Katedra krajinného managementu

O katedře

Na katedře pokrýváme rozsáhlou problematiku, která se především týká přiměřeného využívání, řízení a rozvoje zemědělsky využívané krajiny se zohledněním ochrany půdy, vody, bioty a fauny. Jednotlivá oddělení katedry se zabývají problematikou udržitelného rozvoje venkovského prostoru s orientací jak na ekonomickou část a marketing, tak i na problematiku výzkumu tvorby odtoku a jakosti vody v zemědělsko-lesních povodích, která úzce souvisí s využíváním půdy a je součástí projektování a realizace pozemkových úprav.

Studenti se prvně v bakalářském stupni studia učí zejména o základních všeobecných znalostech z oboru vodního hospodářství, práce s geografickými informačními systémy, meteorologie, ekonomie apod. V magisterském stupni studia se poté seznámí především s principy projektování pozemkových úprav a jednotlivých společných zařízení jako jsou vodohospodářské stavby, projekty územních systémů ekologické stability, protierozních opatření nebo polních cest. Zároveň se zaměřují i na základy zpracování územních plánů.

Jak vypadá studium na Katedře krajinného managementu

Zajišťujeme aktuálně nově akreditované profesní bakalářské obory Pozemkové úpravy a převody nemovitostí a Agropodnikání (v prezenční i kombinované formě) a navazující magisterský obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí.

  • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí cílí na přípravu studentů nejen k vedení projektů pozemkových úprav ale i k vykonávání řady činností úzce související s projektováním pozemkových úprav, jako je vykonávání základních geodetických činností, projektování územních systémů ekologické stability, projektování protierozních a drobných protipovodňových opatření, oceňování a správa majetku, územní plánování nebo ochrana životního prostředí,
  • Agropodnikání poskytuje studentům vzdělání a osvojení si znalostí a dovedností v oblasti komplexity zemědělského podnikání což v sobě zahrnuje zemědělskou prvovýrobu, podnikání v tomto sektoru, zpracování zemědělských surovin, obchod se zemědělskými komoditami a obchodu spojeného se zemědělskou technikou. Zároveň studium připravuje zemědělské podnikatele znalé produkčních a zpracovatelských procesů v zemědělství a navazujících odvětvích – chov hospodářských zvířat, pěstování rostlin aj.

V rámci Katedry krajinného managementu jsou aktuálně vymezeny dvě samostatné sekce, kdy jedna je zaměřena na problematiku pozemkových úprav, krajinářství, stavební činnost a vodní hospodářství. Stěžejními předměty této sekce jsou především série předmětů Pozemkové úpravy I a II, Projektování pozemkových úprav a Přípravné práce pro pozemkové úpravy a poté celá skupina předmětů zaměřená na stavební činnost a geodézii (např. Geodézie I a II, Dopravní stavby, Základy pozemních a inženýrských staveb apod.) nebo vodní hospodářství (Revitalizace krajiny, Úpravy toků, Ochrana a využití vodních zdrojů, Hydrologie apod.) Druhá sekce je zaměřena na ekonomiku, marketing a management.

Zároveň se studenti mohou během studia seznámit s několika specifickými obory, technologiemi a aktivitami – zapojit se do práce s UAV technologií, a to především při vyhledávání srnčat, naučit se zpracovávat kartografické výstupy, zapojit do specifických aktivit v rámci školního minipivovaru či do vědeckovýzkumných aktivit prostřednictvím aktuálně řešeného studentského grantu GAJU, případně si studenti mohou podat žádost o vlastní projekt v rámci Grantové agentury Jihočeské univerzity.

Pro studenty oboru Agropodnikání je pak možnost účastnit se činností Studentského centra Agropodnikání.

Pro koho je studium to pravé

Prostor zde najde každý člověk, který má zájem na tom, aby byla naše krajina plně funkční, a to jak z hlediska trvale udržitelného rozvoje krajiny, tak i z hlediska zemědělské výroby. Plné uplatnění najdou budoucí podnikatelé v oblasti pozemkových úprav tak i v řízení a provozování realitních kanceláří.

Absolvent má vytvořeny předpoklady získat zajímavé autorizace tzv. „kulatá razítka

Naše heslo je: Pole, louka, les – nakup, prodej, změř.

Agropodnikánikatelé mají znalosti ekonomie i zemědělství a to je záruka vysoké ceny na trhu práce.

Program Agropodnikání – dříve Provozní ekonom má nejdelší tradici na naší fakultě. Jsme tradiční a zároveň moderní.

Praxe a uplatnění absolventů

Praxe je v rámci studia povinná. V obou našich nově akreditovaných profesních bakalářských oborech zajišťovaných katedrou, tj. Pozemkové úpravy a převody nemovitostí a Agropodnikání, jsou praxe nedílnou součástí studijního plánu, a to v délce minimálně 12 týdnů. Zároveň i v navazujícím magisterském oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí je zařazena 4 týdny dlouhá letní praxe.

Studenti zároveň velmi často v posledním ročníku navazujícího magisterského studia vykonávají další odborné stáže a praxe dle svého uvážení nad rámec svých studijních povinností. Studenti dostávají možnost vykonávat praxe ve spolupracujících organizacích. Jedná se zejména o pracoviště Státního pozemkového úřadu, Katastrálních úřadů, Státního zemědělského intervenčního fondu nebo projekční firmy jako např. GEOPOZEM s.r.o.

Bakalářské studium připraví absolventy k uplatnění v řízení řešitelských projekčních týmů, k zastávání funkcí pověřených pracovníků na vyhodnocování a zpracování projektů, zakázek, studií apod. Vychází se především z možností uplatnění absolventů na úseku státní sféry (katastrální či pozemkové úřady, referáty životního prostředí, stavební úřady a odbory územního plánování, správy NP a CHKO, orgány ochrany vod, orgány lesní správy, správa majetku či nemovitostí apod.) i podnikatelské sféry (projekční kanceláře pozemkových úprav či ÚSES, geodetické kanceláře, realitní kanceláře, správa majetku, kanceláře urbanistické projekce, průzkumy a rozbory půd a rebonitace půd, pracoviště GIS, poradenství a zprostředkovatelské služby).

Magisterský stupeň studia zase absolventy připraví na zařazení do pracovních skupin projekčních kanceláří pozemkových úprav, územních plánů, územních systémů ekologické stability, vodohospodářských a protierozních opatření případně dopravních a dalších pozemních staveb. Absolventi budou rovněž vhodnými kandidáty pro státní správu a místní samosprávy a pro realitní kanceláře.

Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Výzkumná činnost katedry je dlouhodobě zaměřená na problematiku pozemkových úprav, krajinného a městského prostředí a vodního hospodářství. V současné době je na katedře v řešení projekt Technologické agentury zaměřený na roli městské zeleně a také studentský projekt Grantové agentury Jihočeské univerzity zaměřený na vodní režim krajiny a využití bezpilotních technologií. Zkušenosti z výzkumných aktivit jsou průběžně předávány do praxe zemědělským subjektům i např. pracovištím krajského úřadu.

 V rámci zahraniční spolupráce jsou pak na naší katedře navázána aktivní partnerství především s pracovištěm katedry pozemkových úprav Fakulty zahradnictva a krajinného inženierstva Slovenské polnohospodárské univerzity v Nitře. Dalšími partnerskými pracovišti katedry je Technische Universität München, Universität für Bodenkultur Wien, University of Barcelona, Univerzita Split, Technická univerzita ve Zvoleně nebo Univerzita Warmińsko-Mazurska v Olštýně.

Sekretariát

  • Květoslava Ondoková

  • +420 387 772 772

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Pavilon ZJ, místnost 103

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies