Obecná zootechnika

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0811D370014

Popis programu

Doktorský studijní program připravuje specialisty pro celé spektrum zootechnického výzkumu. Absolventi jsou připraveni samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problémy v oblasti morfologie a fyziologie hospodářských zvířat, molekulární biologie, reprodukčních technologií, ve šlechtění, v rozvoji technologie ustájení, v zoohygieně chovu hospodářských zvířat, tvorbě a ochraně zdraví. Má hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám. Je schopen rozvíjet a aplikovat nové metodické postupy. Je odborníkem schopným připravit a realizovat celý výzkumný proces, tj. analyzovat současný stav, navrhnout vlastní postup včetně metodiky, realizovat experimenty, zpracovávat a interpretovat výsledky a následně je publikovat. Nalezne uplatnění ve sféře vědecké, aplikační, podnikové, ve státní správě.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v oblasti biologie, morfologie a fyziologie hospodářských zvířat a živočišných biotechnologií,
 • připravit a realizovat celý výzkumný proces, tj. analyzovat současný stav, navrhnout vlastní postup včetně metodiky, realizovat experimenty, zpracovávat a interpretovat výsledky a následně je publikovat,
 • tvořit výzkumné projekty, navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy,
 • řešit komplexní problémy molekulární biologie, reprodukčních technologií, ve šlechtění, v rozvoji technologie ustájení a zoohygieně chovu hospodářských zvířat.
Uplatníte se například jako:
 • vědecký pracovník.

Přijímací řízení

Zemědělská fakulta JU vyhlašuje přijímací řízení do DSP zpravidla jedenkrát ročně formou přijímací zkoušky, a to podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách nejméně čtyři měsíce před termínem uzávěrky pro podávání přihlášek. Termín konání určuje děkan ZF JU.
Obecné podmínky přijímacího řízení v DSP stanoví § 48 odst. 3, § 49 a § 50 zákona o vysokých školách, dále článek 34 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatření děkana ZF JU - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky k přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v daném akademickém roce.
Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování magisterského studijního programu, který je blízký zaměření DSP, tj. zejména akreditované magisterské studijní programy z oblasti zemědělství, veterinárního lékařství, biologie, chemie, potravinářství. Podmínkou pro přijetí ke studiu je také odpovídající úroveň znalostí z odborných předmětů (zootechnika, výživa, buněčná a molekulární biologie, genetika a šlechtění, technologie chovu) a anglického jazyka prověřená během přijímacího řízení, motivace aktivně prohlubovat své znalosti a prokázání předpokladů pro samostatnou odbornou práci.
Přijímací řízení probíhá formou komisionální zkoušky. Jejím obsahem je odborná rozprava, která na základě dokladu o předchozí tvůrčí práci uchazeče, zejména jeho diplomové práce popř. publikací, umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost. Přijímací řízení ke studiu v DSP mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; podmínkou jejich přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu.
Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou každoročně specifikovány opatřením děkana, které je vždy zveřejněno na webových stránkách Zemědělské fakulty JU.

Něco navíc

 • možnost vstoupit do jezdeckého oddílu

Kontakt

prof. Ing. Jindřich Čítek CSc.

Tel.: 389032591

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies