Obecná produkce rostlinná

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0811D370012

Popis programu

Doktorský studijní program Obecná produkce rostlinná nabízí studentům rozšíření teoretických a praktických znalostí a vědomostí o rostlinné produkci s důrazem na biologické, genetické, fyziologické a ekologické aspekty produkce a na otázky související s novým pojetím péče o půdu, technologiemi pěstování rostlin a kvalitou rostlinných produktů. Prostřednictvím nastavení individuálního studijního plánu umožňuje studium zaměření studenta do oblasti péče o půdu, pěstitelské technologie polních plodin, šlechtění a ochrany rostlin a kvality a zpracování rostlinných produktů. Kromě vykonání povinných a zvolených zkoušek a splnění dalších povinností individuálního studijního plánu je cílem studia příprava studenta na vysoce odborné a vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím řešení tématu disertační práce, publikování dosažených výsledků a participace na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti školícího pracoviště.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v rostlinné produkci s důrazem na biologické, genetické, fyziologické a ekologické aspekty,
 • samostatně navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy, metody a experimenty,
 • vyhodnocovat a zpracovávat data z navržených experimentů,
 • orientovat v oblasti rostlinné produkce zahrnující problematiku půdy a výživy rostlin, systémů hospodaření, klasických i moderních metod pěstebních technologií, šlechtění rostlin a tvorbu reprodukčního materiálu.
Uplatníte se například jako:
 • středoškolský pedagog,
 • akademický pracovník,
 • manažer ve výrobních, obchodních a zpracovatelských podnicích a státních organizacích.

Přijímací řízení

Zemědělská fakulta JU vyhlašuje přijímací řízení do DSP zpravidla jedenkrát ročně formou přijímací zkoušky, a to podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách nejméně čtyři měsíce před termínem uzávěrky pro podávání přihlášek. Termín konání určuje děkan ZF JU.
Obecné podmínky přijímacího řízení v DSP stanoví § 48 odst. 3, § 49 a § 50 zákona o vysokých školách, dále článek 34 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatření děkana ZF JU - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky k přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v daném akademickém roce.
Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování magisterského studijního programu, který je blízký zaměření DSP. Podmínkou pro přijetí ke studiu je také odpovídající úroveň znalostí z odborných předmětů a anglického jazyka prověřená během přijímacího řízení, motivace aktivně prohlubovat své znalosti a prokázání předpokladů pro samostatnou odbornou práci.
Přijímací řízení probíhá formou komisionální zkoušky. Jejím obsahem je odborná rozprava, která na základě dokladu o předchozí tvůrčí práci uchazeče, zejména jeho diplomové práce popř. publikací, umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost. Přijímací řízení ke studiu v DSP mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; podmínkou jejich přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu.
Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou každoročně specifikovány opatřením děkana, které je vždy zveřejněno na webových stránkách Zemědělské fakulty JU.

Kontakt

doc. Ing. Jan Bárta Ph.D.

Tel.: 389032922

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies