varroa destructor pomocí rostlinných silic in vivo (pro několik studentů)
 • Srovnání účinnosti a časové náročnosti různých metod (termické, mechanické, norské zimování, org. kyseliny…) kontroly roztoče Varroa destructor
 • Vliv rostlinných silic na larvy a dospělce včely medonosné
 • Produkce mateří kašičky u rozdílných kmenů včelstev v závislosti na hygienickém pudu
 • Úspěšnost chovu matek různými metodami

Ing. Marian Hýbl

 • Vliv foliární aplikace mikroelementů na ošetřený porost a včely a včelí produkty
 • Antimikrobiální aktivita fortifikovaných medů
 • Kontrola zavíječe voskového pomocí vybraných kmenů entomopatogenních hub/rostlinných silic
 • Porovnání různých metod získávání vitálních samiček roztoče Varroa destructor

Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

 • Vliv rostlinných silic a akaricidů na složení včelího mikrobiomu
 • Optimalizace metod molekulární biologie pro identifikaci vybraných druhů blanokřídlého hmyzu
 • Využití moderních technologií pro monitoring výskytu vybraných druhů blanokřídlého hmyzu v terénu

Ing. Adéla Stupková, Ph.D.

 • Perspektiva pěstování a využití topinamburu a jakonu v ČR (rešerše)
 • Hodnocení vlivu genotypů na obsah betalainů u vybraných planých a kulturních druhů brambor
 • Warm tea – kapalný produkt vermikompostování a perspektivy jeho využití při pěstování polních plodin (rešerše)
Diplomová práce

Mgr. Ing. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Charakterizace rezistentních populací škůdců řepky na molekulární úrovni 
 • Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového
 • Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin
 • Přenos fytopatogenních virů mšicemi
 • Pathogens of colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • Vliv teploty na vývoj a virulenci entomopatogenní houby Isaria fumosorosea
 • Využití nematofágní houby Arthrobotrys oligospora v biologické ochraně rostlin proti háďátkům
 • Vliv moření osiva pomocí mykoparazitických hub a BMK na růst a vývoj sazenic vybraných plodin v laboratorních a polních podmínkách
 • Kompatibilita entomopatogenních nebo mykoparazitických hub s patogeny způsobující houbová onemocnění rostlin, laboratorní studie

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Vliv obhospodařování na produkční schopnost travního porostu. (pokus na ŠP)
 • Vliv pratotechnických postupů na druhovou skladbu a diverzitu travního porostu. (pokus na ŠP)
 • Vliv pastvy koní a zatížení pastviny na botanickou skladbu pastevního porostu.
 • Vliv pastvy ovcí a zatížení pastviny na botanickou skladbu pastevního porostu.
 • Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce.
 • Hodnocení stavu a ošetřování trávníku na vybraných sportovních plochách.
 • Interakce zatížení pastviny, porostové skladby a fyzikálních vlastností půdy.
 • Typologická klasifikace a kategorizace travních porostů ve zvoleném území.
 • The influence of different grassland exploitation on botanical composition and species diversity. (long term experiment at FZT area; DW for Multifunctional Agriculture)

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Vliv teploty na obsah biologicky aktivních látek v pohance seté - experimentální forma
 • Obsah rostlinných barviv v rostlinách z rodu Fagopyrum – experimentální forma
 • Vliv extraktů z pohanky seté na morfologické a fyziologické parametry vybrané obiloviny – experimentální forma
 • Možnosti využití prosa při výrobě potravinářských produktů – experimentální forma
 • Obsah rostlinných barviv v laskavci při rozdílné organizaci porostu – experimentální forma
 • Studium vlivu perily křovité na růst jiných rostlin experimentální forma Studium odrůdové a druhové variability rostlin z rodu Fagopyrum v odolnosti vůči vybranému druhu stresu – experimentální forma
 • The effect of date and height of mowing on the yield of common millet

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Kvalitativní parametry potravinářských odrůd ozimé pšenice v závislosti na hnojení
 • Tvorba biomasy ozimé pšenice (měření LAI a Nmin. během vegetace)
 • Tvorba výnosu a kvalita nahých a pluchatých odrůd ovsa
 • The yield formation and quality of winter wheat
 • The yield formation of spring barley in depending on nitrogen fertilization

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Příprava a hodnocení pekařských výrobků s přídavkem alternativních mouk
 • Hodnocení vybraných komerčních koncentrátů a izolátů bílkovin uplatnitelných ve výživě člověka (experimentální forma)
 • Extrakce balastních látek z výliskové mouky vybrané olejniny !!(top výzkumné téma)!!
 • Evaluation of yield and tuber qualitative parameters in processing potato cultivars (experimental form)

doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Optimalizace procesu snížení obsahu polyfenolových látek ve výliscích slunečnice (literární přehled + experiment většího rozsahu)
 • Optimization of the process of polyphenol content reduction in sunflower oilseed cakes (literature review + large-scale experiment)

Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

 • Vliv rostlinných silic a akaricidů na složení včelího mikrobiomu
 • Optimalizace metod molekulární biologie pro identifikaci vybraných druhů blanokřídlého hmyzu
 • Využití moderních technologií pro monitoring výskytu vybraných druhů blanokřídlého hmyzu v terénu

Ing. Marian Hýbl

 • Vliv foliární aplikace mikroelementů na ošetřený porost a včely a včelí produkty
 • Antimikrobiální aktivita fortifikovaných medů
 • Kontrola zavíječe voskového pomocí vybraných kmenů entomopatogenních hub/rostlinných silic
 • Porovnání různých metod získávání vitálních samiček roztoče Varroa destructor

Ing. Petr Mráz, Ph.D.

 • Ekotoxikologické testy na včely a včelí plod v průletových halách (pro několik studentů – možnost získání stipendia)
 • Kontrola roztoče Varroa destructor pomocí rostlinných silic in vivo (pro několik studentů)
 • Srovnání účinnosti a časové náročnosti různých metod (termické, mechanické, norské zimování, org. kyseliny…) kontroly roztoče Varroa destructor
 • Vliv rostlinných silic na larvy a dospělce včely medonosné
 • Produkce mateří kašičky u rozdílných kmenů včelstev v závislosti na hygienickém pudu
 • Úspěšnost chovu matek různými metodami

Ing. Adéla Stupková, Ph.D.

 • Vliv klíčení na aktivitu inhibitoru trypsinu u vybraných odrůd sóji
 • Vliv klíčení na aktivitu inhibitoru trypsinu u vybraných odrůd hrachu

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies