Katedra aplikované chemie

O katedře

Vzhledem ke svému začlenění do struktury Fakulty zemědělské a technologické se na katedře, již od svého vzniku, orientujeme na problematiku spojenou s chemií životního prostředí a chemií krmiv – především siláží. Dalším významným tématem, souvisejícím se zemědělskou produkcí, je otázka obsahu zdravotně významných látek v potravinových surovinách a vybraných potravinách. Mezi hlavní směry výzkumné činnosti patří:

 • chemie potravinových surovin (rozkladné procesy v surovinách či potravinách s vyšším obsahem bílkovin, tvorba biogenních aminů),
 • výzkum organosirných sekundárních metabolitů,
 • tvorba zdravotně významných polyfenolů v ovoci, zelenině, nápojích a zemědělských produktech a změny jejich obsahu při skladování,
 • stopová prvková analýza, migrace a kumulace těžkých kovů v životním prostředí.

Na katedře garantujeme některé studijní obory a zajišťujeme výuku předmětů nejen na Fakultě zemědělské a technologické, ale i na dalších fakultách Jihočeské univerzity.

Jak vypadá studium na Katedře aplikované chemie

Katedra aplikované chemie má celouniverzitní výukové působení. Kromě Fakulty zemědělské a technologické vyučujeme i pro Pedagogickou, Zdravotně sociální a Přírodovědeckou fakultu. Na všech těchto fakultách poskytujeme přírodovědný základ v profilových oborech jednotlivých fakult. Na Pedagogické fakultě garantujeme dva profilové obory – Chemie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství chemie pro 2.stupeň základních škol.

V rámci nejvyšších forem studia garantujeme doktorský studijní program Zemědělská chemie a biotechnologie, který bezprostředně souvisí s výzkumným zaměřením vědeckého týmu, tedy se studiem zdravotně významných látek v potravinových surovinách a s chemií životního prostředí.

 • Cílem tohoto programu je poskytnout ucelené vzdělání, které se soustřeďuje zejména na oblasti zemědělské chemie, zemědělských biotechnologií, molekulární biologie a kvality zemědělských produktů.
 • Důraz klademe na další rozvoj a odbornou průpravu v oblasti kritického uvažování, schopnosti samostatně a komplexně analyzovat odborné informace, navrhnout a realizovat experimentální a teoretické práce, jakož i získané výsledky adekvátně vyhodnotit a publikovat.
 • Velkou pozornost pak věnujeme i praktickému ovládání nejrůznější moderní instrumentální a laboratorní techniky s cílem vybavit absolventy praktickými dovednostmi pro nalezení plnohodnotného uplatnění ve výzkumu i praxi.

Studenti, jejichž studijní program je přírodovědné povahy (FZT, PřF, částečně ZSF) absolvují na katedře Aplikované chemie základní chemické předměty v šíři a hloubce, které jsou nezbytné pro jejich další studium. Zpravidla se jedná o Obecnou a anorganickou chemii, Organickou chemii, Analytickou chemii a Biochemii.

Studenti PF pak absolvují celé spektrum chemických předmětů, sestavené dle mezinárodních standardů. Naše katedra má v této souvislosti začleněno do své struktury i pracoviště didaktiky chemie.

Na katedře zároveň působí akademické indie game studio Antonicus (www.antonicus.cz). Pedagogické vlohy zde rozvinou studenti učitelství. Realizovat se však mohu posluchači ze všech fakult. Pokud jste výtvarně (např. fotografujete) či literárně činní, můžete s námi tvořit vzdělávací adventury. Katedra má i školitele pro doktorský studijní program Didaktika chemie.

Pro koho je studium to pravé

Pro studium přírodovědného základu na ZF, PřF resp. ZSF je absolvování příslušných chemických předmětů povinné. V případě studia oborové chemie vyučované pro PF si uchazeč musí položit otázku, zda má hlubší zájem o přírodní vědy a předpoklady pro didaktickou práci s mládeží.

V případě doktorského studijního programu by si měl budoucí student kladně zodpovědět:

 • Je můj zájem o studijní obor skutečný a vážně myšlený a jsem ochoten věnovat postgraduálnímu studiu čtyři roky svého života?
 • Disponuji přiměřenou znalostí anglického jazyka?
 • Skutečně mě láká dráha vědeckého pracovníka či vysokoškolského učitele? Mám představu o svém profesním uplatnění po zdárném zakončení studia?
 • Jsem schopen publikovat výsledky své práce, komunikovat s redakcemi odborných časopisů a zastávat jinou odbornou činnost spjatou s oborem?
Praxe a uplatnění absolventů

V rámci doktorského studijního programu požadujeme po doktorandech účast na odborných stážích na tuzemských a zahraničních pracovištích zaměřených na problematiku oboru. V případě studia učitelského oboru je odborná praxe nedílnou součástí studia.

Uplatnění absolventů je vždy otázkou volby profilového oboru studenta.

V případě učitelského oboru je uplatnění zřejmé, v současné době je celostátně významně posilována prestiž a ohodnocení učitelů. V oboru chemie je učitelů dlouhodobě nedostatek, což výrazně zvyšuje šance absolventů na uplatnění.

Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Výzkumné aktivity katedry byly stručně shrnuty již v úvodu. Obecně však vycházejí hlavně z přírodovědných disciplín vyučovaných na Zemědělské fakultě:

 • V oblasti chemie potravin jsme zaměřeni především na rozkladné procesy v surovinách či potravinách s vyšším obsahem bílkovin (např. maso, sýry). Mezi indikátory rozkladu těchto materiálů patří biogenní aminy. Současně se zabýváme polyaminy jako biologicky účinnými složkami potravin. Tyto látky stanovujeme metodou moderní varianty vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UPLC), resp. kapilární zónové elektroforézy (CZE).
 • Další významnou oblastí výzkumu jsou organosirné sekundární metabolity. Tyto mimořádně zajímavé sloučeniny se vyskytují zejména v česnekovitých a brukvovitých rostlinách, mnoha léčivých rostlinách, jakož i některých houbách. Studujeme jejich strukturu, tvorbu během technologického i kulinárního zpracování i jejich senzorické a biologické vlastnosti.
 • Rostlinné polyfenoly jsou sloučeniny, které mají díky své unikátní struktuře velmi výrazné antioxidační účinky a chrání citlivé sloučeniny před oxidačním poškozením. Polyfenoly dokážou také omezit probíhající zánětlivé reakce a působí proti projevům virových onemocnění. Potrava bohatá na tyto přírodní látky přispívá výrazně k prevenci vážných onemocnění srdce a cév (ateroskleróza, srdeční infarkt, mozková mrtvice). Věnujeme se stanovení obsahu těchto zdravotně významných látek v ovoci, zelenině, nápojích a zemědělských produktech. Studujeme jejich chování při zpracování a dlouhodobém skladování potravin. Hledáme výrobky a postupy, které zaručí zachování obsahu těchto cenných látek.
 • Příbuzným tématem z hlediska významu pro lidské zdraví je studium vysocenenasycených mastných kyselin (např. dokosahexaenová, eikosapentaenová), které se vyskytují nejen v tuku mořských ryb, ale též ve sladkovodních rybách ve zvýšeném množství. Působí příznivě na omezení výskytu kardiovaskulárních chorob. Stanovujeme je pomocí plynové chromatografie.
 • V neposlední řadě se zabýváme stopovou prvkovou analýzou, zejména stanovením vybraných esenciálních (Se, Zn) a rizikových (Cd, Pb, As) prvků pomocí atomové absorpční spektrometrie (AAS) s plamenovou i elektrotermickou atomizací. Při studiu migrace těžkých kovů v ekosystémech se v současnosti zaměřujeme především na povrchové vody a sedimenty vodních nádrží. Dlouhodobě se rovněž zabýváme výzkumem kumulace těžkých kovů v plodnicích volně rostoucích hub.

Co se týče zahraniční spolupráce, tak na katedře máme vzhledem k výzkumným projektům (COST a další) rozsáhlé kontakty na evropská i mimoevropská pracoviště, kde studenti absolvují stáže v souvislosti se zpracovávaným výzkumným tématem.

Sekretariát

 • Edita Hornátová

 • +420 389 032 715

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon ZO, místnost 311

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies