• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Zahraniční mobility

Pojdťe s námi objevovat svět
Zahraniční mobility

Zahraniční mobilita je jedním ze základních ukazatelů mezinárodní spolupráce napříč univerzitami. Cílem našich nabízených mobilit je podporovat studenty a zaměstnance v osvojení si a prohloubení zkušeností, nových dovedností a znalostí. Nabízí možnost rozšířit si svou síť kontaktů, přispívá k osobnímu rozvoji a podporuje například následnou zaměstnatelnost. Samozřejmostí je zapojení do aktivnější práce s cizím jazykem, který je v dnešní době v osobním i profesním životě nezbytný.

Výjezdy studentů


Studenti bakalářských a magisterských stud. programů

ERASMUS+

Vyjet na mobilitu mohou studenti všech stupňů studia. Pro bakalářské a magisterské studenty je určen především program ERASMUS+ a mají dvě možnosti absolvování stáže.

Při té první vyjíždí na semestr na zahraniční smluvní univerzitu, kde absolvují předměty vhodné pro svůj studovaný obor. V případě volby odpovídajících předmětů ve vztahu k aktuálnímu studiu jim jsou předměty absolvované v zahraničí uznány jako splněné. Ke studiu semestru v zahraničí nastavují partnerské univerzity deadline – pro studium v zimním semestru je to zpravidla předcházející květen a pro studium v letním semestru pak předcházející listopad. Přihlášení probíhá přes zahraniční oddělení FZT JU (studentům jsou pravidelně zasílány informační e-maily).

Druhou možností je absolvování stáže v délce trvání minimálně 2 měsíců (možné využít k absolvování praxe, zpracování podkladů pro bakalářskou/diplomovou práci aj.). V případě pracovních stáží je nutné, aby si studenti našli vhodnou instituci v zahraničí, která poskytuje stáže (internship) v rámci programu ERASMUS+. Poté kontaktují Oddělení pro zahraniční vztahy FZT JU. Pro stáž v rámci programu ERASMUS+ jsou podmínky nastaveny dle pravidel přijímajícího pracoviště (nemusí se jednat o smluvní partnerskou instituci FZT JU, může to být i výzkumný ústav, farma apod.).

Výjezdy jsou možné pouze do partnerských zemí programu ERASMUS+.

Vhodné pracoviště pro odbornou stáž můžete zkusit najít na těchto odkazech:

Více informací o programu ERASMUS+

CEEPUS

Cílem programu je propojení vysokých škol členských zemí prostřednictvím projektů spolupráce označovaných jako sítě.

Fakulta zemědělská a technologická je zapojena do tří partnerských sítí programu CEEPUS:

Agriculture and Environment in the 21st Century – @groen

(CIII-HU-0003-17-2122 – doc. Konvalina)

Maďarsko, Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko

Cílem sítě Zemědělství a životní prostředí v 21. století – @groen je spolupráce v následujících hlavních oblastech: vysoce kvalitní zemědělská produkce (v chovu zvířat, pěstování rostlin, rybolovu a lesnictví) – bezpečnost a zabezpečení při výrobě a spotřebě, zelené a ekologické technologie, ochrana životního prostředí, hospodaření s přírodními zdroji, rozvoj venkova, multifunkční zemědělství, harmonizace technických a ekologických hledisek s cílem vybudovat zdravou a pohodlnou městskou a venkovskou krajinu, kontrolovaná biotechnologie, GMO, využití pokročilých informačních a komunikačních technologií.

Engineering as Communication Language in Europe

(CIII-PL-0701-10-2122 – doc. Bartoš)

Polsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Kosovo, Moldávie, Severní Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovisnko

Cílem sítě Inženýrství jako komunikační jazyk v Evropě je být schopen vytvářet interdisciplinární inženýrské týmy. Široké znalosti vyžadují silné zázemí v inženýrských technikách použitelných v celé řadě komplexních problémů. Naši inženýři by měli rozumět více než jedné disciplíně a být připraveni pracovat na spojení dvou nebo více technických a přírodovědných oborů.

Sustainable Development of the Bioeconomy – Management of Sustainable Agricultural Production

(CIII-PL-1606-01-2122 – doc. Bartoš)

Polsko, Bulharsko, Slovensko, Srbsko

Cílem sítě Udržitelný rozvoj biohospodářství – řízení udržitelné zemědělské výroby je využít zkušeností a znalostí partnerských institucí a výměnu informací mezi partnery.

Cílem je vybudovat vzdělávací a výzkumné vztahy, pomoc a podporu doktorandům při zpracování a dokončení jejich akademických disertačních prací. Diskuse, kurzy, laboratorní výzkum, konzultace budou hlavními nástroji lepší výměny know-how.

Délka pobytů

Krátkodobé v délce 1–2 měsíce za účelem přípravy závěrečné práce (bakalářské, diplomové). Nejkratší doba pobytu je 21 dní. V případě, že pobyt přesáhne 1 měsíc, musí trvat nejméně 16 dní z dalšího měsíce, aby vznikl nárok na stipendium.

Semestrální v délce 3–10 měsíců, nejkratší uznatelná doba je 2 měsíce a 16 dnů.

Odborné exkurze mohou být v délce 3–5 dnů.

Letní školy mohou být v délce 6–30 dnů.

Celkový počet výjezdů během bakalářského či magisterského studia nesmí překročit 10 stipendijních měsíců.

Stipendia

 •  12 000 Kč / měs.

Letní školy / odborné exkurze

 •  3–10 dnů – 5 000 Kč
 • 11-20 dnů – 9 000 Kč
 • 21 dnů – viz výše

Žádost o stipendium lze podat buďto v rámci již existující sítě nebo jako freemover CEEPUS na jakoukoli VŠ.

Další možnosti stipendií a pobytů

Mezi další možnosti výjezdů studentů FZT JU patří výzvy v rámci různých vnitřních výzev Jihočeské univerzity (mimořádná výzva na podporu internacionalizace), Mezinárodní kreditová mobilita KA107, Internacionalizace v rámci Institucionálního programu apod. Další nabídky přichází z Domu zahraniční spolupráce, resp. Akademické informační agentury,  ministerstev školství nebo zahraničí nebo z různých velvyslanectví a dalších institucí.

Uvedené možnosti jsou nahodilé a informace o nich jsou podávány prostřednictvím e-mailu, Facebooku nebo webových stránek Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Institucionální programy

Trvání: minimálně 30 dní 

Postup při využití IP

 • Student si vybere pracoviště (firma, výzkumný ústav nebo školu) v zahraničí. Pracoviště nemusí mít s naší fakultou uzavřenou žádnou smlouvu.
 • Před odjezdem vyplní training agreement a finanční dohodu.
 • Ze zahraničního oddělení dostane stipendium na pobyt podle sazeb:
  • 10 000 Kč/měs. – Slovensko
  • 15 000 Kč/měs. – Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedónie, Estosko, Lotyšsko a Litva
  • 20 000 Kč/měs. – ostatní země

+ možné mimořádné stipendium ze stipendijního fondu jako příspěvek na dopravu v případě vzdálené země

 • Po absolvování přiveze confirmation a sepíše závěrečnou zprávu.

Studenti doktorských stud. programů

Studenti doktorských studijních programů využívají k mobilitám především Institucionální program Jihočeské univerzity (IP). Taková stáž musí trvat minimálně 1 měsíc a vztahovat se k tématu řešené disertační práce. Student se hlásí přes zahraniční oddělení FZT JU na základě publikovaných výzev. Výjezd je možný do jakékoliv země světa. V případě IP stáží je nutné, aby si studenti našli ve spolupráci se školitelem vhodnou instituci v zahraničí, která je přijme. Poté kontaktují Oddělení pro zahraniční vztahy buď na základě publikované výzvy, nebo zájem nahlásí také průběžně.

Od roku 2022 mají studenti doktorských studijních programů vycestovat i na krátkodobý studijní pobyt nebo krátkodobou praktickou stáž v délce 5 až 30 dnů.

Studijní pobyt musí být realizován na smluvní univerzitě, na stáž může studenta přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., vyjma institucí spravujících  EU programy.

PhD studenti mají nárok na pobytové náklady ve výši:

 • 1.- 14. den mobility – 70 Euro /1 den
 • 15.-30. den mobilty – 50 Euro /1 den

Pobytové náklady je možné navíc udělit na 1 den před zahájením mobility a 1 den po ukončení mobility.

Studenti s omezenými příležitostmi mají nárok i na cestovní náklady a další finanční podporu.

ERASMUS+

Vyjet na mobilitu mohou studenti všech stupňů studia. a mají dvě možnosti absolvování stáže.

Při té první vyjíždí na semestr na zahraniční smluvní univerzitu, kde absolvují předměty vhodné pro svůj studovaný obor. V případě volby odpovídajících předmětů ve vztahu k aktuálnímu studiu jim jsou předměty absolvované v zahraničí uznány jako splněné. Ke studiu semestru v zahraničí nastavují partnerské univerzity deadline – pro studium v zimním semestru je to zpravidla předcházející květen a pro studium v letním semestru pak předcházející listopad. Přihlášení probíhá přes zahraniční oddělení FZT JU (studentům jsou pravidelně zasílány informační e-maily).

Druhou možností je absolvování stáže v délce trvání minimálně 2 měsíců (možné využít k absolvování praxe, zpracování podkladů pro dizertační práci aj.). V případě pracovních stáží je nutné, aby si studenti našli vhodnou instituci v zahraničí, která poskytuje stáže (internship) v rámci programu ERASMUS+. Poté kontaktují Oddělení pro zahraniční vztahy FZT JU. Pro stáž v rámci programu ERASMUS+ jsou podmínky nastaveny dle pravidel přijímajícího pracoviště (nemusí se jednat o smluvní partnerskou instituci FZT JU, může to být i výzkumný ústav, farma apod.).

Výjezdy jsou možné pouze do partnerských zemí programu ERASMUS+.

Vhodné pracoviště pro odbornou stáž můžete zkusit najít na těchto odkazech:

Více informací o programu ERASMUS+

CEEPUS

Cílem programu je propojení vysokých škol členských zemí prostřednictvím projektů spolupráce označovaných jako sítě.

Fakulta zemědělská a technologická je zapojena do tří partnerských sítí programu CEEPUS:

Agriculture and Environment in the 21st Century – @groen

(CIII-HU-0003-17-2122 – doc. Konvalina)

Maďarsko, Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko

Cílem sítě Zemědělství a životní prostředí v 21. století – @groen je spolupráce v následujících hlavních oblastech: vysoce kvalitní zemědělská produkce (v chovu zvířat, pěstování rostlin, rybolovu a lesnictví) – bezpečnost a zabezpečení při výrobě a spotřebě, zelené a ekologické technologie, ochrana životního prostředí, hospodaření s přírodními zdroji, rozvoj venkova, multifunkční zemědělství, harmonizace technických a ekologických hledisek s cílem vybudovat zdravou a pohodlnou městskou a venkovskou krajinu, kontrolovaná biotechnologie, GMO, využití pokročilých informačních a komunikačních technologií.

Engineering as Communication Language in Europe

(CIII-PL-0701-10-2122 – doc. Bartoš)

Polsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Kosovo, Moldávie, Severní Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovisnko

Cílem sítě Inženýrství jako komunikační jazyk v Evropě je být schopen vytvářet interdisciplinární inženýrské týmy. Široké znalosti vyžadují silné zázemí v inženýrských technikách použitelných v celé řadě komplexních problémů. Naši inženýři by měli rozumět více než jedné disciplíně a být připraveni pracovat na spojení dvou nebo více technických a přírodovědných oborů.

Sustainable Development of the Bioeconomy – Management of Sustainable Agricultural Production

(CIII-PL-1606-01-2122 – doc. Bartoš)

Polsko, Bulharsko, Slovensko, Srbsko

Cílem sítě Udržitelný rozvoj biohospodářství – řízení udržitelné zemědělské výroby je využít zkušeností a znalostí partnerských institucí a výměnu informací mezi partnery.

Cílem je vybudovat vzdělávací a výzkumné vztahy, pomoc a podporu doktorandům při zpracování a dokončení jejich akademických disertačních prací. Diskuse, kurzy, laboratorní výzkum, konzultace budou hlavními nástroji lepší výměny know-how.

Délka pobytů

Krátkodobé v délce 1–2 měsíce za účelem přípravy závěrečné práce (dizertační). Nejkratší doba pobytu je 21 dní. V případě, že pobyt přesáhne 1 měsíc, musí trvat nejméně 16 dní z dalšího měsíce, aby vznikl nárok na stipendium.

Semestrální v délce 3–10 měsíců, nejkratší uznatelná doba je 2 měsíce a 16 dnů.

Odborné exkurze mohou být v délce 3–5 dnů.

Letní školy mohou být v délce 6–30 dnů.

Počet výjezdů u studentů doktorského studia není omezen.

Stipendia

 •  13 000 Kč / měs.

Letní školy / odborné exkurze

 •  3–10 dnů – 5 000 Kč
 • 11-20 dnů – 9 000 Kč
 • 21 dnů – viz výše

Žádost o stipendium lze podat buďto v rámci již existující sítě nebo jako freemover CEEPUS na jakoukoli VŠ.

Další možnosti stipendií a pobytů

Mezi další možnosti výjezdů studentů FZT JU patří výzvy v rámci různých vnitřních výzev Jihočeské univerzity (mimořádná výzva na podporu internacionalizace), Mezinárodní kreditová mobilita KA107, Internacionalizace v rámci Institucionálního programu apod. Další nabídky přichází z Domu zahraniční spolupráce, resp. Akademické informační agentury,  ministerstev školství nebo zahraničí nebo z různých velvyslanectví a dalších institucí.

Uvedené možnosti jsou nahodilé a informace o nich jsou podávány prostřednictvím e-mailu, Facebooku nebo webových stránek Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Institucionální programy

Trvání: minimálně 30 dní 

Postup při využití IP

 • Student si vybere pracoviště (firma, výzkumný ústav nebo školu) v zahraničí. Pracoviště nemusí mít s naší fakultou uzavřenou žádnou smlouvu.
 • Před odjezdem vyplní training agreement a finanční dohodu.
 • Ze zahraničního oddělení dostane stipendium na pobyt podle sazeb:
  • 10 000 Kč/měs. – Slovensko
  • 15 000 Kč/měs. – Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedónie, Estosko, Lotyšsko a Litva
  • 20 000 Kč/měs. – ostatní země

+ možné mimořádné stipendium ze stipendijního fondu jako příspěvek na dopravu v případě vzdálené země

 • Po absolvování přiveze confirmation a sepíše závěrečnou zprávu.

Výjezdy zaměstnanců

ERASMUS+

Výjezdy zaměstnanců jsou realizovány prostřednictvím programu ERASMUS+, na který se může přihlásit každý akademický i neakademický pracovník. Akademičtí pracovníci vyjíždějí na výukové mobility nebo školení. Pro neakademické pracovníky jsou k dispozici pouze školení. Na mobilitu je nutné se nejprve na základě publikované výzvy zahraničním oddělením FZT JU přihlásit. Následně proběhne výběrové řízení a vybraní uchazeči mobilitu zrealizují.

Výukové mobility jsou možné pouze na smluvní partnerské univerzity FZT JU. Školení je pak možné i do jiné organizace (účast na staff week, školení v laboratoři apod.).

Přičemž výjezdy jsou zpravidla týdenní (dle dostupných finančních prostředků) – 2 dny cesta + 2–3 dny pracovní aktivita (výuka/školení). Pro týdenní výukový pobyt je také nastaven minimální počet 8 odučených hodin na partnerské instituci.

Více informací k programu ERASMUS+

CEEPUS

Fakulta zemědělská a technologická je zapojena do tří partnerských sítí programu CEEPUS:

 • Agriculture and Environment in the 21st Century – @groen
 • Engineering as Communication Language in Europe
 • Sustainable Development of the Bioeconomy – Management of Sustainable Agricultural Production

V rámci CEEPUSu jsou realizovány výjezdy akademických pracovníků do partnerských zemí sítě a programu – zpravidla se jedná o země střední a východní Evropy. Minimální délka mobility je týden, kdy je stanovena povinnost vyučovat na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní. V případě zájmu kontaktujte oddělení zahraničních vztahů FZT JU.

Podrobné informace

Ostatní programy

Mezi další možnosti výjezdů pracovníků FZT JU patří publikované výzvy v rámci různých vnitřních výzev Jihočeské univerzity (mimořádná výzva na podporu internacionalizace), Mezinárodní kreditová mobilita KA107, Internacionalizace v rámci Institucionálního programu a další. Uvedené možnosti jsou nahodilé a zaměstnanci jsou o nich informování prostřednictvím e-mailu nebo informací na webu Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Taktéž v programu Domu zahraniční spolupráce jsou publikovány různé nabídky stáží a mobilit v rámci mezinárodních bilaterálních smluv. Pro získání informací je nutné sledovat webové stránky Domu zahraniční spolupráce resp. Akademické informační agentury.

Uvedené možnosti jsou nahodilé a informace o nich jsou podávány prostřednictvím e-mailu, Facebooku nebo webových stránek Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přihláška na zahraniční mobilitu

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies