Agroekologie a aplikovaná ekologie

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0888D030001

Popis programu

Obor Agroekologie a aplikovaná ekologie je soustředěn na holistický přístup k hodnocení krajinných funkcí, který je potenciálním nástrojem pro integrální diagnózu klíčových funkcí krajiny (tj. účinná disipace sluneční energii prostřednictvím vegetace, obsah vody v krajině a minimální ztráty vodou). Tento přístup inovativním způsobem umožňuje integrovat resortně oddělené disciplíny, jako jsou územní plánování, péči o chráněná území, vodní hospodářství, pozemkové úpravy, spolu s normami EU (např. Evropská úmluva o ochraně krajiny, Rámcová směrnice pro vodní politiku a další). Na tento rámec pak navazují výzkumné směry, které se zabývají aplikací poznatků do praxe v oblasti pozemkových úprav, správné zemědělské praxe, ochrany vod. Dalšími aspekty jsou ekologické a ekofyziologické aspekty fungování významných krajinných prvků a také úlohy významných, chráněných nebo invazních organismů a aktivity spojené s praktickým uplatněním poznatků např. při záchranných kultivacích a transferech ohrožených organismu, rekultivačních projektech, projektech společných zařízeních pozemkových úprav, vyhodnocení dopadů hospodaření.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • navrhovat a realizovat biologické, ekologické a zemědělské experimenty,
 • integrovat ekologické požadavky do pozemkových úprav a územního plánování,
 • hodnotit stav přírodních zdrojů v člověkem pozměněné krajině a navrhovat způsoby jejich ochrany a udržitelného využívání,
 • provádět výzkum v terénu i v laboratořích.
Uplatníte se například jako:
 • vědecko-pedagogický pracovník vysokých škol,
 • manažer zoologických, botanických a dendrologických zahrad,
 • akreditovaný poradce pro oblast zemědělství,
 • zpracovatel odborných posudků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Přijímací řízení

Fakulta zemědělská a technologická JU vyhlašuje přijímací řízení do DSP zpravidla jedenkrát ročně formou přijímací zkoušky, a to podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách nejméně čtyři měsíce před termínem uzávěrky pro podávání přihlášek. Termín konání určuje děkan FZT JU.
Obecné podmínky přijímacího řízení v DSP stanoví § 48 odst. 3, § 49 a § 50 zákona o vysokých školách, dále článek 34 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatření děkana FZT JU - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky k přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v daném akademickém roce.
Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování magisterského studijního programu, který je blízký zaměření DSP. Podmínkou pro přijetí ke studiu je také odpovídající úroveň znalostí z odborných předmětů a anglického jazyka prověřená během přijímacího řízení, motivace aktivně prohlubovat své znalosti a prokázání předpokladů pro samostatnou odbornou práci.
Přijímací řízení probíhá formou komisionální zkoušky. Jejím obsahem je odborná rozprava, která na základě dokladu o předchozí tvůrčí práci uchazeče, zejména jeho diplomové práce, popř. publikací, umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost. Přijímací řízení ke studiu v DSP mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; podmínkou jejich přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu.
Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou každoročně specifikovány opatřením děkana, které je vždy zveřejněno na webových stránkách Fakulty zemědělské a technologické JU.

Kontakt

prof. RNDr. Hana Čížková CSc.

Tel.: 389032750

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies