Informace pro prváky
Kreditní systém studia

Od akademického roku 1999/2000 byl na celé Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zaveden kreditní systém studia ve všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Kreditní systém studia na JU byl připraven tak, aby byl v souladu se zásadami evropského kreditního systému ECTS a umožňoval bezproblémovou mobilitu studentů. Studijní a zkušební řád JU je plně v souladu s tímto systémem a všechny další dokumenty upravující studium na JU musí plně respektovat jeho dikci. V zájmu kompatibility našeho kreditního systému a ECTS byly převzaty některé normy:

Jeden kredit odpovídá průměrné celkové studijní zátěži v rozsahu 25 až 30 hodin práce studenta zahrnující jak účast na organizované výuce, tak samostudium a další činnosti studenta, jímž je podmíněno splnění požadavků předmětu. V kreditním systému si student může do určité míry určovat sám, jaké předměty bude studovat a volit si i své tempo studia. To je ovšem limitováno některými omezeními:

  • student musí získat minimálně 20 kreditů za první semestr studia,
  • student musí získat minimálně 40 kreditů za první rok studia,
  • student musí získat minimálně 80 kreditů za každé čtyři po sobě jdoucí semestry,
  • student nesmí překročit maximální dobu studia (3+2 roky u bakalářského studia, 2+2 u navazujícího magisterského studia).

Standardní tempo studia je 60 kreditů za akademický rok (30 kreditu za semestr). K úspěšnému ukončení studia je nutné získat počet kreditů, který je roven šedesátinásobku standardní doby studia (v bakalářských studijních oborech 180 kreditů, v navazujících magisterských 120 kreditů). Podrobnosti stanoví studijní a zkušební řád JU. Klasifikační stupnice pro hodnocení zkoušek je šestistupňová s tím, že pět stupňů je určeno pro zkoušku úspěšnou a jeden stupeň pro zkoušku neúspěšnou.

Hodnocení studia: Student získává kredity absolvováním předmětu s klasifikací alespoň „dobře“ (3). Za daný předmět lze v průběhu jednoho studia získat kredity pouze jednou. Toto neplatí pro předměty, které mají v IS/STAG povolen opakovaný zápis (např. sporty).

Studijní a zkušební řád JU zavádí pětistupňovou klasifikační stupnici pro úspěšně vykonanou zkoušku, a to stupně „výborně“ (1), „výborně minus“ (1-), „velmi dobře“ (2), „velmi dobře minus“ (2-) a „dobře“ (3). Nevyhovující výkon se hodnotí stupněm „nevyhověl“ (4). Pro potřeby statistického hodnocení se používá hodnot „1“, „1,50“, „2“, „2,50“, „3“ a „4“.

Student může zkoušku z daného zapsaného předmětu opakovat nejvýše dvakrát (první, resp. druhá opravná zkouška).

Je-li předmět zakončen zkouškou, stačí pro jeho absolvování a získání kreditů známka „dobře“.

Obsah studia příslušného studijního programu je vymezen studijním plánem. Předměty zařazení do studijního plánu mohou mít statut předmětů:

  • povinných – tyto předměty musí student absolvovat;
  • povinně volitelných – student musí získat stanovený minimální počet kreditů z jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů (touto volbou se student profiluje);
  • volitelných – ostatní předměty, které může student absolvovat na JU.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies